• Engellilerin Yasal Hakları

  Published on 07-03-2014 19:59:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview

  Malulen emekliliğe dair yayınlanan 3 Ağustos 2013 tarihli yönetmelikte 21 hastalık malulen emeklilik kapsamına alınmıştır. İlgili yönetmelikte, kimlerin hangi şartlarda malulen emekli olacağı, kimlerin malül sayılacağı, malulen emekli olabilmek için gerekli hizmet yılı ve pirim gün sayısı detaylı bir şekilde yazılmıştır.  Malulen Emeklilik Yönetmeliği

  Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından:

  MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarını kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci, 28 inci, 47 nci, 94 üncü, 95 inci ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Hastalık listesi: Çalışma gücünün en az %60’ının hangi hallerde kaybedildiğinin tespitine esas listeyi,

  b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  c) Balthazard formülü: Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik dereceleri veya birden fazla engellilik derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şeklini,

  ç) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuk: Beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyaçlarını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk veya yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine karar verilen çocukları,

  d) Başkan: Kurum Sağlık Kurulu Başkanını,

  e) Daire Başkanlığı: Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığını,

  f) Genel Müdürlük: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü,

  g) Genel sağlık sigortalısı: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri,

  ğ) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik ...
  Published on 27-12-2011 13:18:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview  ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

  a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

  b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

  c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna ...
  Published on 11-06-2011 15:46:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview  1 Ekim 2008 Öncesi özürlü kadrosunda göreve başlayan engelli memurlar 15 Yılda emekli olurlar. Yine aynı şekilde 1 Ekim 2008 öncesi özürlü kadrosounda (yasal tabiriyle sakat kadrosu) olmayan ancak memur olmadan önce %40 ve üzeri raporu olanlar yine 15 yılda emekli olurlar.

  1 Ekim 2008 Sonrası Sakat Statüsünde İşe Giren Memurun Emekliliği

  5510/madde 28

  Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
  a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
  b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

  malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.
  ...
  by Published on 14-01-2011 20:51:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview


  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN;

  Kanun Numarası: 2022
  Kabul Tarihi: 1/7/1976
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 10/7/1976 Sayı: 15642
  Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 15 Sayfa: 3254

  Madde 1 –
  (Değişik birinci fıkra: 5/3/1992 - 3783/1 md.)

  65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

  (Mülga ikinci fıkra: 1/7/2005-5378/25 md.)

  Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlaması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.

  (Mülga dördüncü fıkra: 1/7/2005-5378/25 md.)

  65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.
  ...
  by Published on 10-01-2011 22:38:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  content/attachments/16-bagkurluengelli.jpg/


  1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunu gereği Bağ-Kur'lu engellilerde erken emekli olabilecek. Bu tarihin öncesinde SSK mensubu engelliler erken emekli olabilirken Bağ-Kur mensubu engelliler olamıyordu.

  Bağ-Kur mensubu engelliler için bir milad olarak kabul edilen 5510 sayılı yasanın 28. maddesi bu haksız uygulamaya bir son vererek Bağ-Kur mensubu engellilere de erken emeklilik hakkı tanıdı. Aynı zamanda ilk sigortalı olunan tarihinde %60 oranında işgücü kayıp oranı olmayıp daha sonradan bu oran %60 ve üzerine çıkmışsa "malulen emekli" hakkı tanındı.

  Bağ-Kur'lu Engellilerin Emeklilik Süreleri

  Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %60 ve daha çok olanlar: 15 yıl, 3960 gün
  Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %50 – %59 arası olanlar: 16 yıl, 4320 gün
  Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %40-%49 arası olanlar: 18 yıl, 4680 gün
  primle emekli olurlar.

  Not: Bağ-Kur mensubu engellilerin emekliliğine dair sormak istediğiniz sorular varsa forumda Engelli Emekliliği başlıklı ...
  by Published on 09-01-2011 20:40:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview

  SSK mensubu olup 1 ekim 2008 tarihi öncesi işe giren engelliler sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alacakları usulüne göre düzenlenmiş %40 ve üzeri rapor almaları halinde ilk işe giriş tarihleri ve sakatlık (iş gücü kayıp oranı) oranlarına göre engelli erken emekliliğinden yararlanabilmekteler. 1 ekim 2008 öncesi işe girmiş SSK mensubu engellilerin yasal tabiriyle "kademeli engelli erken emekliliğinden" yararlanabilmeleri için sakatlık indirimi (vergi indirimi) belgesi almaları gerekmektedir.

  Aşağıdaki tabloda SSK'lı engellilerin işe giriş tarihleri ve engel derecelerine göre kaç yılda emekli olacakları gösterilmiştir.

  SSK'LI ENGELLİLERİN EMEKLİLİK TABLOSU


  2008 Sonrası İşe Giren Engellilerin Emekliliği  Not: Engelli emekliliği hakkında sormak istediğiniz soru varsa forumumuzda bulunan Engelli Emekliliği başlıklı kategori altında sorunuzu dile getirebilirsiniz. ...
  by Published on 05-01-2011 21:34:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  content/attachments/11-oz/

  Özürlüler Kanunu

  ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


  Kanun No : 5378
  Kabul Tarihi : 1.7.2005


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar
  Amaç
  MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
  Kapsam
  MADDE 2.- Bu Kanun özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsar.
  Tanımlar
  MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında;
  a) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
  b) Özürlülük ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan ve gerek duyuldukça revize edilen ölçütleri,
  c) Hafif özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, hafif özürlü olarak tanımlanan kişiyi,
  d) Ağır özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, ağır özürlü olarak tanımlanan kişiyi,
  e) Bakıma muhtaç özürlü: Özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişileri,
  f) Korumalı işyeri: Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için meslekî rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve malî yönden desteklendiği ve çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyerini,
  g) Korumalı işyeri statüsü: Çalışanlarının yönetmelikle belirlenen oranını özürlülerin oluşturduğu veya özürlülere yönelik çalışmaları ile korumalı ...

Giriş

Giriş