Esmâ-ül Hüsnâ okunurken her ismin başına Yâ nidası
sonunada ''Celle celâlühü'' ilave edilir. Yâ Rahmân celle celâlühü,
Yâ Kerîm celle celâlühü gibi.

Esmaül Hüsna

Hüvallahüllezi la ilahe illa hüver rahmanirrahim.Elmelikü elkuddüsü esselamü elmü’minü el müheyminü elazizüelcebbarü elmütekebbirü el haliku elbariü elmüsavvirü
elğaffarü elkahharü elvehhabü errezzaku elfettahu elalimü
elkabıdu elbasitu elhafidu errafiu elmuizzü elmüzillü essemiu
elbasiru elhakimü eladlü ellatifü elhabiru elhalimü elazimü
elğafuru eşşeküru elaliyyü elkebiru elhafizu elmukitü elhasibü
elcelilü elkerimü errakibü elmücibü elvasiu elhakimü
elvedüdü elmecidü elbaisü eşşehidü elhakku elvekilü
elkaviyyü elmetinü elkaviyyü elhamidü elmuhsi elmübdiü
elmuidü elmuhyi elmümitü elhayyü elkayyümü elvacidü
elmacidü elvahidü elahadü essamedü elkadiru elmuktediru
elmukaddimu elmuahhiru elevveli elahiru ezzahiru elbatınü
elvali elmütealü elberru ettevvabü el Müntekimü elafüvvü
erraüfü malikelmülkü zülcelali velikramü elmuksitu elcamiu
elğaniyyü elmuğni elmaniu eddaru ennafiu ennuru elhadi
elbediu elbaki elvarisü erreşidü essaburu.

Faziletleri:

1. Hergün sabah namazından sonra yerinden kalkmadan ve
dünya kelamı konuşmadan, Esmâ-ül Hüsnâ yı bir defa okuyan
kimse o gün akşama kadar, akşam namazından sonra okuyan
kimsede sabaha kadar şeytanın şerrinden, ani ölümden, her türlü
kaza ve belalardan emin olur.

2. Hergün sabah namazından sonra bir veya üç defa okuyan
kimse, dünyada ve ahrette aziz olur. İnsanlar arasında sevilen ve
hürmet gören birisi olur. Kabir azabından ve cehennem ateşinden
emin olup, cennete girer.

3. Hak Teala hazretlerinden bir dileği olan kimse yedi (7) gün
sabah veya gece 7 defa Esmâ-ül Hüsnâ yı okursa, Allah Teala o
kişnin dileğini yerine getirir.

4. Herhangi hayırlı bir dilek ve maksat, mübtela bulunduğu bir
bela ve felaketin defolup gitmesi için niyet ederek gece yarısından
sonra, bilhassa seher vaktiki diz üzerine kıbleye karşı oturup 41
defa Esmâ-ül Hüsnâ yı okuduktan sonra ellerini açarak dua eden
kimsenin, Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.