Bu konudan haberdar edilenler

 1. #1
  Fırtına
  Guest

  Engelli Çalışanların 2011 Yılı Vergi İndirim Tutar ve Oranları Belli Oldu

  Sponsor Bağlantılar


  Engelli Çalışanların 2011 Yılı Vergi İndirim Tutar ve Oranları Belli Oldu..

  Çalışma güçlerinde en az yüzde 40 oranında kayıp olan çalışanlar için Gelir Vergisi Kanununda yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 700 TL, ikinci derece sakatlar için 350 TL, üçüncü derece sakatlar için 170 TL olarak tespit edilmiş bulunuyor.

  Yani engelli çalışanlar çalışma gücü kayıp oranları yüzde 40 ila 59 arasında ise ücretlerinin 170 TL'lik kısmı için gelir vergisinden muaf olarak her ay 25,50 TL daha az vergi ödemiş olacaklar.

  Bu vergi indirim oranı çalışma gücü kayıp oranları yüzde 60 ila 79 arasında olanlar için ücretlerinin 350 TL'si için uygulanacak ve onlar da 52,50 TL daha az vergi ödeyecekler. Çalışma gücü kayıp dereceleri en az yüzde 80 düzeyinde olan 1. derece engelliler ise her ay ücretlerinin 700 TL'lik kısmı için gelir vergisi ödemeyerek her ay 105 TL daha az vergi ödemiş olacaklar.


  Şevket Tezel

  Konu Halil Yılmaz tarafından (30-04-2011 Saat 23:36:19 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Fırtına
  Guest

  Engelliler için vergi indirimi uygulaması..  KİMLER YARARLANABİLİR?

  4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiş ve 1.1.1999 tarihine kadar ücretlilerin (hizmet erbabının) yararlanmakta olduğu vergi indiriminden bu tarihten sonra;

  Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,

  Özürlü serbest meslek erbabı,

  Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,

  Basit usulde vergilenen bazı (tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlü esnaf ve sanatkarlar da yararlanacaktır.

  NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

  Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen;

  ÖZÜRLÜ HİZMET ERBABI İÇİN;

  Bir dilekçe ve,

  Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

  HİZMET ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİLER İÇİN;

  Bir dilekçe ve,

  Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

  Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

  Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge olarak, ücretlinin çalıştığı işyerinden veya durumuna göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

  ÖZÜRLÜ SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN;

  Bir dilekçe ve,

  Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

  Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

  SERBEST MESLEK ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİLER İÇİN;

  Bir dilekçe ve,

  Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,

  Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

  Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge olarak, serbest meslek erbabının kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

  SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HAKKINA SAHİP BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ÖZÜRLÜLER İÇİN;

  Bir dilekçe ve Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

  Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf, ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne,

  Bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

  Diğer ilçelerde Mal müdürlüğüne başvurulacaktır.

  MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLER;

  Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal müdürlükleri kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik" ekindeki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakın olanına sevk edeceklerdir.

  Yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen raporlar yukarıda sayılan müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'na gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenen ve sakatlık dereceleri belirlenen raporlar, ücretlilerde işverene, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere Defterdarlığa gönderilecektir.

  BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA HALİ;

  Bakmakla yükümlü olunan kişi ifadesinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır.

  Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

  İNDİRİM UYGULAMASI;

  Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari;

  % 80'ini kaybetmiş bulunan kişiler birinci derece,

  % 60'ını kaybetmiş bulunan kişiler ikinci derece,

  % 40'ını kaybetmiş bulunan kişiler üçüncü derece sakat sayılmaktadır.

  Sakatlık indirimi, herkese uygulanmakta olan özel indirim tutarının;

  Birinci derece sakatlar için sekiz katı,

  İkinci derece sakatlar için dört katı,

  Üçüncü derece sakatlar için iki katı olarak uygulanır.

  (1/1/2004 Tarihinden itibaren 4842 Sayılı Kanun Gereğince)

  Madde 31 — Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

  Sakatlık indirimi;

  - Birinci derece sakatlar için 700 TL,

  - İkinci derece sakatlar için 350 TL,

  - Üçüncü derece sakatlar için 170 TL'dır.

  Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.


  Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılacak ve indirim uygulamasında toplu olarak dikkate alınacaktır.

  Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin gelirin niteliğine göre aylık veya yıllık tutarı, özürlü bireylerin ücretli (hizmet erbabı) ise aylık tevkifat matrahından, serbest meslek erbabı ise beyan edeceği serbest meslek kazancından, basit usulde vergilendirilen ise vergi tarhına esas kazancından indirilecektir.

  Farklı özel indirim tutarları belirlenen illerde çalışan özürlüler ile bunların bakmakla yükümlü bulunduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında, bu illerde uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır.

  Ücretlilerde sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği malumdur.

  İndirim, beyan edilecek serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir.

  Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi, özel indirimin uygulandığı ücret gelirine uygulanacaktır.

 3. #3
  Fırtına
  Guest

  Vergi İndirim belgesi almak için dilekçe örneği  BU SİZİN HAZIRLAYACAĞINIZ DİLEKÇE ÖRNEGİ;

  ........... Vergi Dairesi Başkanlığı’na

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 2454 sayılı Kanunla değişik 31. maddesi ile getirilen Sakatlık İndirimi’nden istifade etmek istiyorum.

  Dilekçeme ilişkin Nüfus Kâğıdı suretim ve çalıştığım işyerinden aldığım çalışma belgem ve Sağlık Kurulu raporum ilişiktedir.

  Gerekli işlemin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim.


  BU DA İŞYERİNDEN ALACAĞINIZ ÇALIŞTIĞINIZA DAİR YAZI ÖRNEGİ;

  T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı

  ............ Vergi Dairesi Başkanlığı

  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

  .......Vergi dairesi.......nolu ........ünvanlı .........ssk numaralı işyerimizde ....ssk numaralı ......(çalışanın adı)..../.../...... tarihten itibaren çalışmaktadır. Engelinin tespiti, vergi indiriminden yararlandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

  şirket kaşe

  yetkili imza

  adres bilgileri

 4. #4
  Fırtına
  Guest

  Sakatlık indirimi müracaatlarına ilişkin bilgi notu

  Sponsor Bağlantılar


  1-Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

  Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan işçi ,memur ve serbest meslek erbabı ayrıca basit usule tabi mükellefler (Kapıcılar, serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar,gemi adamları ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez)

  2-Emeklilik talebi ile müracaat eden veya Sigorta Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze gönderilen engellilerin durumu;

  Müdürlüğümüzde sadece VERGİ İNDİRİMİNDEN faydalanmak isteyen engellilerin işlemleri yapılmakta olup, emeklilik ile ilgili soru ve müracaatlar Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yapılacaktır.

  3- Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin müracaat edecekleri birimler;

  Çalışılan işyerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler veya Silivri, Şile, Çatalca Vergi Daireleri ise ilgili vergi dairelerine; diğer vergi daireleri ise Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Sakatlık Servisine müracaat edilmelidir.

  4-Vergi indiriminden faydalanmak için müracaat eden engellilerden istenilen bilgi ve belgeler nelerdir?

  -Kendisi özürlü olanlar için;

  -Çalıştığına dair işveren tarafından düzenlenen imzalı ve kaşeli dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf, varsa ilgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu (16/07/2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik)

  -Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi özürlü olanlar için;

  Yukarıda sayılan belgelere ek olarak özürlü kişinin bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık karnesinin fotokopisi,

  5- Halen çalışmayan engellilerin vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı;

  Ücretlerden kesilen gelir vergisi indirimi sözkonusu olduğundan ÇALIŞMAYAN ENGELLİLER VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURAMAZLAR.

  6-Bağ-kurlu engellilerin vergi indiriminden faydalanması;

  Serbest meslek erbabı veya basit usül mükellefiyeti olmayanlar faydalanamaz.

  7-Hastane tarafından düşük dereceli rapor verilmesi halinde başka hastaneye sevk yapılabilir mi?

  Hastane tarafından verilen raporlar Başkanlığımıza gönderilmekte olup, Başkanlığımızca sözkonusu rapor yazı ekinde Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Çalışma gücü kayıp oranı ve derecesi Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir. Bakanlıkça tespit edilen işgücü kayıp oranı ve derecesi yazı ekinde çalışılan işyerine gönderilmektedir. Bu süreç tamamlanmadan yeniden hastaneye sevk yapılamaz.

  8-Sakatlık derecesi ile ilgili itirazlar nereye yapılabilir?

  Raporların incelenmesi ve derecelerinin belirlenmesi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca yapılmakta olup itirazların Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna yapılması gerekmektedir.

  9-Araç almak ve ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen engelliler;

  Sakatlık indirimi ile ÖTV indiriminin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. ÖTV indiriminde kullanılmak üzere rapor almak isteyenlerin direkt olarak hastanelere başvurmaları gerekmektedir.

  10- İşyerinin vergi indirimini uygulamaması halinde ne yapılmalıdır?

  Bu konudaki şikayetler “İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü”ne veya 189 ALO MALİYE ihbar telefonuna yapılacaktır.

  11- Vergi indirimi için müracaat sonucunun takibi;

  Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 AY sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı işyerine posta ile gönderilecektir.

  12-Sakatlık indirimi hakkında detaylı bilgiyi nereden alınabilir?

  Başkanlığımız internet ( :: İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ::) adresindeki “pratik bilgiler” bölümünden veya 0 212 514 20 00 / 1339-1340-1304-1338 no’lu telefon ile ilgililerden detaylı bilgi alınabilir.

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. 2011 Yılı evde bakım maaşı miktarı belli oldu
  By Mehmet Yalçın in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 22-08-2011, 02:28:13
 2. 2011 Yılı muhtaçlık aylığı ve 2022 maaşı oranları belli oldu
  By Fırtına in forum 2022 Maaşı ve Vakıf Aylıkları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04-08-2011, 14:04:29
 3. 2011 Yılı KPSS Sınav Tarihleri Belli Oldu
  By Fırtına in forum Eğitim Dökümanları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14-01-2011, 13:02:31
 4. 2011 Yılı açık öğretim lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu
  By Fırtına in forum Eğitim Dökümanları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-01-2011, 00:21:05
 5. 2011 Yılı Ehliyet ve Sınav Tarihleri Belli Oldu
  By Fırtına in forum ÖTV İndirimli Engelli Aracı / Sürücü Belgesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-01-2011, 16:29:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş