KİMLER YARARLANABİLİR

4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiş ve 1.1.1999 tarihine kadar ücretlilerin (hizmet erbabının) yararlanmakta olduğu vergi indiriminden bu tarihten sonra ;

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,

Özürlü serbest meslek erbabı,

Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler,

Basit usulde vergilenen bazı (tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlü esnaf ve sanatkarlar da yararlanacaktır.

NASIL BAŞVURACAKSINIZ

Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen ;

ÖZÜRLÜ HİZMET ERBABI İÇİN: Bir dilekçe ve

Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

HİZMET ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİLER İÇİN :

Bir dilekçe ve
Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge olarak, ücretlinin çalıştığı işyerinden veya durumuna göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

ÖZÜRLÜ SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN : Bir dilekçe ve

Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

SERBEST MESLEK ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİLER İÇİN :

Bir dilekçe ve

Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,

Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge olarak, serbest meslek erbabının kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini,

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HAKKINA SAHİP BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ÖZÜRLÜLER İÇİN :


Bir dilekçe ve Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf, ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne,

bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne,

diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurulacaktır.

MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLER

Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri kendilerine başvuran özürlülerin kişisel bilgilerini "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik" ekindeki rapor formuna yazacaklar ve bu formları bir yazıya ekleyerek, özürlüleri yetkili sağlık kurulundan en yakın olanına sevk edeceklerdir.

Yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen raporlar yukarıda sayılan müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'na gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenen ve sakatlık dereceleri belirlenen raporlar, ücretlilerde işverene, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere Defterdarlığa gönderilecektir.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA HALİ

Bakmakla yükümlü olunan kişi ifadesinden ;özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır.

Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

İNDİRİM UYGULAMASI

Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari

% 80'ini kaybetmiş bulunan kişiler birinci derece,

% 60'ını kaybetmiş bulunan kişiler ikinci derece,

% 40'ını kaybetmiş bulunan kişiler üçüncü derece sakat sayılmaktadır.

Sakatlık indirimi, herkese uygulanmakta olan özel indirim tutarının;

Birinci derece sakatlar için sekiz katı,

İkinci derece sakatlar için dört katı,

Üçüncü derece sakatlar için iki katı olarak uygulanır.

(1/1/2004 Tarihinden itibaren 4842 Sayılı Kanun Gereğince)
Madde 31. — Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.Sakatlık indirimi;

- Birinci derece sakatlar için 670 TL,

- İkinci derece sakatlar için 330 TL,

- Üçüncü derece sakatlar için 160 TL'dır.

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.


Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılacak ve indirim uygulamasında toplu olarak dikkate alınacaktır.

Bu şekilde hesaplanan sakatlık indiriminin gelirin niteliğine göre aylık veya yıllık tutarı, özürlü bireylerin ücretli (hizmet erbabı) ise aylık tevkifat matrahından, serbest meslek erbabı ise beyan edeceği serbest meslek kazancından, basit usulde vergilendirilen ise vergi tarhına esas kazancından indirilecektir.

Farklı özel indirim tutarları belirlenen illerde çalışan özürlüler ile bunların bakmakla yükümlü bulunduğu özürlülerin yararlanabileceği sakatlık indirimi tutarının hesaplanmasında, bu illerde uygulanan özel indirim tutarı dikkate alınacaktır.

Ücretlilerde sakatlık indirimi tutarına ayrıca özel indirim tutarının ilave edileceği malumdur.

İndirim, beyan edilecek serbest meslek kazancı ve basit usulde vergilenen kazanç tutarı ile sınırlı olup, kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıla devredilmeyecektir.

Muhtelif yerlerden ücret alanlarda, sakatlık indirimi, özel indirimin uygulandığı ücret gelirine uygulanacaktır.