İş kazası ve meslek hastalığı hâllerinde sadece işveren hakkında yaptırımlar uygulanmamaktadır. Kazaya maruz kalan işçi de kusurlu ise işçi hakkında da yaptırımlar uygulanmaktadır.

Ayrıca çalışanının iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hâllerinde SGK tarafından yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik gelirlerinde eksiltme yoluna gidilebilmektedir.


is-kazasi.jpg

Tedaviye uymayanın geliri eksiltilmektedir

Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle;

Normal tedavi süresi uzamış,

Sürekli iş göremezlik derecesi artmış veya

Malûl kalmış ise,

Bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı SGK tarafından eksiltilerek ödenmektedir.

Ağır kusurlu işçi hakkında yapılan işlemler

Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması hâllerinde SGK müfettişleri tarafından ağır kusuruna esas tutulmaktadır.

Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında SGK tarafından iş göremezlik geliri eksiltilerek ödenmektedir.
Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması hâlinde %5 oranında kurumca eksiltilmektedir.

Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı tespit edilen meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya SGK’nın yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, iş göremezlik geliri yarısı tutarında ödenmektedir.

Tedavisi bitmeden çalışmaya devam etmek...

Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalıştığı; mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınmaktadır.
Türkiye