Engelliler de emeklilik için yaş şartı aranmaz. Zaten engellilerin erken emekli edilebilmesinin önünü açan tek kolaylık yaş şartı aranmamasıdır. Bununla birlikte evinde bakıma muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan engelsiz sgk lı annelerinde daha erken emekli olabilmesi yönünde bir yaş haddi indirimi sözkonusu olmuştur. Bu yazı en çok özel çocuğa sahip olan, sigortalı olarak bir işyerinde çalışan anneler adına...


Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için sigortalıların prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin yanı sıra ilgili kanunlarda öngörülen yaşını da doldurmuş olmaları gerekiyor. Yaşlılık aylığına hangi yaşlarda hak kazanılacağı ilgili kanunlarda belirtilmiş olmakla birlikte, aşağıda belirtilen durumlarda sigortalıların emeklilik yaşlarından indirim yapılmaktadır.

1-506 sayılı kanunun mülga Ek-5. maddesi kapsamında itibari hizmete tabi süreler

2-5510 sayılı Kanunun 40. maddesi kapsamında fiili hizmete tabi süreler

3- Sürekli başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 1/10/2008 tarihinden sonraki süreleri


1-506 sayılı Kanunun mülga Ek-5. maddesi kapsamında itibari hizmete tabi süreler

Sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihine kadar 506 sayılı Kanunun Ek-5. maddesi kapsamında geçen sürelerinin 1/4’ü sigortalılık sürelerine ilave edilmekte, ayrıca bu süre beş yıldan çok olmamak üzere yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan yaş hadlerinden de indirilmektedir.

Ancak , 1/10/2008 tarihinden önce 4/1-(a) kapsamında itibari hizmet süresi bulunup, 1/10/2008 tarihinden sonra 4/1-(b) kapsamında çalışan ve tahsis talebinde bulunan sigortalıların aylığa hak kazanma koşullarının 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılık haline göre gerçekleşmesi durumunda, 40. madde kapsamındaki itibari hizmet süreleri dikkate alınmamaktadır.

2-5510 sayılı Kanunun 40. maddesi kapsamında fiili hizmete tabi süreler

5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde sayılan işlerde çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmektedir.

Ayrıca fiili hizmet süresi zammı olarak eklenen bu sürelerin yarısı da emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir.

Diğer taraftan, 40. maddede fiili hizmet süresi zammı olarak eklenecek süreler için bir üst sınır belirlenmiş, ayrıca yaş hadlerinden indirilecek süreler için belli bir süre bu işlerde çalışmış olma şartı getirilmiştir.

Anılan maddeye göre fiili hizmet süresi olarak eklenecek süre Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet ve polis mesleğinde çalışanlar için sekiz yılı, maden işyerleri hariç olmak üzere 40. maddede sayılan diğer işlerde çalışanlar için beş yılı aşamayacaktır.

Arıca yaş haddi indirimlerinden yararlanılabilmesi için yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar hariç olmak üzere yer altı işlerinde çalışan sigortalıların bu kapsamdaki işlerde en az 1.800 gün, diğer işlerde en az 3.600 gün çalışmış olmaları gerekmektedir.

3- Sürekli başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 1/10/2008 tarihinden sonraki süreleri

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların tahsis talebinde bulunmaları halinde 5510 sayılı Kanunun 28. maddesine göre 1/10/2008 tarihindeki prim gün sayılarının dörtte biri emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir.

Söz konusu indirimden yararlanılabilmesi için, tahsis talebinden bulunan kadın sigortalının bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Bu durumda, rapor tarihinin

- 1/10/2008 tarihinden önce olması halinde, bu hak 1/10/2008 tarihinden tahsis talep tarihleri arasında geçe prim gün sayıları için

- 1/10/2008 tarihinden sonra olması halinde, rapor tarihi ile tahsis talep tarihleri arasında geçe prim gün sayıları için

verilecektir.

Diğer taraftan, ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, 1/10/2008 tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir.