Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesine göre, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir.

5510 sayılı Kanunun Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları başlıklı 67 nci maddesine göre,

"18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere,

Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için;

a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,

b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,

c) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentlerde sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Bu çerçevede 25 yaşını doldurmamış hak sahibi üniversite öğrencilerinin, sağlık giderleri de öğrencilerin genel sağlık sigortası çeşitliliklerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Üniversitelerde (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde) eğitime başlayan öğrencilerin belli bir süre sonra genellikle 4a (SSK) statüsünde veya 4b (Bağ-kur) statüsünde çalışmaya başladıkları görülmekte ve belirtilen statülerde sigortalı işe giriş kayıtları yapılan öğrenciler, sigortalı çalışmaya başladıkları tarih itibariyle genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 67 ncı maddesine göre kişilerin Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilmesi için, sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerektiği belirtilmişti. Ancak 25 yaşını doldurmadığı ve çalışmadığı için genel sağlık sigortalısının (anne, baba, eş) bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olan, daha sonra kendi sigortalılığı nedeniyle bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkan üniversite öğrencileri, otuz gün içinde sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediklerinde 30 gün prim ödeme gün sayısı aranmadan sigortalı olunan gün itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Örneğin : Babasının sigortalılığı nedeniyle hak sahibi olarak genel sağlık sigortalısı sayılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi A Ltd. Şti.’de 01.02.2013 tarihinde çalışmaya başlıyor. Daha önce babasından dolayı genel sağlık sigortasından yararlandığı için kendi sigortalılığından dolayı 01.03.2013 tarihini (30 gün prim gün ödeme sayısı aranmadan) beklemek zorunda kalmadan sigortalı olduğu 01.02.2013 tarihi itibariyle sağlık hizmet sunucularına başvurabilir.

SGK Rehberi