GSS Prim Miktarı 191,16 TL den 95,58 TL ye düşürüldü

1/1/2011 tarihinde 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı olmak amacıyla Kuruma müracaat eden bir kişinin gelir testi sonuçlanıncaya kadar aylık olarak ödeyeceği genel sağlık sigortası primi, 796,50 X 2 = 1.593,00 1.593,00 X 12 / 100 = 191,16 TL iken 1/4/2011 tarihi itibariyle 60 ıncı maddenin birinci (g) bendi kapsamında sigortalı olmak amacıyla başvuruda bulunan bir kişinin aylık olarak ödeyeceği genel sağlık sigortası primi 796,50 * 12 / 100 = 95,58 TL olmuştur. Haberin detayı için......
5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İLE İLGİLİ OLARAK 5997 VE 6111 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

I-Giriş


Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar açıklanmıştır. Söz konusu maddenin (g) bendinde ise, ikametgahı Türkiye'de olan kişilerden diğer bentlerde sayılmayan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşların genel sağlık sigortalısı sayılacakları öngörülmüştür.
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen genel sağlık sigortalılarının tescilleri, 5997 ve 6111 sayılı Kanunlarda öngörülen değişiklikler yapılmadan önce, genel sağlık sigortalısı olmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettikleri tarih itibariyle; genel sağlık sigortası tescili bulunmayanların 18 yaş altındaki çocukları için sağlık hizmet sunucusuna başvurmaları halinde ise, sağlık hizmet sunucusuna başvurdukları tarih itibariyle yapılmakta ve gelir testleri sonuçlanıncaya kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödemekte idiler.
Ancak, gerek 5997 sayılı, gerekse 6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucunda 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen genel sağlık sigortalılarının tescil tarihlerinde ve ödeyecekleri prim tutarlarında bazı değişiklikler yapılmış olup, bu yazımızda 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlarla ilgili hususlara yer verilmiştir.

2- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı olmak amacıyla Kuruma başvuran kişilerin genel sağlık sigortalılıkları

6111 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin dördüncü fıkrasına "Şu kadar ki, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu, aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir." şeklinde bir cümle eklenmiştir.
6111 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile bu kişilerin tescil tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, yalnızca ödeyecekleri prim tutarları değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı olmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat eden kişilerin genel sağlık sigortalılıkları önceden olduğu gibi, Kuruma müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılmaktadır.
Ancak, daha önce genel sağlık sigortalılıkları Kuruma başvurdukları tarih itibariyle başlatılan bu kişiler, gelir testi sonuçlanıncaya kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödemekte iken, 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonucunda gelir testi sonuçlanıncaya kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödemeye başlamışlardır.

Örnek 1- 1/1/2011 tarihinde 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı olmak amacıyla Kuruma müracaat eden bir kişinin gelir testi sonuçlanıncaya kadar aylık olarak ödeyeceği genel sağlık sigortası primi,
796,50 X 2 = 1.593,00
1.593,00 X 12 / 100 = 191,16 TL iken
1/4/2011 tarihi itibariyle 60 ıncı maddenin birinci (g) bendi kapsamında sigortalı olmak amacıyla başvuruda bulunan bir kişinin aylık olarak ödeyeceği genel sağlık sigortası primi
796,50 * 12 / 100 = 95,58 TL olmuştur.

Yine 6111 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce, gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyen kişilerin, gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin iki katından az olduğunun tespiti halinde, ödeyecekleri genel sağlık sigortası primleri gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle değiştirilmekte idi.
6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyen kişilerin aile içindeki gelirlerinin;
-Asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret arasında kaldığının tespiti halinde ödeyecekleri genel sağlık sigortası primleri tescil tarihi itibariyle,
-Asgari ücretin iki katını aştığının tespiti halinde ödeyecekleri genel sağlık sigortası primleri ise gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle,
değiştirilmektedir.
Buna karşın, 1/1/2012 tarihine kadar bahse konu kişilerin gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespiti halinde, sağlık hizmetlerinin yeşil kart kapsamında karşılanması gerektiğinden 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle iptal edilmektedir.
Örnek 2- 17/6/2011 tarihi itibariyle 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak amacıyla Kuruma müracaat eden ve gelir testi sonuçlanıncaya kadar prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyen bir kişinin, 25/9/2011 tarihi itibariyle sonuçlanan gelir testine göre aile içindeki kişi başına düşen gelirinin;
-Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında kaldığının tespit edildiği varsayıldığında, ödeyeceği genel sağlık sigortası primi 17/6/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte birinin % 12'si,
-Asgari ücret ila asgari ücretin iki katı arasında kaldığının tespit edildiği varsayıldığında, ödeyeceği genel sağlık sigortası primi 17/6/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının % 12'si,
-Asgari ücretin iki katını aştığının tespit edildiği varsayıldığında ise, ödeyeceği genel sağlık sigortası primi 17/6/2011 ila 24/9/2011 tarihleri arasında 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının % 12'si, 25/9/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının % 12'si,
olacaktır.
Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen cümle uyarınca, gelir testleri sonuçlanıncaya kadar prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyen kişilerin gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelirlerinin, asgari ücretin altında kaldığının tespiti halinde, fazladan yapmış oldukları ödemeler varsa prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa herhangi bir faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilecektir.
Örnek 3- 1/5/2011 tarihinde 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı olmak amacıyla başvuruda bulunan ve gelir testi sonuçlanıncaya kadar aylık 191,16 TL genel sağlık sigortası primi ödeyen bir kişinin 12/7/2011 tarihinde sonuçlanan gelir testinde aile içindeki kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret arasında olduğunun tespit edildiği varsayıldığında, bahse konu sigortalının ödeyeceği prim tutarı;
-2011/5 ve 6 ncı aylarda 796,50 / 3 = 265,50 265,50 X 12 / 100 = 31,86 TL
-2011/ 7 ila 12 nci aylarda 837,00 / 3 = 279,00 279,00 X 12 / 100 = 33,48 TL olacak,
2011/5 inci ay için fazladan ödenen 191.16 - 31,86 = 159,30 TL ile 2011/6 ncı ay için fazladan ödenen 191.16 - 31,86 = 159,30 TL ise varsa sigortalının sonraki aylardan kaynaklanan prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa herhangi bir faiz ödenmeksizin sigortalıya iade edilecektir.

3- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmayan kişilerin 18 yaş altındaki çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna başvurması halinde (g) bendi kapsamındaki sigortalılıkları

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlardan; tescil talebi olmayanların 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlandırılması halinde bu kişilerin tescili çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla yapılır" ibaresi, 16/6/2010 tarihli ve 5997 sayılı Kanun ile "60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlardan; tescil talebi olmayanların 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlandırılması halinde bu kişiler Kurumca tescil edildikleri tarih itibarıyla genel sağlık sigortalısı olurlar." şeklinde değiştirilmiştir.
Buna göre, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmayan kişilerin 18 yaş altındaki çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna başvurması halinde, bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil edilecekleri tarih itibariyle genel sağlık sigortalısı olacaklardır. Bu kişilerin "tescil edilecekleri tarih" ise, Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan 2011/39 sayılı Genelgede "Gelir Testinin Sonuçlandığı Tarih" olarak kabul edilmiştir.
Dolayısıyla 5997 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda, 60 ıncı maddenin diğer bentlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmayan kişilerin 18 yaş altındaki çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna başvurması halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri, gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle başlatılacak; daha önce 18 yaşından küçük çocuğunun sağlık hizmet sunucusuna başvurulduğu tarih itibariyle başlatılan tescil işlemleri ise, gelir testinin sonuçlandığı tarihe götürülecektir.
Örnek 4- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmayan bir kişinin 18 yaş altındaki çocuğundan dolayı 13/5/2010 tarihinde sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu ve bahse konu kişinin Sosyal Güvenlik Kurumunca 13/5/2010 tarihinde 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı tescilinin yapıldığı, ardından gelir testinin 28/10/2010 tarihinde sonuçlandığı varsayıldığında, bahse konu kişinin genel sağlık sigortası tescili 28/10/2010 olarak değiştirilecektir.
Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna geçici 30 uncu madde eklenmiş olup, söz konusu geçici maddenin birinci fıkrasında, 1/10/2008 ila bu maddenin yayımı tarihine kadarki sürede geçici 12 nci maddenin beşinci fıkrası uyarınca 18 yaşını doldurmamış çocuklarından dolayı tescil süreci başlatılanların kendileri ile 18 yaşını doldurmamış çocukları hariç bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tescil tarihine kadarki genel sağlık giderlerine ilişkin fatura tutarlarının Kurumca ödeneceği, bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primlerin iade ve mahsup edilmeyeceği öngörülmüştür.
Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin 5997 sayılı Kanunla değiştirilmesinden önce 18 yaşından küçük çocuğunun sağlık hizmet sunucusuna başvurması nedeniyle genel sağlık sigortalılığı, sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarih itibariyle başlatılan, ancak 5997 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden tescil tarihi gelir testinin sonuçlandığı tarihe götürülen kişilerce sağlık hizmet sunucusuna başvurulan tarihten gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar ödenmiş primler iade ve mahsup edilmeyecek, bu süreler içindeki ödenmemiş primler ise tahsil edilmeyecektir.

4-Sonuç

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat eden kişilerin genel sağlık sigortalılıkları Kuruma müracaat ettikleri tarih itibariyle; 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılmayan kişilerin 18 yaş altındaki çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna başvurması halinde (g) bendi kapsamındaki sigortalılıkları gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle başlatılmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat eden ve genel sağlık sigortalılıkları, Kuruma müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılan sigortalılar, gelir testleri sonuçlanıncaya kadar, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.
Gelir testinin sonuçlanmasının ardından, aile içindeki kişi başına düşen gelirin,
-Asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespiti halinde, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle iptal edilecek,
-Asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret arasında kaldığının tespiti halinde ödeyecekleri genel sağlık sigortası primleri tescil tarihi itibariyle 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte birinin % 12'si olarak değiştirilecek,
-Asgari ücretin iki katını aştığının tespiti halinde ödeyecekleri genel sağlık sigortası primleri gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının % 12'si olacak, gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katının % 12'si olarak değiştirilecektir.

SGK Rehberi