Borçlar silinecek!

Sağlık Bakanlığı, ''sosyal güvenceden yararlanamayan vatandaşların hastanelere olan borçlarının silineceğini'' bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6 Nisan 2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunla 209 sayılı Kanuna eklenen geçici 5. madde uyarınca, üniversite hastaneleri dahil kamu hastanelerinde vefat edenlerden ve ödeme gücü bulunmayanların 26 Nisan 2011 tarihine kadar olan tedavi borçlarının silinmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan düzenlemede şu açıklamaya yer verildi:

Bilindiği üzere, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna, 26/04/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen Geçici 6 ncı maddesinde;

“Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlardan, hizmet bedelini ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmemiş hizmet bedelleri, fer'ileri ile birlikte terkin edilir.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31.12.2010 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının % 50’sinin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı fer’ileriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 250 Türk Lirası ve altında ise resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının 250 Türk Lirasının altında olması halinde 250 Türk Lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gönderilen hastaların tedavi bedellerinden 31.12.2010 tarihine kadar ödenmemiş olanlar terkin edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükmün uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenmiş olup, Bakanlığımızın web sayfasında (T.C. Sağlık Bakanlığı) yayımlanmıştır.

Bu itibarla yapılacak olan terkinlerin ilgisine göre aşağıda belirtilen hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

659.06.01 Sağlık Kurumlarında Vefat Eden Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini Hesabı

659.06.02 KKTC Tarafından Gönderilen Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini Hesabı

659.06.03 Sosyal Güvencesi Olmayan Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini Hesabı