1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği

  Sponsor Bağlantılar


  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

  SOSYAL GÜVENLIK KURUMU

  SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
  DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLİĞ


  untitled.jpg


  MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.7.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Almanya” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “1/4/2014 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.(1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli)

  MADDE 3- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi” ibaresi “Koklear implant işlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 4- Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi” ibaresi “Koklear implant işlemlerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.2.A numaralı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.4.B numaralı maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “gün” ibaresi “iş günü” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “günden” ibaresi “iş gününden” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 7- Aynı Tebliğin 4.2.1.C-3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 ay” ibaresi “3 (üç) ay” şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “b) İlk 3 aylık abatasept kullanımı sonunda ACR pediatrik 30 cevabına ulaşmış hastalar için bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriterinin 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında 6 ayda bir ACR pediatrik cevap kriterine bakılır, başlangıç ve ACR cevap kriterleri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda abatasept tedavisine devam edilmez.”

  MADDE 8- Aynı Tebliğin 4.2.14 numaralı maddesinin üçüncü arasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Histopatolojiyle kanıtlanmış mikozis fungoides tedavisinde endikasyon dışı “interferon-alfa-2b”nin kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren; tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden birinin bulunduğu veya 3 dermatoloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu aranır.”

  MADDE 9- Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  a)Üçüncü fıkrasının (u) bendinin başlığı ile aynı bendin (1) ve (5) numaralı alt bentler’ aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “u) Kabazitaksel, enzalutamid ve abirateron;”

  “l) Hormonal tedavi ve sonrasında dosetaksel temelli kemoterapi tedavisine progresyon gelişmiş metastatik prostat kanserli hastalarda prednizolon ile kombine olarak kullanılır. Enzalutamid için prednizolon ile kombine kullanım şartı aranmaz.”

  “5) Kabazitaksel, enzalutaınid ve abirateron ardışık olarak kullanılamaz.”

  b)Maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “hh) Aflibercept:

  1) ECOG performans skoru 0-1 olan;

  a)Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi ile kombine anti-EGFR tedavisi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS wild tip metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda FOLFIRI tedavisi ile kombinasyon halinde progresyona kadar,

  b)Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS mutant metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda FOLFIRI tedavisi ile kombinasyon halinde progresyona kadar kullanılır,

  2) Bu durumların belirtildiği, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir,

  3) Birinci basamak tedavide oxaliplatin bazlı tedavi ile herhangi bir anti-VEGF tedavi almış ve sonrasında progresyon göstermiş RAS wild tip metastatik kolorektal kanserleri olan hastalarda kullanılamaz.”

  MADDE 10- Aynı Tebliğin 4.2.27.D numaralı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 11- Aynı Tebliğin 4.2.33 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  a) 4.2.33.B numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan FFA ibarelerinden sonra gelmek üzere “(kontrendikasyonu yoksa)” ibaresi eklenmiştir.

  b) 4.2.33.C numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ranibizumab” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve aflibersept” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 12- Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “300 1U/m1 insülin glarjin içeren ilaçlar; günlük insülin ihtiyacı yüksek olan (100 IU/gün) veya uzun etkili insülin kullandığı halde gece hipoglisemi riski yüksek olan veya brittle tip 1 diyabeti olan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.”

  MADDE 13- Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(20 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli)

  “4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları

  (1) Depocuya satış fiyatı 4,23 (dört virgül yirmiüç) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

  (2) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL’nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara kamu kurum iskontosu olarak %10 veya %11 baz iskonto uygulanır.

  (3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen kamu kurum iskontoları ve ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, orijinal, jenerik, yirmi yıllık gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda oluşabilecek durum değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.

  (4) 20 yıllık ilaçlardan;

  a)Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %0 iskonto uygulanır.

  b)Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

  c)Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan, referansı olan ve referansı olmayıp imalat kartına göre fiyat alan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

  ç) Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan, referansı olmayan ilaçlara; referans fiyat alana kadar %40 iskonto (baz iskonto %11 + %29 ilave iskonto) uygulanır.

  (5) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlardan;

  a)Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

  b)Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 (baz iskonto %11 + %20 ilave iskonto) iskonto uygulanır.

  c)Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41 iskonto (baz iskonto %11 + %30 ilave iskonto) uygulanır.

  (6) Jeneriği olan orijinal ilaçlar ile jenerik ilaçlardan;

  a)Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

  b)Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %18 iskonto (baz iskonto %11 + % 7 ilave iskonto) uygulanır.

  c)Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

  (7) Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL ve üzerinde olan kan ürünleri, tıbbi mamalar ve radyofarmasötik ürünlere; % 11 baz iskonto uygulanır.

  (8) Enteral beslenme ürünlerinden;

  a)Depocuya satış fiyatı 4,24 (dört virgül yirmidört) TL (dahil) ile 8,09 (sekiz virgül sıfırdokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %11 baz iskonto uygulanır.

  b)Depocuya satış fiyatı 8,10 (sekiz virgül on) TL (dahil) ile 12,19 (oniki virgül ondokuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %21 (baz iskonto %11 + %10 ilave iskonto) iskonto uygulanır.

  c)Depocuya satış fiyatı 12,20 (oniki virgül yirmi) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.

  (9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave iskontolardan muaf tutulur. Bu süre; SUT’un “4.3 – Yurt dışından ilaç getirilmesi” başlıklı maddesinin – sekizinci fıkrası kapsamında Kurumca ödemesi yapılan ilaçlar için EK-4/A Listesine giriş talebi tarihinden itibaren başlar. Molekülün ilave iskontodan muafiyeti açısından I yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.

  (10) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve EK-4/A Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.

  (11) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçların kamu kurum iskontoları üzerinden yapılacak mahsuplaşma işleminde yukarıdaki fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar da dikkate alınacaktır.

  (12)Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.

  (13)Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış fiyatı verilen ürünlere, perakende satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli bedeli (kamu fiyatı) Aynca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.”

  SUT DEĞİŞİKLİĞİ


 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Protez ve Ortez Katılım Payları!

  Sponsor Bağlantılar


  SGK tarafından alınan katılım payı 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 68. Maddesi gereği alınmaktadır. Kanunun 68. Maddesi katkı payı alınacak sağlık hizmetlerini zikretmektedir. Maddenin ( b ) bendi vücut dışı protez ve ortezleride katkı payı alınacak sağlık malzemeleri arasında saymıştır. Katkı payı; Eczanelerden almış olduğumuz ilaçtan tutunda, özel hastanelere ödenen ilave ücret, ilave ameliyat parası, diş tedavisinde alınan katkı payları ve engelli bireylerin kullanmak zorunda oldukları Protez ve Ortezlerde dahil sağlık hizmeti için ödemiş olduğumuz tüm ilave ücretleri kapsamaktadır. Tüm bu ilave ücretlerin hangi şartlarda, nasıl ve ne oranda alınacağını, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tarafından ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

  Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) her yıl düzenli olarak güncellenmekte ve yeni kullanılan sağlık ürünleri ve fiyatları SUT ve ekindeki cetvellere işlenmektedir. En son güncel Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) 18 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 29983 sayılı resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya girmiştir.

  Tıbbi malzeme katılım payı

  SUT’un 1.8.3. Maddesi Tıbbi Malzeme Katılım Payını düzenlemektedir. Buna göre;

  (1) Vücut dışı protez ve ortezlerden,

  a) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden,

  b) Ağız protezlerinden (Ayrıntılar SUT eki cetvellerde belirtilmiştir)

  c) Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezlerden, katılım payı alınır.

  (2) Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin %75’ini geçemez. %75’lik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir.

  (3) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı;

  a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

  b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından kişilerden, tahsil edilir.

  Bu bilgiler ışığında konuyu özetleyecek olursak; Engelli vatandaşlarımızın kullandıkları Vücut dışı protez ve ortezlerden, Sağlık Raporunda hasta için hayati öneme haiz olduğu belirtilmemişse % 10 ila 20 arasında katkı payı alınmaktadır. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınmaktadır. Kullanılacak protez ve ortezin hasta için hayati öneme haiz olduğu sağlık raporunda yazar ise hiçbir surette katkı payı alınmamaktadır.

  Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak;

  Kulaklarında işitme sorunu bulunan ve işitme cihazı alması gerektiği Doktor Raporu ile onaylanan bir hasta için SGK 555 TL cihaz parası ödemektedir. Bu cihazı almak isteyen işitme engelli vatandaş bu meblağın üzerinde % 20 oranında ilave katkı payı ödemek zorundadır. Kişi kurum çalışanı veya kurumdan geliri olan biri ise ödeyeceği katkı payı % 10’na düşmektedir. Ancak burada bir hususu belirmeliyim. Kişi bu işitme cihazının kurumun belirlediği cihazın dışında başka bir cihaz (Daha kaliteli ve özellikli) almak isterse ödeyeceği katkı payı fazla olacaktır. Eğer bu cihazın hasta için hayati öneme haiz olduğu raporda yazarsa kişiden hiçbir katkı payı alınmayacaktır. Bu örneğin vücut dışı tüm protez ve Ortezler için de geçerli olduğunu belirtmek isteriz. Ayrıca alınan bu protez ve ortezlerin kullanım özelliklerine bağlı olarak geçerli olduğu süreler vardır. SUT’da tüm vücut dışı cihazların kaç ay veya yıl sonra tekrar yenisinin alınabileceği de belirtilmiştir. Gene yukardaki işitme cihazı örneği için belirtmek gerekirse bu cihazı alan işitme engelli vatandaş 5 yıl geçmeden yeni cihaz alamaz. Bu süre Alüminyum koltuk değneği için 2 yıl, Diz altı klasik protez içinse 5 yıl olarak uygulanmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın kullanmış olduğu tüm cihazların yenilenme süreleri Sağlık Uygulama Tebliğinin eklerinde belirtilmektedir.

  Katılım Payı alınmayacak haller

  Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.5. maddesinde Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler sıralanmıştır. Bunlar;

  (1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (3) 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (4) 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.

  (5) Acil servislerde verilen ve SUT eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile SUT’un 1.4.3 maddesinde belirtilen sağlık kurumları/kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.

  (6) Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde (EK-1/A) yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınır.

  (8) Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla EK-4/D Listesinde yer alan ilaçlardan SUT’un 1.8.2 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.

  (9) Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT’un 1.8.3(1) fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.

  (10) Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (11) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden, SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (12) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (13) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (14) 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (15) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (16) Vazife malûllerinden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (17) Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz.

  (18) Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (19) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (20) 19.05.2011, 23.10.2011 ve 9.11.2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için SUT’un 1.8.3 maddesinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  (21) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

  Sonuç Olarak; Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Ülkemizde de gerek yatarak tedavi sırasında gerekse de ayaktan yapılan tedavilerde belli oranda katılım payı alınmaktadır. Bu payın hukuki dayanağı ise Kanun, Yönetmelik ve (SUT) Sağlık Uygulama Tebliğidir. Bu katkı payları kuşkusuz, kollarından bacaklarından veya diğer organlarından engelli olan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ve katılım payı alınmayacak kişiler listesinde bulunmayan vatandaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekirse, bu durumda olan engelli vatandaşlarımız protez ve ortez alırken bir medikal bayiine bağlı kalmadan iyi bir fiyat araştırması yapmaları durumunda daha avantajlı olarak cihazlarını alabileceklerini vurgulamak istiyoruz.


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş