1. #1
  Fırtına
  Guest

  SGK'dan 'Yol ve gündelik giderleri' konulu genelge.!

  Sponsor Bağlantılar


  Konu: Yol ve gündelik giderleri;

  GENELGE 2011/ 47

  Yol ve gündelik giderlerine ait işlemler değişik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile yürütülmüştür. Kurum Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı Olur’u gereği devredilen kurumlar döneminde veya 2006 yılından bu güne kadar yayımlanan genelgelerin güncel mevzuata göre gözden geçirilmesi, farklı genelgelerle düzenlenmiş hususların birleştirilmesi, tekrarların önüne geçilmesi, sadeleştirilmesi, yürürlüğü kalmamış olanların tasfiye edilmesi amacıyla bir komisyon teşkil edilmiş ve yapılan çalışmalar neticesinde yol ve gündelik giderlerine ilişkin genelgeler tekleştirilerek aşağıda yeniden düzenlenmiştir.

  1- GENEL AÇIKLAMALAR

  Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (bundan sonra “hasta” olarak ifade edilecek) tedavileri nedeniyle yapmış oldukları yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin nasıl karşılanacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 65 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu madde gereğince diğer usul ve esaslar Genel Sağlık Sigortası işlemleri Yönetmeliğinin 31 inci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliğinin 5 inci maddesi ile düzenlenmiş olup, ödenecek tutarlar Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

  2- FATURA VE EKİ BELGELERİN TESLİM ALINMASI VE ÖDEME İŞLEMLERİ

  Yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait ödeme işlemleri müracaat edilen sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Hastaların bahse konu giderlerine ait fatura ve eki belgelerin neler olduğu, teslim yerleri ve ödeme yapacak birimlerin dikkat edeceği hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  Genel Sağlık Sigortası işlemleri Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesindeki;

  “Yerleşim Yeri: Belediye/Büyükşehir belediye mücavir alanını ifade eder.” hükmü ile Sağlık Uygulama Tebliğinin 5. 3. (3) “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatçilere mücavir alan içindeki nakiller için yol ve gündelik gideri ödenmez.” hükmündeki mücavir alan ifadesinden, sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerin belediye/büyükşehir belediye mücavir alan sınırlarının; yerleşim yeri ifadesinden ise başvurmuş oldukları sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu belediye/büyükşehir belediye mücavir alan sınırlarının anlaşılması gerekmektedir. Burada belirtilen uygulamalarda yerleşim yeri ifadesinden kişilerin ikametgahının bulunduğu yer anlaşılmayacaktır.

  Ancak ilgilinin sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusundaki tedavisi sonrası sevk edildiği yer dışında başka bir yere dönüş yapması halinde, sevk eden yer ile sevk edilen yer arasındaki mesafeyi aşmamak üzere dönüşüne ait yol gideri ödenir.

  Örnek-1: İkameti Artvin ili olan bir kişinin, Antalya ilinde bulunduğu sırada müracaat ettiği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunca usulüne uygun olarak Ankara iline sevk edilmesi halinde Antalya-Ankara gidiş, dönüşünde Artvin iline gitmesi halinde Ankara-Artvin arasının daha uzak olması nedeniyle Ankara-Antalya mesafesi üzerinden yol gideri ödenecektir.

  Örnek-2: Yukarıda ki örnekte yer alan aynı hasta Ankara ilindeki tedavisi sonrası Artvin yerine Afyon iline dönmesi durumunda Antalya-Ankara gidiş, Antalya ilinden daha yakın yerleşim yeri olan Afyon iline dönmesi halinde Ankara-Afyon dönüş mesafesi yol gideri ödenecektir.

  Örnek-3: Samsun’un Bafra ilçesine bağlı ve ilçe belediye mücavir alan sınırları dışındaki bir köyde ikamet eden diyaliz hastasının, köyünden (ikametgahından) Bafra ilçesindeki sağlık hizmeti sunucusuna diyaliz tedavisi için gidiş ve dönüşüne ait yol giderleri; kişinin ikamet ettiği yerleşim yerinin belirlenmesi halinde tedavi için düzenlenen geçerli sağlık raporu sevk belgesi olarak geçerli kabul edilerek SUT’un 5. 3. (1) maddesi hükmü çerçevesinde ödenecektir.

  Sağlık Uygulama Tebliğinin “5. 2. 1. Yol gideri” başlıklı kısmının (2) numaralı fıkrası hükmü gereğince tedavinin yapılabildiği üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak ödenmektedir. Söz konusu uygulamada sözü edilen en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun tespiti il müdürlüğü tarafından ilgili il sağlık müdürlüğü veya aynı yerdeki üniversite hastanesinden bilgi istenilmesi yoluyla tespit edilecek olup, bu konunun tespiti hastalardan istenmeyecektir.

  Hasta/hasta yakını tarafından şahsen veya posta yolu ile intikal ettirilen yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait başvurular müracaat edilen il müdürlüğünce yapılacaktır. MEDULA şahıs ödeme programı üzerinden ödeme işlemi yapılırken özellikle mükerrer ödeme yapılmamasına özen gösterilecektir.

  Posta yolu ile müracaatlarda bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, postanın il müdürlüğü kayıtlarına giriş tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde şahsa eksikliklerin tamamlatılmasına ilişkin yazının gönderilmesi gerekmektedir.

  Yol, gündelik ve refakatçi giderleri talebinde bulunan kişiler Genelge ekinde (EK-2) yer alan Talep Formu ile başvuruda bulunacaklardır. Ancak posta yoluyla başvuru yapılması ve diğer nedenlerle EK-2 formunun doldurulmamış olması işlem yapılmasına engel teşkil etmez.

  Sağlık Uygulama Tebliğinin “5. 2. 1. Yol gideri” başlıklı kısmının (4-I) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde “fatura/bilet tutarlarını aşmamak üzere” ödeme yapılacağı, (6) numaralı fıkrasında ise “kişilerin özel araçları ile sevk edildikleri yere gitmeleri halinde mutat taşıt ücreti ödeneceği” ifade edilmiştir. Mutat taşıt ücreti ödemesi sırasında kişilerin fatura/bilet veya rayiç belgesi ibraz etme zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu itibarla işlemler söz konusu belgeler istenmeden yürütülecektir. Ancak söz konusu belgelerin ibraz edilmesi durumunda; bu belgelerde yer alan tutarlar Kurumca belirlenen tutardan düşük ise düşük olan bedel üzerinden ödeme yapılacaktır.

  EK - 2 formunda ilgililer tarafından beyan edilen ücretin düşük olması halinde ise yine düşük olan bedel üzerinden ödeme yapılacaktır.

  Yol gideri ücretleri, 15.12.2010 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan Karayolları şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi esas alınarak ödendiğinden, 0-12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 60 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişilere yapılan indirimler dikkate alınmayacaktır.

  DiĢ hastalıkları konusunda; tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun tespitinde üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri esas alınacaktır. Diş hekimliği fakültesi olmayan üniversite hastaneleri en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak kabul edilmez.

  Meslek hastalığı nedeniyle hastaların, doğrudan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından meslek hastalıkları hastanesine yapılan sevklerinde tedavinin yapılabildiği en yakın yer kuralı şartı aranmayacaktır.

  Sağlık Uygulama Tebliğinin “5. 2. 1 Yol gideri” başlıklı kısmının (5) numaralı fıkrasında yer alan ve belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen (organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan hastalar, kanser tedavisi gören) hastaların kontrol çağrısına istinaden birinci basamak sağlık kuruluşlarınca; yine “5. 3. Ortak Hükümler” başlıklı kısmının (1) numaralı fıkrasında yer alan hallerde birinci basmaktan yapılan sevklere göre ödeme yapılmaktadır. Burada belirtilenlerin dışındaki durumlarda kontrol çağrılarına ilişkin sevklerin ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılmış olması gerekmektedir.

  Yukarıda SUT’un 5. 2. 1 maddesinde sözü edilen kontrol çağrılarına istinaden yapılan sevklere ilişkin yol gideri ödemesi yapılırken, sevk belgesi ile birlikte kontrol çağrı belgesinin de ibrazı zorunludur.

  Yatarak tedavilerde kendisinin ve refakatçisinin sadece gidiş ve dönüş tarihleri için gündelik ödenecektir. Yatarak tedavi gördüğü tarihlerde refakatçisinin yatak ve yemek gideri ise ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından fatura edilmesi halinde karşılanacaktır.

  Sevki yapılan iki ayrı hastaya aynı kişinin refakat etmesi sonucunu ortaya çıkaran; aynı aileden olan ve aynı il veya aynı sağlık tesisine sevk edilen kimselere ayrı ayrı refakatli sevke lüzum görülmesi gibi durumlarda tek refakatçi ücreti ödenecektir. İki ayrı hastaya tek kişinin refakat etmesi halinin Kurumca beyan veya belgeler ile tespit edilmiş olması gerekmektedir. Sevk edilen iki ayrı hastaya iki ayrı kişinin refakat ettiğinin tespiti halinde ise her iki refakatçiye ilişkin giderler karşılanacaktır.

  3- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER İLE GENEL YAZILAR

  Genelge ekinde yer alan (EK-1) deki listede belirtilen genelge ve genel yazılar ile devredilen Kurumlar tarafından yayımlanan sağlık hizmetlerine ilişkin tüm genelgeler, genel yazılar, bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu genelgeler ile genel yazılar yürürlük dönemlerindeki iş ve işlemlerde kullanılabilecektir.

  Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

  M. Emin ZARARSIZ / Kurum Başkanı


  Memurlar.Net


 2. #2
  Fırtına
  Guest

  SGK, maddî durumu kötü,sürekli tedavi gören hastaları sevindirecek düzenleme yaptı

  Sponsor Bağlantılar

  SGK, maddî durumu kötü ve sürekli tedavi gören hastaları sevindirecek bir düzenleme yaptı. Artık haftada 3-4 kez hemodiyalize giden hastalar yol masrafından kurtuluyor.

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özellikle maddî durumu kötü olan hastaları sevindirecek bir adım daha attı. Köy ve ilçelerden kente tedaviye giden hastaların yol parasını da devlet karşılayacak. Örneğin, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden diyaliz hastasının, köyünden Bafra ilçesindeki hastaneye gidiş ve dönüşüne ait yol giderlerini SGK ödeyecek. Özellikle sürekli tedavi gören hastalar açısından bu karar önem taşıyor.

  Haftada 3-4 kez hemodiyalize giden bir hasta yol masrafından kurtulmuş olacak. Bunun için tedavi süresince düzenlenen geçerli sağlık raporu, sağlık belgesi olarak kabul edilecek. Bu tür ödeme işlemleri müracaat edilen sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından yapılacak.

  Diyabet, astım, zatürre, kronik bronşit, diyaliz gibi riskli gruplardaki hastaların tedavi süreçlerini izlemeye alan SGK, bir genelge yayımladı. Yol ve refakatçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları yeniden belirledi. Özellikle kronik hastalıkları bulunan ve sürekli doktor kontrolünde olması gereken hastaların gerek tedavi gerekse yol, gündelik, refakatçi masrafının karşılanmasında kapı kapı dolaşmasına gerek kalmayacak.

  MEDULA "Şahıs Ödeme Programı" üzerinden de ödeme işlemi gerçekleştirilecek. Böylece haftada 3-4 kez ilçeye ya da kente giderek diyalize girmek durumunda olan bir hasta yol parasını cebinden ödemek zorunda kalmayacak. Büyük şehirlerde ise çoğu özel hastane bu tür hastalar için servis kaldırıyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası kapsamında hastaların bu tür giderlerinin karşılanması için ödenecek tutarlar Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirleniyor. Tedavinin yapılabildiği hastanenin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak ödeme yapılıyor.

  Özel araca yakıt desteği;

  Hastalar ödeme tutarını aşmamak üzere kendi araçları ile de hastaneye gittiklerinde yakıt gideri karşılanacak. "Mutat taşıt ücreti" adı altında yapılacak ödeme için bilet, fatura ibraz edilmesi gerekmiyor. Diş hastalıkları konusunda, tedavinin yapılabildiği en yakın hastanenin tespitinde üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri esas alınacak. Diş hekimliği fakültesi olmayan üniversite hastaneleri en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak kabul edilmeyecek. Meslek hastalıklarında da en yakın yer kuralı aranmayacak.


  ZAMAN


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş