Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı açıklama

Kamuoyunun ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde; genel sağlık sigortalısının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan erkek çocukları 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurdukları tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, 18 yaşını doldurmamış çocuklara hiçbir koşul aramaksızın, 20 yaşını doldurmamış çocuklara lise ve dengi eğitim görmesi koşulu ile, 25 yaşını doldurmamış çocuklara ise yükseköğrenim görmesi koşulu ile Kurumumuzca sağlık yardımı verilmekte ve uygulama bu şekliyle yürütülmektedir.

Yükseköğrenim; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini kapsadığından, Kanunun öngördüğü 25 yaş şartını doldurmayan bir öğrenci, belirtilen durumların öğrenci belgesi ile belgelenmesi ve Kuruma başvurulması halinde sağlık aktivasyonu açılmaktadır.

2 yıllık meslek yüksekokulu öğrencisi, 4 yıllık fakülte öğrencisi, 6 yıllık fakülte öğrencisi, lisans öğrenimi üzerine yüksek lisans yapan öğrenci ve yüksek lisans öğrenimi üzerine doktora öğrenimi yapan öğrenci, 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılmaktadır.

25 yaşın altındaki öğrencilerin yüksek lisans yaptığı halde sağlık yardımı alamaması, bunların öğrenci belgeleri ile Kuruma başvurmamalarından kaynaklanmaktadır. Öğrenci belgelerini ibraz etmedikleri için aktivasyonları yapılamayan ve Kurumca re’sen Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilip kendilerine borç tahakkuk eden 25 yaşın altındaki öğrencilerin öğrenci belgesi ile Kuruma başvurmaları halinde öğrenci oldukları tarihten itibaren aktivasyonları açılmakta ve kendilerine tahakkuk eden genel sağlık sigortası prim borçları da silinmektedir.

Memurlar.Net