Soru : Yeşil Kart sahibi hasta hangi durumda özel sağlık tesisine gidebilir?

Cevap: Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut

fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlar ile yoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan yeşil kartlı hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde tedavisinin sağlanamaması ve uygun yoğun bakım yatağı bulunmaması halinde bu durumun sağlık tesisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) tarafından belgelendirilmesi kaydıyla hastanın tedavi edilebileceği ve uygun yoğun bakım yatağı bulunan özel sağlık tesisine hasta sevk edilir. Sevk işlemi Bakanlığa ait sağlık tesisince, hasta nakli ise 112 sistemi ile yapılır.

Soru : Sevk işleminin belgelendirilmesi nasıl yapılır?

Cevap: Sağlık tesisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından doldurularak imzalanan “Yeşil Kartlı Hastaların Özel Sağlık Kurumlarına Sevk Formu” ile belgelendirilir. Formun eksiksiz doldurulmuş olmasına ve ilgililer tarafından imzalarının tam olmasına dikkat edilir.

Soru : Yeşil Kart Sahiplerine Verilen Hizmetler için Fatura Tanziminde neler dikkat edilir?

Cevap: Sağlık tesisleri, verdikleri sağlık hizmetleri karşılığında Yönetmelik eki EK-V’te gösterilen şekle uygun fatura tanzim etmelidirler.

Faturalarda; Yeşil Kart Sahibinin :

-Adı Soyadı, T.C. Kimlik numarası, Sevk eden Kurum/Kuruluş, Protokol Numarası, Yattığı Gün Sayısı, Yatış Tarihi, Çıkış Tarihi

Tedavi Giderleri :

-Anestezi, Yatak Ücreti Tutarı, Refakat Ücreti, Ameliyat Ücreti, Muayene Ücreti, İlaç Ücreti, Malzeme Ücreti, Laboratuar Ücreti, Röntgen Ücreti, Fizik

Tedavi Ücreti

Ayrı ayrı belirtilerek tanzim edilir ve Sağlık tesislerinin sundukları sağlık hizmetlerinin faturalandırılması ve fiyatlandırılması Sağlık Uygulama Tebliği ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili düzenlemelerine göre yapılır.

Soru : Tıp Fakültesi veya Özel Hastane Fatura ekinde neler bulunmalıdır?

Cevap: 1-Yeşil Kart sahibine ilişkin;

-Yeşil kart karne (kimlik, sevk ve vize bölümleri) fotokopisi,

2-Sevk işlemlerine ilişkin;

Özel hastaneler için;

o Sevk işlemini yapan Bakanlığa ait sağlık tesisi ve nakli gerçekleştiren

KKM tarafından onaylı “Yeşil Kartlı Hastaların Özel Sağlık

Kurumlarına Sevk Formu”,

o Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep formu (EK-9 Formu),

o Askom listesi,

o 112 KKM Hekimi tarafından düzenlenmiş bilgi notu,

Tıp fakülteleri için

o Bakanlığa ait sağlık tesisi tarafından düzenlenen sevk evrakı

3-Tedavisine ilişkin;

o Epikriz raporu,

o Fatura edilen işlemlerin ayrıntılı dökümü,

o Hasta tabelası fotokopisi

fatura ekinde bulunmalıdır.

Soru : Ödeme dosyası (fatura ve ekleri) nereye teslim edilecektir?

Cevap: Fatura tarihi itibariyle 01/07/2011 öncesi ödeme dosyası sevk eden ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesisine, 01/07/2011 tarihi sonrası faturalara ait ödeme dosyası ise sağlık tesisinin bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

Soru : İl Sağlık Müdürlüğüne dosya tesliminde nelere dikkat etmeliyim?

Cevap: Dilekçe, icmal listesi, fatura ve ekleri her ay sonu ilgili sağlık müdürlüğüne topluca verilir.

Soru : İl Sağlık Müdürlüğü ödemelerimi nasıl yapacaktır?

Cevap: Müdürlük bünyesinde oluşturulan komisyon faturaların Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceledikten sonra toplam tedavi ücreti ödeme emri belgesine bağlanarak ödeneğin bulunduğu saymanlık müdürlüğüne gönderilir. Saymanlık Müdürlüğü tarafından banka hesabınıza ödeme gerçekleştirilir.

Soru : Ödenmeyecek bedeller nelerdir?

Cevap: Komisyon tarafından; Yönetmelik, Sağlık Uygulama Tebliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemelerine uygun olmadığı tespit edilen sağlık hizmet bedelleri ödenmez.

Sevk usul ve esaslarına uymayan başvurular üzerine yapılan hizmetlere ait ücret ve

bedeller fatura edilmez ve ödenmez.

Soru : 2011 Aralık ayına ait dosyalarımı ne zaman teslim etmeliyim?

Cevap: Yeşil Kart, 01/01/2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilecek ve

ödenek hesapları kapatılacaktır. Bu nedenle Aralık ayında, ay sonu topluca teslim işlemini beklemeden her fatura tanzimi sonrası en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğünce bildirilen İnceleme Birimlerine teslim ediniz.Komisyon incelemesi yapılarak saymanlığa teslim edilemeyen faturaların ödemesi mümkün olamayacaktır.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü