5434 sayılı Kanuna Tabi Olanların Emeklilik İşleminin İptali ve Sonuçları

Bu yazımızda kendi isteği ile emekliye sevk edilen ve daha sonra hizmet süresi eksik olduğu saptanarak emeklilik işlemi iptal edilenler hakkında yapılacak işlemlerin tespiti için nasıl bir süreç işletilmesi gerektiği çıklanmaya çalışılacaktır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 83 üncü maddesinde: "Kendi isteği ile emekliye ayrılan, ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hizmet süresinin eksik olduğu veya gerekli yaş şartını henüz haiz olmadığı tespit olunanlardan; emeklilik veya malûllük aylığı alınan süresi, eksik hizmet süresinden veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süreden fazla olanların emeklilik işlemi iptal edilmez. Bunların en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süre kadar geriye gidilerek, bu dönemde kendilerine ödenen emeklilik veya yaşlılık aylıkları borç çıkarılır. Çıkarılan borç ve bu borca ilişkin faiz ile borç çıkarılan süreye ait kesenek ve kurum karşılıkları, ilgili kurum bütçesinin personel ödeneklerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir. Bu şekilde ilave olarak kesenek ve kurum karşılığı ödenen süreler için ilgililere ikramiye farkı ödenmez, ödenmiş olan ikramiyenin eksik hizmet süresine ilişkin kısmı geri alınmaz. Borç çıkarılan döneme ilişkin olarak ilgililer adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanmış olan tedavi ve ilaç bedelleri de kurumları bütçelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulunun 21.11. 2008 tarihli ve 2008/464 sayılı kararında;2008 yılı Ekim ayı başından önce emekli olup da bilahare hizmet yetersizliği nedeniyle göreve iade edilenler hakkında Maliye Bakanlığının aşağıda belirtilen görüşleri istikametinde işlem yapılmasına, karar verilmiştir.

Maliye Bakanlığının 25.03.2008 tarihli ve B.07.0. BMK.0.16.115601-2/3478 sayılı görüşünde; "Kendi isteği ile emekliye sevk edilen ve daha sonra hizmet süresi eksik olduğu saptanarak emeklilik işlemi iptal edilenler hakkında yapılacak işlemlerin tespiti için öncelikle eksik hizmet süresi ile görevden ayrı kalınan sürelerin mukayese edilerek;

1) Görevden ayrı kalınan sürelerin (emekli aylığı ödenen sürenin), eksik hizmet süresinden fazla olması durumunda;
a) Emeklilik işleminin iptal edilmemesinin,
b) T.C. Emekli Sandığı tarafından en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi kadar geriye gidilerek bu dönemde ödenen aylıkların ilgili adına borç çıkarılmasının,
c) İlgiliye, emekliye ayrıldığı tarihteki kadro unvanı esas alınmak suretiyle T.C. Emekli Sandığı tarafından borç çıkarılan döneme ait aylık ve diğer mali haklarının kadro tasarrufundan tahakkuk ettirilmesi ve bu miktardan T.C. Emekli Sandığı tarafından borç çıkarılan miktar ile varsa bu miktara ilişkin faizin mahsup edilmesinin,
d) Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilen miktarın T.C. Emekli Sandığı tarafından çıkarılan borç ile bu borca ilişkin faiz toplamından fazla olması halinde kalan kısmın ilgiliye, eksik olması halinde ise aradaki farkın kurum tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenmesinin,
e) T.C. Emekli Sandığı tarafından borç çıkarılan döneme ilişkin olan ve ilgili adına T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenen muayene ve tedavi giderlerinin de borç çıkarılması halinde, bu borç tutarının da kurum tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenmesinin,
2) Görevden ayrı kalınan sürelerin (emekli aylığı ödenen sürenin), eksik hizmet süresinden az olması durumunda ise;
a) Emeklilik işleminin iptal edilerek ilgilinin göreve başlatılmasının,
b) T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenen aylıkların tamamının ilgili adına borç çıkarılmasının,
c) İlgiliye, emekliye ayrıldığı tarihteki kadro unvanı esas alınmak suretiyle T.C. Emekli Sandığı tarafından borç çıkarılan döneme ait aylık ve diğer mali haklarının kadro tasarrufundan tahakkuk ettirilmesi ve bu miktardan T.C. Emekli Sandığı tarafından borç çıkarılan miktar ile varsa bu miktara ilişkin faizin mahsup edilmesinin,
d) Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilen miktarın Emekli Sandığı tarafından çıkarılan borç ile bu borca ilişkin faiz toplamından fazla olması halinde kalan kısmın ilgiliye, eksik olması halinde ise aradaki farkın kurum tarafından Emekli Sandığına ödenmesinin,
e) T.C. Emekli Sandığı tarafından borç çıkarılan döneme ilişkin olan ve ilgili adına T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenen muayene ve tedavi giderlerinin de borç çıkarılması halinde, bu borç tutarının da kurum tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenmesinin,
f) Eksik hizmet süresinden görevden ayrı kalınan sürenin düşülerek, ilgilinin kalan süre kadar ilgilinin çalıştırılması ve bu süreye ilişkin aylık ve diğer mali haklarının tahakkuk ettirilerek ödenmesinin,
g) Bu süre sonunda emeklilik hakkını kazanan ilgilinin emekliye ayrılma isteğinin işleme konularak yeniden emekliye sevk edilmesinin,
daha uygun olacağı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmiştir.

SGK Yönetim Kurulunun 21/11/2008 tarihli ve 2008/464 sayılı kararı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25/03/2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.16.115601-2 /3478 sayılı yazısı uyarınca, emeklilik veya malullük aylığı alınan süresi, eksik hizmet süresinin tamamlanması için gereken süreden fazla olanların emeklilik işleminin iptal edilmeyerek, bunların en son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresinin tamamlanması gereken süre kadar geriye gidilerek, bu dönemde kendilerine ödenen emeklilik veya malullük aylıklarının borç çıkartılması ve Sosyal Güvenlik Kurumunca anılan döneme ait kesenek ve karşılık tutarlarının SGK aına yatırılmasının sağlanması gerekmektedir.

SGK Rehberi