Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla bir çok konuda düzenleme yapıldı. Yapılan değişikliklerden birisi de bireysel emeklilik sistemi...


bireysel-emeklilik-sistemi-bes.jpg

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla bir çok konuda düzenleme yapıldı. Yapılan değişikliklerden birisi de bireysel emeklilik sistemi...

İşte O Değişiklikler;

1-Bireysel emeklilik sistemine dahil edilenlere tanınan cayma süresi uzatılmıştır. Önceki düzenlemede 2 ay olan süre, Bakanlar Kurulunca 3 katına kadar bu süre artırılabilecek. Yani 6 aya kadar cayma süresi kullanılabilecek.

2-Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 2’inci maddesindeki bir diğer değişiklik ise, Hazine Müsteşarının bağlı olduğu Bakana sisteme dahil olan kişiye ödenen Devlet katkısı üzerinde çeşitli tasarruflar yapma yetkisi tanınmıştır.

Yani; Devlet katkısı olarak taahhüt edilen tutarların nemalandırılmasına ve ek 1 inci maddede belirtilen hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla birlikte ödenmesine karar vermeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca, bin Türk lirası tutarındaki ilave Devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

3- 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 2’inci maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konu fıkrada yer alan düzenleme şu şekildeydi: Bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanının işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bireysel emeklilik kapsamında bir plan varsa çalışanın önceki birikiminin yeni iş yerindeki sözleşmeye aktarılacağı, yeni iş yerinde bireysel emeklilik planı yoksa bu durumda, kişi isterse bireysel emeklilik sözleşmesine devam ediyor isterse sözleşmeyi sonlandırabiliyordu.Değişiklik Yapılan Madde Metni:

MADDE 45- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu süreyi üç katma kadar artırmaya Bakanlar Kumlu yetkilidir.”

“Bakan, belirleyeceği esaslar dâhilinde, bu Kanun kapsamında sağlanan Devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına, taahhüt olarak hesaplanan bu tutarların nemalandırılmasına ve ek 1 inci maddede belirtilen hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla birlikte ödenmesine karar vermeye; bu Kanun kapsamında sağlanan Devlet katkısının nemalandırılmasına, bin Türk lirası tutarındaki ilave Devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu Kanun uyarınca yapılacak bildirimler, Müsteşarlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde güvenli elektronik iletişim araçları ile de yapılabilir.”