Like Tree4Beğeni
 • 2 Mesaj Sahibi gülümse_hayata
 • 2 Mesaj Sahibi gülümse_hayata

Konu: Doğum Yardımında Düzenleme

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Doğum Yardımında Düzenleme

  Sponsor Bağlantılar


  Aile nüfusunun korunmasına dair kanun tasarısına göre, doğum yardımı tüm vatandaşlara verilecek

  Memurlara şuan için, doğum yardım ödeneği olarak (2500*Maaş Katsayısı) yani 198 lira üzerinden bir ödeme yapılmaktadır.

  Meclise sevk edilen kanun tasarısıyla bu ödeme kaldırılmaktadır. Bunun yerine, tasarının aynen yasalaşması halinde,
  1. çocuk için 300,
  2. çocuk için 400,
  3. ve sonraki çocuklar için 600 TL,
  tutarında yeni bir doğum yardımı getirilmektedir.

  Bu yeni doğum yardımı sadece memurlara değil tüm vatandaşlara verilmektedir.

  Kanun tasarısında yer alan düzenlemeye göre bu yardım;
  - Anneye verilecektir.
  - Ödemeyi Aile Bakanlığı yapacak ve nüfus kayıtları esas alınacaktır.
  - Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.

  İŞTE TASARIDA YER ALAN MADDE

  MADDE 26- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

  "Doğum yardımı

  EK MADDE 2- (1) Türk vatandaşlarına, doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtlan esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

  (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutann bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.

  (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.

  (4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandınlır.

  (5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmalan nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklann ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

  (6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."

  memurlar net


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Dec 2014
  Mesajlar
  21
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  bu yardımı alabilmek için nereye müracaat etmemiz gerekiyor

 3. #3
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu


  Bildiğim kadarıyla doğum yardımını almak dileyen memur çocuğunun doğum raporu ve nüfus cüzdanı fotokopisini, müracaat dilekçesiyle beraber Aile yardım bildirimi formuna ekleyerek görevli olduğu kurumun mutemetine teslim etmesi gerekmektedir.

 4. #4
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Emzirme Doğum ve Analık Ödeneği  Emzirme yardımı

  Emzirme yardımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir yardımdır. Kadınların bu yardımı hak edebilmesi için eşlerinin ya da kendilerinin 4/a (SSK) ya da 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmaları gerekmektedir.

  Emzirme yardımı için genel şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

  - Emzirme yardımı: Sigortalı kadının kendisine, sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan kadın(Emekli olup da çalışmaya devam edenler), Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan sigortalı erkeğin çalışmayan eşine ödenmektedir.

  - Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için SSK kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, Bağ-Kur kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

  Doğum yardımı

  07.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanun gereği 15.05.2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır.

  Söz konusu doğum yardımı ödemesi için anne ya da babanın çalışıp çalışmadığına bakılmamaktadır.

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan doğum yardımı ile ilgili şunların bilinmesinde fayda vardır:

  - Doğum yardımı çocuğun canlı doğmuş olması koşulu ile birinci çocuk için 300,00 T.L. ikinci çocuk için 400,00 T.L, üçüncü ve sonraki çocuklar için de 600,00 T.L olarak ödenmektedir.

  -15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar için bu yardım ödenmemektedir.

  - Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenmekte ve hacze tabi tutulmamaktadır.

  -Doğum yardımı ödemeleri bir defaya mahsus olmak üzere anneye ödenmektedir.

  Analık ödemesi

  Bilindiği üzere çalışan kadınların doğumdan önce sekiz doğumdan sonra da sekiz olmak üzere toplam 16 haftalık kanuni izin hakları bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde doğum sonrası 8 haftalık süre 10 hafta olmaktadır.

  4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kadınların analık izni boyunca maaşları kurumlarınca ödenmeye devam etmekte dolayısıyla kendilerine analık ödemesi adı altında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

  4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki kadın çalışanlara ise analık ödemesi için gerekli şartları taşımaları halinde yukarıda belirtilen süreler boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendilerine ödeme yapılmaktadır.

  Analık ödemesi ile ilgili şunların bilinmesinde fayda bulunmaktadır:

  -4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar, 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,

  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular,

  Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri analık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

  -Analık ödemesinden faydalanabilmek için doğum tarihinde sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması, doğumdan tarihinden önceki bir yıl içerisinde 90 gün priminin olması ve kadın sigortalının bu süre içerisinde işyerinde çalışmamış olması gerekmektedir.

  -Analık izni süresi boyunca sigortalı kadına geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

  -Tekil gebeliklerde 112 gün, çoğul gebeliklerde 126 günlük ödeme yapılmaktadır.

  -Ödemeye esas günlük tutar doğum tarihinden önceki son 3 aylık kazancın ortalama günlük kazancının 2/3’ü olarak hesaplanmaktadır.

 5. #5
  BÜTÜNÜYLE FARKINDAYIM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  180
  Bahsedilme
  3 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  ben memurum 2 ci cocugum olacak dogum yardımını nasıl alacagım nereye başvuracagım başka haklarım varmı cocuk dogacagı için bilgi verirseniz sevinirim

 6. #6
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu


  Aşağıdaki ekte doğum yardımı için nereye başvurulacağı hangi telefonlardan bilgi alınabileceği mevcuttur.


  http://engelliler.gen.tr/f43/engelli...aralari-27831/

 7. #7
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Doğum yardım parası ne kadar?

  Sponsor Bağlantılar


  Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılıyor. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi'nde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Örneğin 3 çocuk yapan bir anne bin 300 TL doğum parası almış olacak.

  ÇALIŞAN ANNEYE YARIM GÜN MESAİ İMKANI


  Yeni yasaya göre; sadece doğum yardımı yapılmıyor. Ayrıca doğum yapan çalışan anneler için de çalışma imkanları düzenlendi. Bu yasayla birlikte doğum yapan annenin ilk çocukta 2, ikinci çocukta 4 ve üçüncü çocukta 6 ay olmak üzere yarım gün çalışma imkanı olacak. Ayrıca anne eğer isterse çocuğu ilkokula başlayana kadar yani 5.5 yaşına kadar kısmi süreli çalışabilecek.

  MAAŞIN YARISI İŞ YERİNDEN YARISI İŞ-KUR'DAN

  Doğum yapan çalışan annenin yarım maaşı iş yerinden, kalan kısım ise İş-Kur'dan alınacak. Memurlar ise çocuk sayısı ne olursa olsun, bu hakkı 6 ay olarak kullanabilecek.

  BABAYA DOĞUM İZNİ 5 GÜN

  Yeni yasada babalar da doğum iznini 5 gün kullanabilecek. Eskiden 3 gün olan doğum izni 5 güne çıktı.

  BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

  Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurt dışındaki konsolosluklara başvurabilecek. Kamuda çalışanlar kurumlarına başvuracak.

  NEREDEN ALINACAK?

  15 Mayıs 2015'ten itibaren doğan her çocuk için bir defa verilecek olan doğum yardımı parası, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden kişinin T.C. kimlik numarasını belirtmesiyle alınabilecek.

  YARDIMIN MİKTARINI İKİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

  Doğum yardımı kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL ödenecek. Ancak bu tutarlar hep aynı kalmayacak. İlerleyen zamanlarda artırılacak. Yasaya göre; bu tutarları artırmaya Aile ve Sosyal Politikalar ve Maliye Bakanlığı birlikte karar verecek. Doğum yardımı ödemeleri, Aile Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş