Emeklilere yapılan ayrıca ödeme ve ödenecek tutar


Ayrıca ek ödemenin ne olduğu, kimlere ve ne tutarda ödeneceği 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nda düzenlenmiştir.

5434 sayılı Kanunun Ek 81 inci maddesinde; "Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya ek 77'nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.

Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67'nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77'nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.

Bu ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilmektedir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde; 01.04.2006 tarihinden itibaren Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolardan ve çarşı ve mahalle bekçisi kadrosundan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı ödenenlere, aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ayrıca ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme madde kapsamındakilerden vefat edenlerin 67'nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine TC. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dikkate alınarak intikal ettirilmektedir. Bu ödeme tutarı sabit olup ne artar ne de eksilir.

Gerek emeklilere gerekse dul yetimlere ödeme yapılıp yapılmayacağının tespit edilebilmesi için, (sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışma dahil) herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışıp çalışmadıkları yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderecekleri beyanname esas alınarak işlem yapılmaktadır.