Engelli bireylere ait konutlara dair emlak vergisi muafiyeti 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre şahsına ait 200 metrekareyi geçmeyen konutu olan özürlü emlak vergisinden muaftır. Yani emlak vergisi ödemeyecektir. Konuya ilişkin kanun maddesi ve kanuna ilişkin detaylar aşağıda yazıldığı gibidir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu madde 8:

(Değişik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.
(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4962/15 md.) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. (Ek cümle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.*

Engellilere ait indirimli bina vergisi formu

TEK MESKENİ OLAN (İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DÂHİL)
ÖZÜRLÜLERE AİT İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ BİLDİRİM FORMU

Tarih: ...../....../......

XXX BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Emlâk Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli bina vergisi oranı uygulanmasını talep ediyorum.
Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2'yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamakta olup bu mesken muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılmaktadır.
Bu bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.
ADRES: MÜKELLEF
Adı ve Soyadı
(İmza)

GAYRİMENKULÜN:
Bina Vergisi Sicil No : ..................................................
Belediyenin Adı : ..................................................
Mahallesi : ..................................................
Cadde ve Sokağı : .................................................
Kapı ve Daire No : ..................................................
Pafta No : ..................................................
Ada No : ..................................................
Parsel No : ..................................................

EK - Özürlü kimlik kartı fotokopisi veya sağlık kurulu raporu fotokopisi.