İşçiler adına yatan SGK primleri, işçilere yalnızca çalıştıkları süre zarfında değil çalıştıktan sonra da bazı imkanlar sağlamaktadır.

Bu imkanları;

- Geçici iş göremezlik ödeneği alma,

- Sağlık hizmeti alma

- İşsizlik ödeneği alma


Şeklinde özetleyebiliriz. Ancak bu imkanlardan yararlanma hakkı bazı şartlar dâhinde ve belirli sürelerle sınırlı olarak verildiği için, bu imkanlardan yararlanma şartlarına ve yararlanma süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-Geçici iş göremezlik ödeneği

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden dolayı geçici süreyle çalışamayacağı hekim raporu ile belirlenen sigortalılara çalışamadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalılık, hastalık ve analık hali bakımından hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onuncu günden itibaren yitirilmiş sayılmaktadır.

Dolayısıyla, işten ayrıldıkları tarihi takip eden onuncu günden önce istirahat raporu alan sigortalılar adına;

- İş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması halinde, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

- Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması halinde , doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışamadığı her gün için,

- Sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanmadığı süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için

geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

2-Sağlık hizmeti alma

İşten ayrılan sigortalılar adına, sigortalılık niteliklerini kaybettikleri tarihten önceki son bir yıl içinde;

-30 gün GSS primi bildirilmiş ise işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün süreyle,

-90 gün GSS primi bildirilmiş ise işten ayrıldıkları tarihten itibaren 90 + 10 = 100 gün süreyle

genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler de dahil olmak üzere bu süreler zarfında kurumca sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

3- İşsizlik ödeneği alma

İşten ayrılan sigortalılara, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlara, son üç yıl içinde;

- 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş ise 180 gün,

-900 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş ise 240 gün,

-1080 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş ise 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Ancak işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için hizmet akdinin 4447 sayılı Kanunun 51.

maddesinde sayılan haller nedeniyle sona ermiş olması ve sigortalının işten ayrıldığı tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde şahsen ya da elektronik ortamda Türkiye İş Kurumuna başvurması ve yeni bir iş almaya hazır olduğunu kaydettirmesi gerekmektedir.