Benim için geç olsa bile mutlaka yeni emekli olacak arkadaşların işine yarayacak bu haberi sizlerle paylaşmak istedim çünkü kıdem tazminatını almak için eskiden kesinlikle işten o gün itibariyle ayrılmak gerekiyordu ve aynı işyerinde devam edecekler için düzenlenen uygulama o kadar saçma bir bürokratik işlemler silsilesinden ibaretti ki yaşayanlar bilir insan hakettiği kıdem tazminatına bile sevinemiyordu.

İşte size müjde gibi haber


4447 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (5) numaralı bentle 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yani sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı şartlarını veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak, kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, sigortalılara kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüştür.

SGK bugüne kadar yayımladığı genelge ve genel yazılarla işten ayrılmayan sigortalıya bu yazının verilemeyeceğini talimatlandırmıştı.

Ancak, Sosyal Güvenlik İl müdürlükleri arasında bu konuda farklı uygulamalar yaşanmaktaydı. Bazı müdürlükler sigortalıya kıdem tazminatı alabilir yazısını vermek için işten ayrılıp ayrılmadığına bakmazken, bazıları genelgeler doğrultusunda işten ayrılmayan sigortalıya bu yazıyı vermiyordu.

İşveren de sigortalının işten ayrılışını gerçekleştirmek için emekliliği hak edip etmediğini bilmek istiyordu.

İşveren çıkış vermediği için SGK’dan da yazı alamayan sigortalılar bir SGK’ya bir işverene müracaat edip duruyordu.

SGK’ nın yayımladığı 2013-26 sayılı genelge ile sigortalılara kıdem tazminatına müstehak olup olmadıklarına ilişkin yazı verilebilmesi için işten ayrılma şartı kaldırıldı.

Yani artık sigortalılar işten ayrılmadan SGK’dan yaş dışında kalan emeklilik şartlarını yerine getirdiklerine ve kıdem tazminatı alabileceklerine dair yazıyı alarak işverene verebilecekler.

Ayrıca genelge ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı veya banka sandıklara tabi hizmetleri bulunanlar ile itibari ve fiili hizmet süreleri bulunanların dikkate alınarak hesaplama yapılacağı,

Son hizmetin SSK kapsamında geçmesi halinde 2829 sayılı Kanuna göre son yedi yılda en fazla hizmetin SSK kapsamında geçip geçmediğine bakılmadan bu yazının verileceği talimatlandırılmıştır.

Bundan böyle sigortalılar işten ayrılmadan SGK’na müracaat ederek kıdem tazminatına müstehak olduklarına dair yazıyı alabilecekler.

SGK Rehberi