Bir takım nedenlerden dolayı çalışamayıp rapor alanların bu raporlu günlerin parasını alabilmek için izleyeceği yollar hakkında bilgiler sunuyoruz. Rapor parası bir diğer adı ile geçici iş göremezlik ödeneği nereden, nasıl ve hanki koşullarda alınabilir.

İşte deaylar....odenek.jpg


Rapor parası-geçici iş göremezlik ödeneğini kimler alabilir?
İstirahat rapor parasını resmi olarak yani kayıtlı çalışan işçiler ve çalışan hamile bayanlar alabilir.

Rapor parası yani geçici iş göremezlik ödeneğini almak için işleme konulacak rapor nereden alınır?
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile anlaşması olan kamu ve özel hastanelerden alınan raporlar ile başvuru yapılabilir.

Rapor Parası-Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Alınır ?
Kamu ve anlaşmalı özel hastaneler tarafından düzenlenmiş olan raporun bir kopyası hastaya verilir.Bir kopyası raporu düzenleyen hastane tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilirken diğer kopyasıda hastanenin kendisinde kalır.
İşçi kendisine verilen hastalık izin raporunu yada doğum izni raporunu işverene verdiğinde ,işveren bu rapor bitimi itibaren 7 gün içinde SGK’nın resmi web sayfasından ,geçici iş göremezlik ekranından ” işçim ilgili rapor süresince çalışmamıştır”ibaresini girdikten sonra SGK’nın sitemi tarfından rapor sahibi kişiye PTT’ye veya Ziraatbankası’na rapor parası ödeneğini çıkarır.İlgili kişide TC kimliği ile ilgili bankadan yada PTT’den çekebilir..

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na tabi olarak bir işverenin yanında çalışan sigortalılara hastalandıklarındaı ilgili mevzuat çerçevesinde raporlu kaldıkları süre içinde çalışanlar arasında rapor parası olarak anılan geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.Fakat hastalık nedeniyle verilen raporlarda geçici iş göremezlik ödeneği raporun ilk iki gününden sonra başlar. Yani sigortalıya raporlu olduğu ilk iki gün için ödenek verilmez iş kazası bu uygulama dışında tutulmuştur. Mesela 30 gün rapor verilen bir sigortalıya kurumca 28 günlük iş göremezlik ödeneği ödemesi yapılmaktadır. Mevcut yasal düzenlemelerde işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin hastalıkları nedeniyle raporlu kaldıkları süreler içinde SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyen günlere ait ücretlerini ödemeleri gerektiği yönünden bir düzenleme bulunmamaktadır. İşverenler SGK’nın ödemediği bu rapor süreleri ile ilgili olarak ödeme yapmaya zorunlu tutulamazlar. İşçiler için çalışılmadığı halde hangi durumlarda ücret ödeneceği yasalarda ayrı ayrı belirtilmiştir. İş kazası, meslek hastalığı, analık hali dışındaki çalışmama durumları ile ilgili olarak işverenler ücret ödemeye zorlanamazlar.

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

-İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermeme*si,

-İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

-Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istira*hat raporu alınmış olması,

gerekmektedir.

Örneğin; İşçi (X) yakalanmış olduğu üst solunum yolu enfeksi*yonu hastalığı nedeniyle (A) Devlet Hastanesine gitmiştir. Hekim ta*rafından İşçi (X)'e 7 (yedi) günlük istirahat raporu verilmiştir. İşçi (X)'in son bir yıl içerisinde 90 günden fazla prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. Buna göre İşçi (X) istirahatin (iş göremezliğin) üçüncü gününden itibaren toplam 5 (beş) gün için geçici iş göremezlik ödene*ği alabilecektir.

Ödeneğin hesaplanması

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Geçici iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde Kanunun 17. Maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise 3' te 2 sidir.

DOĞUM RAPOR PARASI

Analık parası olarak halk dilinde söylenen bu kavram, asıl adıyla Doğum Rapor Parasıdır. SGK ya bağlı olarak çalışmakta olan bayanlar çalıştıkları dönemde hamile kalarak doğum yaptıkların da doğumdan önce dört ve doğumdan sonra dört hafta şeklinde toplam 8 haftalık süre boyunca bürüt maaşlarını devletten almaktadırlar. Doğum parası sorgulama işlemi diğer sorgulama işlemler ile aynıdır. SGK’ın en gelişmiş ve çalışanların hizmetine sunulmuş internet adresi https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ ile Doğum Rapor Parası sorgulanabilir.