1. #1
  Üye

  Üyelik tarihi
  May 2010
  Mesajlar
  41
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu

  Gelişim Psikolojisi

  Sponsor Bağlantılar


  Bireylerin hayattan boyunca geçirdikleri her türlü değişim ve bireyler arasındaki gelişimsel farklılıkları inceleyen bilim dalıdır. (Selçuk, 2005)
  Gelişim psikolojisi, bireyin gelişim dönemlerini ve bu dönemlerde meydana gelen gelişimleri incelerken buna bağlı olarak da bu gelişimlerin meydana gelişiyle ortaya çıkan davranışlar ve bu davranışların sebeplerini de inceler. Bu davranışların sebepleri üzerinde incelemeler yapan belli başlı psikolojik akımlar vardır.
  Bunlardan önemlilerini şöyle sıralayabiliriz.

  PSİKOLOJİK AKIMLAR

  Yapısalcılık
  W. Wundt (Yapısalcılık)
  Davranışçılık
  Watson (Davranışçılık) Thorndike (Bağlaşımcılık) Pavlov (Klasik Koşullanma) Skinner (Edimsel Koşullanma) Guthrie (Bitişiklik Kuramı)
  Psiko- Analitik
  E. Erikson (Psiko-Sosyal Gelişim S. Freud (Psiko-Seksüel Gelişim)
  Bilişsel
  M. Wertheimer (Geştalt Öğrenme) K. Koffka (Geştalt Öğrenme) W. Köhler (Geştalt Öğrenme) J. Piaget (Bilişsel Gelişim) Miller (Bilişsel İşleme)
  İnsancıl
  C. Rogers (Deneyimsel öğrenme) A. Mastow (Hümanistik öğrenme) Kohlberg (Ahlaki Gelişim)


  Yapısalcılık

  * İnsan davranışlarını kontrollü koşullarda gözlemleyerek çalışmalar yapılmıştır. İçe bakış yöntemi kullanılmıştır.
  * Psikolojinin amacı, İnsan zihninin parçalanmış bilinç öğelerini çözümlemek ve birleştirmektir.

  Davranışçılık

  * Yapısalcı görüşe tepki olarak ortaya çıkmış, sezgilerin, duyguların ve düşüncelerin gözlemlenemeyeceğini iddia etmiştir.

  * Temelinde gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlar vardır. Davranışların incelenmesinde uyancı-tepki pekiştirme ilkesini benimsemiştir.
  Psiko-Analitik Yaklaşım

  * Psiko-anatitik kuramında belli başlı iki kuram ve kuramcı vardır. Bunlardan biri Freud, diğeri ise Erikson'dur.
  Bilişsel Yaklaşım

  * Gelstalt psikologlarına göre uyaranlar ayrı doğal anlamlı bir bütün olacak şekilde algılanır.

  * Bilgiyi işleme modeline göre öğrenme, bilginin duyu organları ile işlenmesiyle başlar.
  İnsancıl Yaklaşım

  * İnsancıl yaklaşım eğitim ve öğretimde geleneksel yaklaşımdan tamamen ayrı olarak uygulanması gereken anlayıştan ziyade geleneksel yaklaşımla bağdaştırılabilecek yönelimleri vurgulamıştır. (Bacanlı, 2005)

  * İnsancıl yaklaşım neyin Öğrenilmesi gerektiğini araştırır.

  * Kendini gerçekleştirme potansiyeli bireye doğuştan verilmiştir.

  GELİŞİM

  Öğrenme, yaşantı ve olgunlaşma sonucunda bireyde görülen düzenli ve sürekli değişikliklere gelişim denilmektedir. Bu üç etkenin etkileşimi sonucunda gelişim gerçekleşir. (Selçuk, 2005)
  Organizmanın doğum öncesi döneminden başlayan fiziksel, sosyal, duygusal ve dönüşsel değişmedir. Gelişim bir süreçtir ve belirli bir sırayı takip eder.
  Gelişimi etkileyen ve gelişim ile ilgili olan bazı temel kavramlar vardır. Çevre, kalıtım ve zaman (kritik dönem) gelişimi etkileyen kavramlar olarak ele alınır. Büyüme, olgunlaşma, hazırbulun usluluk, öğrenme ve gelişim ile ilgili olan kavramlar olarak ete alınır.
  Her türlü gelişimin temelinde bedensel gelişim vardır.
  Gelişim İle İlgili Temel Kavramlar

  Büyüme

  * Bireyin boy, kilo gibi ölçülebilen özelliklerinde meydana gelen artıştır. Büyüme fiziksel özelliklerin değişmesidir.

  * Büyüme ile gelişmenin farkı; büyümenin sadece nicel bir olay, gelişmenin ise hem nicel hem de nitel bir olay olmasıdır. Büyümenin önkoşulu zamandır.
  Olgunlaşma

  * Genetik yapı ve çevre etkileşimi sonucu bireylerde görülen değişikliklere olgunlaşma denir. Organizma fizyolojik olarak bir davranışı, bir işi yapabilecek hale geldiğinde olgunlaşma gerçekleşmiştir. (Selçuk, 2005)

  * Olgunlaşmanın önkoşulu zamandır. Olgunlaşma hem zihinsel hem de bedenseldir.
  Hazırbulunuşluk

  * Organizmanın olgunlaşma ve öğrenme sonucu belirli davranışları yapmaya hazır hale gelmesidir.

  * Birey fiziki açıdan yeterli olgunluğa ulaşmış olabilir fakat bu yeterli hazırbulunuşluk, seviyesine ulaştığını göstermez.

  * Hazırbulunuşluk öğrenmeye göre daha geniş bir kavramdır.

  * Hazırbulunuşluk olgunlaşma ve öğrenme etkileşiminin bir sonucudur.

  * Bireyin yeterli hazırbulunuşluk seviyesine erişmesi için gerekli bilişsel ve duyuşsal davranışları da kazanmış olması gerekir.

  Not: Olgunlaşma ile hazırbulunuşluğu birbirinden ayıran anahtar kelime öğrenmedir.
  Not: Her hazırbulunuşluk sorusunda mutlaka bir Öğrenme geçer ama her olgunlaşma sorusunda öğrenme geçmeyebilir.
  Öğrenme

  * Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu meydana gelen kalıcı izli davranış değişikliğidir, öğrenme yaşantı ürünüdür. Bireyin öğrenebilmesi için yeterli hazırbulunuşluk düzeyine erişmiş olması ve öğrenmeyi istemesi gerekmektedir.

  ** Öğrenmenin önkoşulu olgunlaşmadır.

  Gelişimi Etkileyen Faktörler

  Gelişim, insanın beden yapısı, duygusal, sosyal ve zihinsel özellikler bakımından düzenli bir biçimde büyümesi, değişmesi ve istenilen görevleri yapabilecek bir düzeye gelmesidir (Ulusoy, 2003, s.3).
  Gelişimin görevi ise bireyin gerçekleştireceği büyüme, olgunlaşma ve davranışların bütünüdür. Ayrıca gelişim, kalıtımla çevrenin yoğrularak meydana getirdiği bir üründür.

  KALITIM + ÇEVRE = GELİŞİM

  Çevre

  Döllenmeden itibaren insanın içinde yaşadığı ve etkilendiği tüm dış uyarıcılar çevreyi meydana getirir. Çevre doğum öncesi, esnası ve sonrası tüm durumları kapsar. (Selçuk, 2005)

  Çevresel etkenlerin başında aile ve okul gelir.
  Çevresel etmenler; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası etmenler olmak üzere üç aşamada incelenmektedir

  Doğum Öncesi Etmenler:

  * Doğum öncesi etmenler çocuğun anne kamında geçirmiş olduğu dokuz aylık bir evreyi kapsamaktadır. Bu evrede çocuğun annesinin beslenme ve bulunduğu şartlara bağlı olarak etkilenmesi olayıdır.

  * Doğum Sırası Etmenler:

  * Çocuğun doğum sırasında kullanılan yanlış ilaçlar yüzünden veya yanlış doğum teknikleri yüzünden karşılaşacağı bedensel zorlukları içermektedir.
  Doğum Sonrası Etmenler:

  * Çocuğun ilk yaşantıları, çevredeki uyarıcılar, beslenme, hastalıklar, aile, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzey çocuğun doğum sonrası gelişimini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.

  * Doğum sonrasında çocuğun iyi ve dengeli beslenmesi özellikle fiziksel gelişimi açısından büyük önem taşır.

  * Gelişimi etkileyen doğum sonrası faktörlerden bir diğeri de çocuğun geçirebileceği hastalık ve kazalardır.

  * Ailenin sosyo-ekonomik durumunun çocuğun gelişiminde önemli bir rolü vardır.

  * Çocuğun üyesi olduğu ailenin sağlıklı ve mutlu bir aile olması ve anne babanın çocuklarına karşı tutumları çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini önemli ölçüde etkiler.
  Çevre etkileriyle değişmeyen özelliklerin, anne ve babanın kromozomları yoluyla bebeğe geçmesidir. Göz rengi ve cinsiyet kalıtımsal özelliklere örnek olarak verilebilir.
  Kalıtımsal etkiler doğum öncesi gelişimi olumsuz olarak etkileyebilir. Bu etkiler gen bozukluklarına ya da kromozom bozukluklarına bağlı olabilir.
  Fenilketonuri, Akdeniz Anemisi ve Orak Hücreli Anemi gen bozukluklarına bağlı problemlerdendir. Down Sendromu ve Turner Sendromu kromozom bozukluklarına bağlı problemlerdendir.

  Zaman (Kritik Dönem)

  Belirli zaman aralıklarında bireyin belli bazı özellikleri ön plana çıkar. Bu dönemler kritik dönem olarak adlandırılır. Freud ve Erikson'un yaptığı araştırmalar ve gözlemler bu zaman aralıklarını adlandırmış ve bu dönemlerin gelişim açısından çok önemli olduğunu vurgulamıştır.

  Bu dönem belli zaman dilimlerinde belirgin bazı özelliklerin ön planda olduğu ve bu özelliklerin uyarılmasının önemli olduğu bir dönemdir. Ayrıca çevresel uyarıcıların en yoğun olduğu dönemdir.
  Kritik dönemde ön şart zamandır.

  Gelişimin İlkeleri

  Gelişim yaşam boyu devam eden ve bazı evrensel aşamaların bulunduğu bir süreçtir. Bu aşamalardan (ilkelerden) bazıları şunlardır:

  1. Gelişim süreklidir ve belirli bir sıra izler.
  Birey gelişimi süresince belirli dönemlerden geçer ve bu dönemlerin belirti bir sırası vardır.

  Bu dönemler şu şekilde sıralanabilir,
  0-2 yaş Bebeklik
  3-11 yaş Çocukluk
  2-18 yaş ergenlik

  18 ve üstü Gençlik ve sonrası (Olgunluk-Yaşlılık)

  Bu dönemlerin hepsi birbiri ile ilişki içerisindedir. Bir dönemde yaşanan aksaklık diğer dönemde bir gecikmeye neden olabilir.

  2. Gelişimin Hızı Dönemlere Göre Farklılık Gösterir.
  Gelişim sırasında içinde bulunulan döneme göre bazı gelişim özellikleri daha hızlı iken bazı gelişim özellikleri ise yavaştır.

  3. Gelişim Baştan Ayağa ve İçten Dışa Doğru Gerçekleşir.
  Gelişimin belli bir yönü vardır. İlk önce baştan başlar. Bireyin ilk önce baş kısmı daha sonra gövdesi ve kolları daha sonra da bacakları gelişir.

  4. Gelişimde İçsel (Kalıtım) ve Dışsal (Çevre) Faktörler Etkilidir,
  Anne ve babanın kromozomları yoluyla bazı özelliklerin çocuğa geçmesi kalıtımdır. Göz rengi, zeka, cinsiyet gibi özellikler içseldir. Döllenme sırasında başlayıp bireyin gelişimi süresince ona etki eden aile, okul gibi etkenler de dışsal (çevre) etkenlerdir.

  5. Gelişim İçerisinde Bireysel Farklılıklar Görülür.
  Her birey aynı gelişim dönemlerinden geçse de kalıtım ve çevrenin etkisiyle bireylerin gelişimlerinde farklılıklar meydana gelir. Bireylerde kalıtımın etkisiyle görülen cinsiyet, göz rengigibi Özellikler bireysel farklılıkları meydana getirir. Ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel durumu farklı olan bireylerin gelişimlerinde de farklılıklar görülür.

  6. Gelişim Alanları Bir Bütündür.
  Gelişimin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanları bir bütündür. Hepsinin birbiriyle yakından ilişkisi vardır.

  7. Gelişim Genelden Özele Doğrudur.
  Bir insanda öncelikle gövde, kafa, kollar, bacaklar gibi genel yapıya sahip bölgeler daha sonra ise el ve ayak parmaklan gibi özel yapıya sahip bölgeler gelişir.

  8. Gelişimde Kritik Dönemler Vardır.
  Gelişim sürecindeki belli dönemlerde, organizmanın çevresel olay ve uyarıcılardan etkilenmesinin kalıcı öğrenmeler ortaya çıkarmasıdır.


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  May 2010
  Mesajlar
  41
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Gelişim Alanları

  1. Bedensel Gelişim

  Bireyde döllenmeden itibaren başlayan kas, kemik ve sinir sistemi ile motor becerilerin gelişim sürecidir. Diğer gelişim dönemlerinin temelidir. Bedensel gelişimden sonra devinimsel gelişim gelir. Bedensel gelişim aşağıdaki şekilde dönemlere ayrılmıştır
  Doğum öncesi dönem 0-2 yaş dönemi 2-6 yaş dönemi 6-12 yaş dönemi 12-18 yaş dönemi

  1.1. Doğum Öncesi Donem
  Annede bulunan yumurtanın babadan gelen spermle döllenmesi sonucu yaşam başlar. Döllenmeden doğuma kadardan süre yaklaşık 280 gündür. 7. haftada organizmanın birçok uzvu belirmeye başlar. 15. haftada burun, kulaklar ve diğer organlar belirginleşir. 20. haftada tırnaklar ve saçlar çıkar.

  Doğum öncesi gelişim üç doneme ayrılır;

  1. Germinal dönem: Döllenmiş yumurtanın bölünmeye devam ettiği esnada, Uterus, iç duvarına yapışmasını kapsayan 2 haftalık dönemdir.

  2. Embriyonik Dönem: 2. haftadan 2. ayın sonuna kadar devam eden, büyüme ve organ gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir.

  3. Fetal Donem: 2. ayın sonundan doğuma kadar devam eder. Organların gelişimi bu dönemde tamamlanır.

  Doğum Öncesi Gelişimin Aylara Göre İncelenmesi

  2. Hafta: Sperm ve yumurta hücrelerinin allop tüpleri içerisinde buluşup, birleşmesi.
  4. Hafta: Embriyonun salgıladığı hormonlar annenin adet kanamasını durdurur.
  2. Ay: Embriyo dış görünüşü ile belirginleşmiştir.
  3. Ay: Baş, vücuda oranla büyüktür. Kulak, burun ve ağız belirginleşmiştir. El ve ayak belirgindir.
  4. Ay: Kemikleşme başlamıştır. Genital organların ayrımına varılması ile cinsiyet belirlenebilir.
  5. Ay: Vücut gelişimi hızlıdır. Saçlar belirginleşmeye başlar.
  6. Ay: Derinin rengi matlaşmaya başlar. Deri altında yağ birikmesi başlar.
  7. Ay: Deri kırmızıdır. Ağırlık yaklaşık 1000 gr'dır.
  8. Ay: Solunum, sindirim ve ısı kontrol sistemleri dış şartlara uygun hale gelmiştir.
  9. Ay: Ağırlık yaklaşık 2500 gr'dır. Vücut hatları düzgünleşmiştjr.
  10. Ay: Gelişim tamamlanmıştır. Ortalama 45-53 cm boyunda, 2500-4300 gr ağırlığındadır. Kulak ve burun kıkırdakları oluşmuştur.

  1.2. 0-2 Yaş Dönemi
  Bedensel gelişimin doğumdan sonra en hızlı olduğu dönemdir.
  0-1. Ay: Refleks dışı davranışlar gösterilir.
  1-4. Ay: Karın üstü yatışta başını kaldırabilir. Kol ve bacaklanyla itme hareketi yapabilir. Eline konan nesneleri sıkıca tutar.
  4-7. Ay: Destekle oturabilir. Kendisine uzatılan nesneleri yakalar. Eline aldığı yeni objelere ilgi duyar
  8-12. Ay: Emekler Destekle ayakta durabilir. Yardımsız oturur ve ayağa kalkabilir.
  15-18. Ay: Desteksiz yürüyebilir. Eline aldığı nesneleri görevine uygun kullanabilir. Yardımla merdiven çıkabilir ya da koltuklara tırmanabilir.
  21-24. Ay: Koşabilir ve yardımsız merdivenden inip çıkabilir.

  Bebeklik Döneminde Refleksler
  Bebeklik döneminde iki tür refleks görülür. Bunlar, ilkel refleksler ve postural reflekslerdir.

  a. İlkel refleksler:

  Doğumdan itibaren görülmeye başlanır. Bebeğin birinci yaşında yavaş yavaş kaybolurlar.

  1. Babinski Refleksi:

  Ayak tabanına aşağıdan yukarı doğru sert bir cisim sürtüldüğünde, ayak baş parmağı yukarı doğru kalkarken; diğer parmaklar yelpaze gibi açılır. Eğer bu refleks yoksa sinir sistemi yeterli olgunluğa ulaşmamış demektir. 9. ay ile 12. ay arasında kaybolur.
  2. Palmer Refleksi:
  Bebeğin avuç içine dokunulduğnda, bebek parmakla-nnı hızla kapatarak, kavrar. Çok güçlüdür. 3. ay'dan sonra zayıflar, 12. ay'da kaybolur.

  3. Moro Refleksi:

  Bebeğe ani bir uyarım verildiğinde, bebek başını arkaya atar, vücudunu geriye doğru açar, sonra da vücudunun üstünde toplayarak kenetlenir. 3. ya da 4. aylarda kaybolur.

  4. Adımlama Refleksi:

  Bebek koltuk altlarından ayaklan yere değecek şekilde tutukluğunda, ayaklarını vuruyormuş gibi hareket ettirir. 3. ya da 4. aydan sonra istemli hale gelir.

  5. Emme Refleksi:

  Ağıza bir algının değdirilmesi sonucu bebek otomatik olarak emmeye başlar. 3. ya da 4. ay'dan sonra istemli hale gelir.
  6. Yüzme Refleksi:
  Bebek yüzüstü yere bırakıldığında ya da suyun üstünde tutulduğunda, düzenli bir şekilde yüzme hareketleri yapar. 6. ayda 7. ayda kaybolur.
  7. Tonik Boyun Refleksi:

  Bebek sırtüstü yere bırakıldığında, başını yere çevirir ve kolunu başını çevirdiği yere uzatır. Diğer kolunu da bükerek diğer yöne doğru koyar. 2. ayda kaybolur.

  b. Postural Refleksler.
  Yaşamın birinci yılından itibaren görülmeye başlayan reflekslerdir.

  1. Paraşüt Refleksi:
  Bebek yere düştüğü sırada kollarını açarak, yakalamaya çalışır. 5. ya da 6. aylarda ortaya çıkar.
  2. Tutunma Refleksi:
  Bebeğin oturduğunda devrileceği zaman tutunarak düşmeyi engellemesidir. 6. ya da 7. aylarda ortaya çıkar.
  3. Vücudun, başın çevrildiği yöne doğru döndürülmesi de postural bir reflekstir. (Derotaticonal Rightirg) 4. ya da 5. aylarda görülmeye başlanır.

  1.3.2-6 Yaş Dönemi
  Bedensel gelişim 0-2 yaş dönemine göre biraz yavaşlar Büyük kastan gelişmiştir ve hızlı hareket edebilir.

  * Kemikler tam olarak sertleşmemiştir.
  * Bütün süt dişleri çıkmıştır.
  * Yardım görmeden elbisesini giyip çıkarabilir.
  * Tuvalet alışkanlığı kazanmıştır.
  * Küçük kaslarında gelişme görülür.
  * Koşma ve atlama davranışları gelişmiştir.
  * Bir yerde sürekli hareketsiz kalamazlar.
  * Yıllık ortalama boy artışı 6-8 cm civarındadır.
  * Önceki dönemlere göre büyüme hızı azalmıştır.
  * Sinir sistemi gelişimi büyük oranda tamamlanmıştır.
  * Dönem sonuna doğru kalp atım hızı yetişkinlerinkine benzer.

  1.4. 6-12 Yaş Dönemi
  * Bedensel gelişim gitgide yavaşlar Sinir sistemi tamamlanmıştır.
  * Motor kaslar gelişmiştir.
  * Temizlik alışkanlığı kazanılmıştır.
  * Dönemin başlarında ortalama kilo 25, sonlarında İse 35'dir.
  * Boy ve ağırlık artışı yavaşlamıştır.
  * Dönemki sonlarında kızların ağırlığı, erkeklerinkine oranla daha fazladır.
  * Kemik ve iskelet sistemi kas sistemine göre daha hızlı gelişir.

  1.5. 12-18 Yas Donemi
  * Bu dönemdeki gelişim hızı oldukça fazladır.
  * Kız ve erkek cinsiyet hormonlarının salgısı artar.
  * Erkeklerde testosteron, kızlarda ise östrojen salgılanır.
  * Erkek çocuklar arasında çevrelerindeki kız arkadaşlarından daha önce ergenlik dönemine girenler bulunabilir.
  * İç organlarda gelişme görülür.
  * Kızlarda göğüsler ve kalça kemiği büyümeye başlar.
  * Erkekte yüzde kıllanmalar başlar.
  * Koltukaltı ve kasıklarda kıllanmalar başlar.
  * Kızlar 11 yaşında, erkekler ise 12 yaşında ergenliğe girerler.
  * Hızlı fiziksel ve cinsel gelişim beraberinde çeşitli psikolojik sorunlar getirebilir.

  Ergenlik döneminde Ortaya Çıkabilecek Davranış ve Tutumlar;

  * Duygulan sık sık değişir.
  * Ekonomik olarak Özgürlüğünü kazanmaya ve geiir elde etmeye çalışır.
  * Çevresindeki herkesin kendisini izlediğini düşünür.
  * Akranlarıyla daha fazla yakınlaşır ve gruplar oluşturur.
  * Kendi sosyal ve ahlaki kurallarını koyarak, bu alanlarda bağımsız olmak ister.
  * Olumlu kimlik kazanma çabası içindedir.
  * Fiziksel görünüşüyle çok fazla ilgilenir.
  * Giysi seçiminde titiz davranır.
  * Aileden bağımsız olarak, yalnız yaşamak İster.
  * Hızlı bedensel büyümeyle birlikte sakarlıklar başlar.
  * Dîni konulara ilgi duymaya başlar.
  * Cinsel konulara merak duyar. Hayat felsefesi oluşturmaya çalışır.
  * Meslek seçimiyle ilgili endişe duymaya başlar.
  * Kendi düşünce sistemini geliştirir ve buna göre hareket eder.

 3. #3
  Üye

  Üyelik tarihi
  May 2010
  Mesajlar
  41
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Gelişim Dönemleri Ve Gelişimin Görevleri (Hahghurst)

  Havighurst, her gelişim döneminde birey tarafından kazanılması gereken bazı özelliklerin olduğunu belirtmiştir. Havighurst'un bu aklaşımtnda kritik dönem kavramının büyük önemi vardır. Bu kavrama göre birey belirli bazı dönemlerde belirli bazı özellikleri inanmalıdır.

  Dönemler Ve Görevleri

  Bebeklik Dönemi (0-2 yaş)
  * Emmeyi öğrenme
  * Nefes almayı öğrenme
  * Katı yiyecekleri yemeyi öğrenme
  * Doğum sonrası içinde bulunduğu çevreye uyum sağlama
  * Belirli zamanlarda uyanık kalmayı ve uyumayı öğrenme
  * Tuvalet eğitimiyle dışkı kontrolünü sağlama

  Çocukluk Dönemi (2-12 yaş)

  İlk Çocukluk (2-6 yaş)
  * Konuşmayı ve yürümeyi öğrenme
  * El-göz koordinasyonunu sağlama
  * Cinsiyet farklılıklarını öğrenme ve cinsiyetini fark etme
  * Kendi kendine giyinmeyi ve yemeyi öğrenme
  * Bazı işlerini yaparken gerekli araçları kullanabilme
  * Toplumsal statüsünü ve toplumsal kuralları öğrenme
  * Ailesiyle uygun iletişim kurmayı öğrenme Okuma yazmaya hazır hale gelme

  Son Çocukluk (6-12 yaş)
  * Kaslarını kullanmayı öğrenme Davranışlarının sorumluluğunu almayı öğrenme
  * Zaman kavramını öğrenme
  * Temizlik alışkanlığı kazanma Bedenini tanıma ve özelliklerini kabul etme
  * Aile dışı olan insanlarla iletişim kurabilme
  * Kurallara uygun yaşamayı öğrenme
  * Değişik konularda beceriler kazanma
  * Temel okul becerilerini kazanma

  Not: Bu dönemde vicdan ve değer sistemleri oluşmaya başlar.
  Not: Bu dönemdeki çocuklar hemcinsleri ile oyun oynamaya özen gösterirler.

  Ergenlik Dönemi (12-18 yaş)
  * Yetişkinlerle iletişim kurabilme *
  * Aileden bağımsızlığını kazanma
  * Evlenmeye ve aile kurmaya hazır hale gelme Meslek seçimi yapma
  * Yetişkin bir erkek ya da kadın statüsüne erişme
  * Her İki cins yaşıtlarıyla olgun ilişkiler kurma
  * Toplumsal sorumluluklarını kabullenme ve yerine getirme

  Not: Eğer birey ergenlik döneminde vücudunda meydana gelen ani değişmelere uyum sağlayamazsa sakar davranışlar ve kişilik bozuklukları gösterir.

  Genç Yetişkinlik (18-25 yaş)
  * Bir ise başlama
  * Eş seçme ve evlenme
  * Yakın ilişikler kuracağı arkadaşlar edinme Ülkesine karşı sorumluluklarını üstlenme
  * Ev idare edebilme

  Yetişkinlik
  * Ekonomik bir yaşam standardı sürdürme
  * Bedeninde meydana gelen fizyolojik değişiklikleri kabul etme
  * Evlilik yaşantısına uyum sağlama ve çocuklarını yetiştirme

  Yaşlılık
  * Sağlığına önem gösterme ve fizyolojik değişikliklere uyum sağlama
  * Emekliliğe uyum sağlama
  * Yaş grubu ile yakınlık kurma
  * Toplumsal sorumluluklarını yerine getirme
  * Eş ölümünü kabullenme


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş