MADDE 68 - (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda, 4857 sayılı İş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınır. HÜKMÜ YER ALMAKTA

bu durumda 657 de 1 defaya mahsus verilen tayin hakkı bana verilebilir mi? çalışma süresi şartı olmaksızın nakil başvurusunda bulunabilir miyim?


images.jpg


Bilindiği üzere, 2014 yılında 657 sayılı Devlet memurları kanunun 72. Maddesinde yapılan değişiklikle engelli memurlar için yer değiştirmesi hususunda düzenleme yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeden sonra, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe eklenene ek 3'üncü maddede " İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre,

1- Nakil istenebilmesi için;

- engelli memur kendisinden dolayı nakil isteyecekse, en az yüzde 40 oranında sağlık raporu olması,

- eşten veya bakmakla yükümlü olduğu 1. derece kan hısımlarından dolayı nakil istenecek ise eşin ağır engelli olması,

gerekmektedir.

Bu durumda olanlar, bir gerekçe belirtmeksizin nakil isteyebilecek, ancak nakil istenen yerin olup olmayacağını, kurumlar kadro imkana bakarak karar verecektir. Bu haktan bir kez yararlanılabilecektir.

2- Engelli memur; kendisi, eşi veya çocuklarının engellilik durumunun tedavisinden dolayı nakil isteyecek ise, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

3- Engellilik durumu devam ettiği sürece, engelli memurun yeri, isteği dışında değiştirilemeyecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus kanun ve yönetmelik hükmünün sadece Devlet memurları için geçerli olduğudur. Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli sözleşmeli personel ve işçiler nakle tabi personel sayılmamaktadır. KİT'ler kendi yönetmeliklerinde ve diğer iç işlemlerinde engelli personelin yer değiştirmesine ilişkin düzenlemelere yer verme yetkisine sahiptir. Bu yönde düzenlemeler yapan KİT'ler de bulunmaktadır. Ancak KİT personelinin nakle tabi engelli Devlet memurları için getirilen hükümlerden doğrudan faydalanmasının mümkün olmadığını düşünmekteyiz.