kükürdün, bir başka element*le birleşerek oluşturduğu yeni madde. Bileşen elementin türüne göre üçe ayn*in:: Ametal, metal organik sülfürler. A-metal sülfürler; karbon, bor, arsenik, fos*for gibi ametallerle oluşan sülfürlerin bi*leşimidir (örneğin, karbon sülfür CS2, karbondioksit C02, karbonmonoksit CO). Metal sülfürler, sülfürasidinin tuz*larıdır: Potasyum sülfür K2S, Sodyum sülfür Na2S gibi. Metal sülfürler, genel*de mat, renkli ve metal parlaklığında, hemen çözülebilen kristalleşmiş katılar*dır. Bu gruba giren sülfürler içinde yal*nızca alkali ve toprak alkali sülfürler su*da çözülür. Birçok sülfürün asitler ta*rafından bozundurulması sonucu hidro-jensülfür (H2S) açığa çıkar. Soğuk ha*vayla ilişki, alkali sülfür çözeltilerini yükseltger. Bunun sonucunda oluşan kü*kürt, bunları polisülfürlere (örneğin Na2, (NH4)2 S2) dönüştürür. Bazı metal sül-fürlerse; sıcakta yükseltgenerek orta sı*caklıkta sülfatları ve yüksek sıcaklıkta kükürtdioksit (S02) ile metaloksitleri ve*rirler. Doğada çok sayıda bulunan metal sülfürler, önemli mineraller (zencefre, pirit, kalkopirit, galen, vb) oluşturur. Or*ganik sülfürler; alkol ya da fenol esterle1 ridir. İki klorlu türevi iperit olan etilsül-für [(C2H2)2S] ve alil sülfür, organik sülfürlerin en önemlileridir.