Vakıf aylıkları fazla bilinmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu aylıklar muhtaç kişilere verilmektedir. Bir çok vatandaşımız bu aylıkları bilmediğinden zamanında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurmadığı için kazanılmış haklarını kaybediyorlar.

Muhtaç Aylığı Nedir?

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç durumda bulunan engelliler ile yetimlere aylık bağlanır. O halde bu aylığı almak için muhtaç engelliler veya muhtaç yetimlere veriliyor.

Muhtaç Aylığından Yararlanma Şartları;

A) Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara; sosyal güvencesi olmaması (SSK, Bağ-Kur, ES, Özel Banka ve Borsa Sandıklarından) herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını (330,62 TL) geçmemesi halinde aylık bağlanabilir.

B) 18 yaşından küçük engelli çocuklara;

18 yaşından küçük engelli çocuklara, kendilerine bakmakla yükümlü anne ve babalarının sosyal güvencesi olmaması (SSK, Bağ-Kur, ES, Özel Banka ve Borsa Sandıklarından) herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını(330,62 TL) geçmemesi halinde aylık bağlanabilir.

C) Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabilir;

Muhtaç Aylığı İçin Nasıl Başvuru Yapılacak?

Kendisine aylık bağlanması için başvuracaklar Yönetmelik eki Ek-11’de yer alan formu doldurarak yerleşim yeri Vakıflar Bölge Müdürlüklerine şahsen, posta yoluyla veya Vakıflar Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Ek-11 başvuru formuna muhtaç engellilerin özrünü belirten sağlık kurulu raporu eklenmelidir.

Muhtaç Aylığı İçin Başvuranlarda Sağlık Raporu;

Sağlık kurulu raporunda istek sahiplerinin çalışarak hayatını kazanıp kazanamayacağı ile organ yokluğu ve bozukluğunun yüzde kaç olduğu belirtilir.

Muhtaç Aylığı İçin Başvuruların Değerlendirilmesi;

Vakıflar Bölge müdürlüğünce müracaat belgeleri üzerindeki beyanları doğrulandıktan sonra, Yönetmelik de bulunan Ek-12’de ki kriterlere göre puanlama yapılarak muhtaç aylığı için başvuran kişinin dosyası tamamlanır. İllerin boş muhtaç kadrosu dikkate alınarak Ek-13’deki forma göre hazırlanacak onay Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Ödenecek Muhtaç Aylığı Miktarı Nedir?

Ödenecek muhtaç aylığı miktarı 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının (400) dört yüz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktardır.

2011 yılı için taban aylığı katsayısı; 0,82656 (Ocak-haziran Dönemi için)

Bu durumda Muhtaç Aylığı Miktarı; 0,82656*400=330,62 TL.

Muhtaç aylığı bağlanacakların sayısı Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Muhtaç Aylıkların Ödenmesi ve Takip Edilmesi İşlemleri;

1) Muhtaç aylıkları, Vakıflar Genel Müdürlüğünce onayını takip eden aybaşından itibaren peşin olarak hak sahiplerine veya yetkili vekil ya da vasilerine ödenir.

2) Vakıflar Bölge müdürlükleri tarafından muhtaç aylığı bağlananlara, banka hesap numaraları ile birlikte tebligat yapılır ve aylıkları banka hesaplarına yatırılır.

3) İkametleri değişenlerin aylıkları devam eder. Boş kontenjan bulunması halinde ilgili vakıflar bölge müdürlüğüne nakilleri yapılabilir.

4) Yapılan inceleme sonucunda şartları muhtaç aylığı almak için uygun olmayanların tespiti halinde aylıkları kesilir.

Muhtaç Aylığı Alanların Kontrol Edilmesi ve Aylıkların Dondurulması;

Aylık sahipleri her yılın Kasım ayında Yönetmelik ekinde bulunan Ek-14’deki yoklama belgesini doldurarak aylık aldıkları vakıflar bölge müdürlüğüne teslim ederler. Yoklama belgesini vermeyenlerin aylıkları dondurulur, yoklama belgelerini üç ay içerisinde getirmeleri halinde verilmeyen aylıkları toptan ödenir.

Hangi Hallerde Muhtaç Aylıkları Kesilir;

Aylık alanların;

a) Ölümü,

b) Muhtaçlığının kalkması veya bakım altına alınması,

c) Yetim erkek çocuğun 18, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması,

ç) Aylıkların aralıksız üç ay alınmaması,

Halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.

Muhtaç Aylığı Alanların Değişen Durumlarını Bildirim Yükümlülüğü;

Muhtaçlar, aylıklarının kesilmesini gerektiren halleri vakıflar bölge müdürlüklerine en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aylık bağlanmasını gerektiren şartların ortadan kalktığı tarihten itibaren yapılan fazla ödemeler genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir.

Torba yasada bu konuda düzenlemeye gidilmemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün verdiği muhtaç aylıkları Asgari Ücretin netinin üçte ikisinin altında kalmıştır. Bu aylık türünü genelde bir çok vatandaşımız bilmediğinde genel de bunu bilenler tarafından takip edilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyenler için Vakıflar Genel Müdürlüğünün web sayfasını takip etmeleri gerekiyor.Vedat İLKİ