Sayfa 1 Toplam 5 Sayfadan 123 ... Sonuncu
Like Tree6Beğeni

Konu: 2022 ve 65 yaş aylıkları için kanun değişikliği tasarısı

 1. #1

  Üyelik tarihi
  Jun 2013
  Mesajlar
  42
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu

  2022 ve 65 yaş aylıkları için kanun değişikliği tasarısı

  Sponsor Bağlantılar


  beklenen kanun iceriği yayinlandı

  metni indirebilirsiniz..

  KANUN TASARILARI

  INDIR

  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
  DAİR KANUN TASARISI  MADDE 13- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 1- 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
  Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.
  Birinci fıkra hükümlerine göre aylık bağlanacaklar için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaçlık kararı verilmesinde, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilen yakınları açısından hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarına eşit veya daha fazla olup olmadığı da tespit edilir. 4721 sayılı Kanunun 364 üncü maddesine göre tespit edilen yakınları arasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarına eşit veya daha fazla olduğu belirlenenlere de bu Kanuna göre aylık bağlanmakla birlikte; bu durumdaki yakınlarına ilişkin bilgiler ilgili vakıf tarafından bulunduğu ilin defterdarlığına bildirilir ve defterdarlıklarca nafaka davası açılır. Mahkemeler tarafından hükmolunacak nafaka tutarları ilgililer adına defterdarlıklarca takip ve tahsil olunur. Tahsil olunan nafaka tutarının, bu Kanuna göre ödenen aylık tutarından daha fazla olması halinde fazlaya ilişkin kısım hak sahiplerine verilir. Ancak, aylık bağlanan kişi ile nafaka yükümlüsü veya nafaka yükümlülerinin aylığın kesilmesi yönünde müştereken talepte bulunmaları halinde aylık kesilir ve nafakanın defterdarlıklarca takip ve tahsiline son verilir. Nafaka bağlanmasına karar verilenlerden, başka sebeplerle bu Kanuna göre bağlanmış aylığı kesilenlere ilişkin olarak nafakanın da defterdarlıklarca takip ve tahsiline son verilir.
  65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.”

  MADDE 14- 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 2- 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;
  a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (4.860) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,
  b) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,
  aylık bağlanır.
  Türk vatandaşı, 18 yaşını tamamlamamış, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda veya uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını olmayan ve ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlamış durumda bakmakla yükümlü olduğu yakını bulunan Türk vatandaşlarından; her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
  Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren engellilerden veya ikinci fıkra gereğince aylık bağlanacak engelli yakınlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.
  65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını ilgili mevzuatına göre alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas teşkil eden engellilik oranı değişen kişilerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Engellilik oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşen kişiler ile üçüncü fıkrada belirtilen aylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayan kişilerin aylıkları kesilir.
  İkinci fıkra kapsamına giren 18 yaşından küçük engelliler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamına girenlere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır. Bu engellilerin bakımı amacıyla ikinci fıkraya göre aylık bağlanacak kişilerden genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında kabul edilir.
  1 inci maddenin üçüncü fıkrası, bu madde hükümlerine göre bağlanacak aylıklar hakkında da uygulanır.
  Birinci fıkra hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları, bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.”

  MADDE 15- 2022 sayılı Kanunun;

  a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emekli Sandığına” ibaresi “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde,
  b) 4 üncü maddesinde yer alan “usul ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca” ibaresi “usul ve esaslar ile kullanılacak belgeler, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından” şeklinde,
  değiştirilmiştir.

  MADDE 16-
  2022 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

  “1 inci ve 2 nci maddelerin kapsamına girenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca aylık bağlanır ve Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerektiğinde; aylık almak için başvuranların gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, resmi ve özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aylık almaya başvuranlar ile bu kişilerin haneleri ve aylık almaya başvuranların nafaka yükümlüleri ile bu kişilerin hanelerinin ekonomik durumları araştırılır.
  Aylık bağlanmasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal inceleme raporları ve gerektiğinde sağlık kurulu raporları da dikkate alınarak ilgililerin bu Kanuna göre aylık bağlanması şartlarını haiz oldukları yönünde verilmiş kararlar esas alınır. Aylık bağlama işlemi sırasında veya aylık bağlandıktan sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama kararını etkileyebilecek yanlışlık veya eksikliklerin tespit edilmesi halinde, bu durum ilgisine göre Vakıflara, aylık bağlanana veya bağlanacak olana ve gerektiğinde ilgili idarelere Vakıf veya Bakanlık tarafından bildirilir. Aylık bağlanmış veya bağlanacak olanlara yapılacak bildirimlerin iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi esastır. Aylık bağlanmış olanlarla ilgili eksikliklerin veya yanlışlıkların giderilmemesi halinde, tebligat tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylık kesme veya düzeltme işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır. Aylık bağlanmasına esas rapor ve belgeleri gerçeğine aykırı olarak düzenleyenler ile bu nitelikteki rapor ve belgelere dayanarak aylık aldığı tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.”

  MADDE 17- 2022 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında yersiz veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz.”

  destiny07 bunu beğendi

 2. #2
  Üye
  sinandeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  etme bulma dünyası afacan sokak no 30 evde yokuz ;)
  Mesajlar
  890
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  ne anlatıyor şimdi burda ?

  2022 yeni yönetmenliğimi

 3. #3
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,584
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  130 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu


  Tam olarak inceleyemesemde ilk etapta gözüme çarpanlar şunlar.

  1: 65 yaş aylığı ve 2022 maaşı almak için "muhtaçlık sınırı" olarak asgari ücretin 3/1 baz alınmış buda aşağı yukarı 257 TL ediyor.

  2: 18 yaşını geçmiş engellilerin 2022 maaşı alabilmeleri için "başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettirememsi ve iş kurumuna baş vurup kendisine iş çıkmamış olması" şartı aranıyor.
  Burdaki en büyük çelişki 18 yaşını geçmiş engellinin bu maaşı alması için hem başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettirememe yani ağır özürlü şartı aranması hemde iş kurumuna başvurup kendisine iş çıkmamış olmasının şartının getirilmesi.

  Metni daha detaylı inceleyip varsa diğer ayrıntılarıda yazmaya devam edeceğim.

 4. #4

  Üyelik tarihi
  Oct 2011
  Mesajlar
  323
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  halil kardeşim, bize yersiz ödeme iddiasıyla 3230 tl borç çıkarmışlardı. 1800 tlsini peşin yatırdık, kalanı da dilekçe vererek aylık 100 tl ödemeyi taahhüt etmiştik. onu da düzenli ödemedik zaten. toplamda şimdiye kadar 1200 tl ödedik. şimdi; ödediğimiz paralar ne olacak? tamamı silinecekse ödediğimiz tutarı geri alabilirmiyiz? yada kalan 1000 tl mi silinecek? taahhüt ettiğimiz için bu borcu ödemeye devam mı edeceğiz? geçmişte buna bizim durumumuza benzer olaylar mutlaka yaşanmıştır.. bilgi verirseiz seviniriz..

 5. #5
  Üye

  Üyelik tarihi
  Sep 2012
  Mesajlar
  41
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  yaa bu 2022 hakkında ben hiçbirşey anlamadım şimdi ailenin kişi başına dusen para muhtaclık sınırı ne kadar berlili bir miktar varmı

 6. #6
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,584
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  130 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu


  Yukarda yazdımya 257 tl gibi bişey.

 7. #7

  Üyelik tarihi
  Oct 2011
  Mesajlar
  323
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  halil kardeşim yine benim soru gözden kaçmış..

 8. #8
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,584
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  130 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu


  Sizi şu made ilgilendiriyor.
  MADDE 17- 2022 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında yersiz veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz.”

 9. #9

  Üyelik tarihi
  Oct 2011
  Mesajlar
  323
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  bu halde ödediğimiz tutarı alamayız ama, kalan borcu da ödemekten kurtuluruz.. tahminim doğru mu?

 10. #10
  Mehmet Yalçın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Kırşehir
  Mesajlar
  5,327
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Murat böyle bir kanun henüz uygulamada degil bir kanun teklifi verilmiş büyük büyük ihtimalle kabul edilecek kabul edildikten sonra sanıyorum borçtan kurtulmuş olacaksınız yönetmeliği çok detaylı olarak inceleyip yorumlamadım ancak ilk olarak göze çarpanlara bakıldıgında kalan parayı ödemeyeceğiniz belirtiliyor, geriye dönük ödediginiz paraları alamazsınız ancak yönetmelik kabul edilince kalan borçtan kurtulmuş olabilirsiniz

  murat tarsuslu bunu beğendi

Sayfa 1 Toplam 5 Sayfadan 123 ... Sonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş