Like Tree5Beğeni

Konu: Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti

 1. #1
  Üye
  dinarli.03 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2018
  Mesajlar
  92
  Bahsedilme
  8 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu

  Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti

  Sponsor Bağlantılar


  Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik.

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

  ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

  HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporu verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarını ve engellilerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar.

  (2) 18 yaşını doldurmamış bireylerin engellilik değerlendirilmesi bu Yönetmelik kapsamında yer almaz.

  (3) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi sigortalılara bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylıkları ile ölüm sigortasından bağlanacak aylıklar (1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre verilecek fark aylığı miktarının belirlenmesine esas sağlık kurulu raporları hariç) için istenecek durum bildirir sağlık kurulu raporları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilemez.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ve 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Balthazard formülü: Bireyin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şeklini,

  b) Engelli birey: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

  c) Engellilik durumu: Bireyin doku, organ ve/veya fonksiyon ve psikiyatri tanısı ve buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaları,

  ç) Engellilik durum değerlendirmesi: Engelliliğin tespiti amacı ile hastalık şiddeti, organ veya fonksiyon kaybını içeren değerlendirmeyi,

  d) Engellilik Sağlık Kurulu: İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında, erişkinlerin engellilik tespiti ile terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirimine yönelik başvuruları değerlendirerek karar vermeye yetkilendirilmiş ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kurulu,

  e) Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu: Engellilik sağlık kurulu tarafından terör, kaza ve yaralanmalar için düzenlenen raporu,

  f) Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu: Engellilik sağlık kurulu tarafından hazırlanan kişilerin engel ve sağlık durumlarını belirten belgeyi,

  g) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) Kodu: Hastalıkların sınıflandırması ve hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya getirilmesinden oluşan uluslararası kategorik kodlama sistemini,

  ğ) Kısmi bağımlı engelli birey: Doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısına bağlı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesi gereken fonksiyonel bağımsızlık ölçeklerine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım alarak gerçekleştirebileceğine karar verilen bireyi,

  h) Kontrol muayenesi: Kurumlarca ilgili mevzuat gereğince verilen hizmetin sürdürülmesini teminen bireyin fonksiyon kaybının yeniden değerlendirilmesi amacıyla istenen muayeneyi,

  ı) Kurul: Engellilik Sağlık Kurulunu,

  i) Kurum: Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu talep eden kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşları,

  j) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

  k) Rapor: Sağlık kurulunca hazırlanan, Ek-1'de yer alan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunu ve Ek-4'te yer alan Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunu

  l) Sistem: Engelliliğe dair verilerin girildiği, işlendiği ve depolandığı Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi sistemini,

  m) Tam bağımlı engelli birey: Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen bireyi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Engellilik Durum Değerlendirmesi, Engellilik Sağlık Kurulunun Teşkili,

  Çalışma Usulü ve Yetkilendirilmesi

  Engellilik durum değerlendirmesi

  MADDE 5 - (1) Engelli bireylere ilişkin değerlendirme çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF) kullanılır.

  Kurulunun teşkili ve çalışma usulü

  MADDE 6 - (1) Birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde kurul, kurul başkanı ve aşağıdaki branşlardaki uzman hekimler olmak üzere en az yedi daimi üyeden oluşur:

  a) İç hastalıkları uzmanı,

  b) Göz hastalıkları uzmanı,

  c) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı,

  ç) Genel cerrahi uzmanı,

  d) Nöroloji uzmanı,

  e) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı.

  (2) Kurul başkanının teklifi ve başhekimin onayı ile diğer branşlardan erişkinin hastalık durumuna göre kurula ilgili branş uzmanı davet edilebilir. Bu halde ilgili branş uzmanı geçici kurul üyesi olarak raporu imzalar.

  (3) Rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarında, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bulunması halinde, bu uzmanın kurulda yer alması zorunludur. Bulunmaması durumunda varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula katılır.

  (4) Hastanın teşhis ve tedavisinde bizzat görev almış hekim veya hekimler sağlık kuruluna katılır veya görüşünü kurula bildirir.

  (5) Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde, ilgili uzmanlık dalından üç uzman hekimin katılımıyla kurul oluşturulur.

  (6) Kurul, başkan ve tüm üyelerinin katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu için iki ayrı kurul karar defteri oluşturulur. Karara itirazı olan üye, karar defterine muhalefet şerhini gerekçeli olarak yazar ve imza atar. Karar defterine, kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği yazılır ve heyete katılan üyeler tarafından imzalanır.

  (7) Kurulda görüşülen rapor, kurul üyelerince mutlaka ıslak ve/veya elektronik imza ile imzalanır. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır.

  (8) Kurul başkanı; ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhekim veya başhekimin görevlendireceği uzman hekim; eğitim araştırma hastanelerinde, başhekim veya başhekimin görevlendirdiği eğitim sorumlusu; üniversite hastanelerinde ana bilim dalı başkanıdır.

  (9) Aynı dalda birden fazla uzman bulunması durumunda, uzmanlar belirli zaman aralıklarında kurulda görevlendirilir.

  Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları

  MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen raporları düzenlemeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları ile hakem hastaneler Sağlık Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

  (2) Yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşları ile 6 ncı maddede belirtildiği şekilde sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının verdiği raporlar kurumlarca değerlendirmeye alınmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör,

  Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu

  Raporunun Düzenlenme Usul ve Esasları

  Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunun düzenleme usulü

  MADDE 8 - (1) Engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için;

  a) Birey veya vasisi, başvuru dilekçesi ile rapor vermeye yetkili olan sağlık kuruluşuna başvurur. Değerlendirme için bireyin ve/veya vasisinin sağlık beyanına uygun olarak ilgili poliklinikler belirlenerek süreç başlatılır.

  b) Muayene formuna, poliklinik muayene tarihi ve kayıt numarası yazılır.

  c) Engele ilişkin klinik bulgular, ICD kodları, radyolojik tetkikler, laboratuvar bilgileri, tanı, doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ile engel oranı Ek-2'de yer alan muayene formuna uygun yazılır, imzalanır ve kaşelenir.

  ç) Raporun başvuru yapılan sağlık kuruluşunca düzenlenmesi esastır. Sağlık kuruluşunda rapor düzenleyecek ilgili branş hekiminin bulunmaması veya gerekli tetkiklerin yapılamaması hallerinde ilgili hekim tarafından konsültasyon formu ile birlikte en yakın sağlık kuruluşundan konsültasyon ve tetkik hizmetleri alınarak muayene formu tamamlanır. Tamamlanan muayene formları kurula sevk edilir.

  d) Kurul, birey bizzat görerek bireyin engellilik durumunu bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre belirler.

  e) Raporun ilgili kısmına bireyin engel grubu belirtilir. Birden fazla engel grubu işaretlenebilir, bu kısım boş bırakılmaz.

  f) Raporda yer alan bağımlılık değerlendirmesi alanına "evet" ya da "hayır" ifadesi yazılarak bireyin durumu belirtilir ve bu alan hiç bir suretle boş bırakılamaz. Bu Yönetmelikte geçen "tam bağımlı engelli birey" ifadesi, ilgili mevzuatın uygulanması açısından ağır engellilik durumunu ifade eder.

  g) Rapor, sisteme kaydedilir. Sistemden rapor numarası alınmadan düzenlenen raporlar geçersiz rapor olarak kabul edilir.

  ğ) Rapor kurum müracaatlarında üç, bireysel müracaatlarda iki nüsha olarak düzenlenir. Raporun bir nüshası bireye veya vasisine verilir. Kurum müracaatlarında raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma bildirilir. İhtiyaç halinde rapor nüshaları başhekimlik onayı ile çoğaltılır.

  h) Bireyin engellilik durumu dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapora mutlaka yazılır.

  ı) Bireylerden engellilik durumu sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektirecek nitelikte olanlar ile sadece engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibatla taşıt kullanabilecek olanların durumu raporun açıklama kısmına yazılır.

  i) Raporda bireyin son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafının bulunması zorunludur.

  j) Rapor başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanır.

  Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun düzenlenme usulü

  MADDE 9 - (1) İş kazası ve/veya meslek hastalığı dışındaki terör/kaza/yaralanma nedeni ile meydana gelen fonksiyon kayıplarında Ek-4'te yer alan Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu düzenlenir.

  (2) Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili sağlık kurum ve kuruluşundan talep edilir. Rapor düzenlenmesine ilişkin süreç bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yürütülür.

  (3) Bu raporlar Ek-2'de yer alan rapora göre düzenlenir. Raporda, var olan kronik hastalıklara ilişkin fonksiyon kayıpları belirtilmez. Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporlarında tıbbi tedavi ve rehabilitasyon süreci esnasında süreli, tamamlandıktan sonra sürekli/süreli rapor verilmek üzere fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılır.

  Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun düzenleme esasları

  MADDE 10 - (1) Bireyin elde edeceği sosyal haklar, hizmetler veya kazanımlar raporlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca ayrıca belirlenir. Raporlar, tek başına hakların verilmesi için dayanak teşkil etmez. İlgili mevzuata göre diğer şartların da ayrıca sağlanması zorunludur.

  (2) Engel durumunu belirleme, sınıflandırma, derecelendirme, belgeleme, uygulama ve diğer süreçlerde sözlü, yazılı, davranış ya da tutum olarak herhangi bir ayrımcılık yapılmaz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun hareket edilir.

  (3) Bireyin engel durumu, sağlık kurulunca Ek-2'de yer alan engel alanları kılavuzunda bulunan engel oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek raporun ilgili bölümünde belirtilir.

  (4) Birden fazla hastalığı veya fonksiyon kaybı bulunanların engellilik durumu Ek-2'de yer alan engel alanları kılavuzu esas alınarak Ek-3'teki Balthazard yöntemi ile hesaplanır. 65 yaş ve üzeri bireylerin engellilik oranına Balthazard formülü ile %10 eklenerek engel oranı belirlenir.

  (5) Bireyin engellilik durumu, Ek-2'de hastalığın adı yer almasa bile, vücut sistemleri üzerinden fonksiyon kayıpları değerlendirilerek belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Raporların Geçerlilik Süresi ve İtiraz

  Raporların geçerlilik süresi

  MADDE 11 - (1) Rapor sürekli veya süreli olarak düzenlenir, raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.

  (2) Bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hallerde süreli rapor düzenlenir.

  (3) Bireyin engel durumunun sabit kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenir.

  (4) Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bireyin talebi ve ilgili branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.

  (5) Kurumların ilgili mevzuatları gereğince, gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yeniden rapor düzenlenir.

  (6) Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 yaşını doldurmaları sebebiyle raporları geçersiz hale gelenler, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren üç ay içerisinde yeniden engellilik durumunun tespiti için başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanlar için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenecek engelli sağlık kurulu raporları, Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları hariç ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren geçerli sayılır.

  (7) Süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması durumunda, engelli bireye talebi üzerine tekrar rapor verilebilir.

  Raporlara itiraz

  MADDE 12 - (1) Raporlara, engelli birey, vasisi veya raporu talep eden kurum tarafından müdürlüğe itiraz edilir. Bireysel rapor itirazları, ilgilisine teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazılı olarak yapılır. Kurum itirazlarında süre aranmaz.

  (2) Rapora itiraz edilmesi halinde birey, müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın devam etmesi halinde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir.

  (3) İlk veya itiraza istinaden alınan ikinci rapor hakem hastaneden alınmış olsa dahi hakem hastane raporu olarak kabul edilmez.

  (4) Süreli/sürekli verilen raporlar ile ilgili olarak kontrol muayeneleri dışında herhangi bir sebeple kurum tarafından yeni bir rapor istenmesi durumunda, ilgili kurumun gerekçeli yazısına istinaden müdürlük tarafından, birinci ve ikinci fıkralara göre işlem yürütülür.

  (5) Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul edilir.

  (6) Terör, kaza ve yaralanma nedeniyle verilen, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon ile engel oranının değişmeyeceği hakem hastane kararı ile kesinleşen sürekli ibareli raporlar için yeni rapor başvurusu kabul edilmez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Diğer Hükümler

  Vergi indirimine esas raporlar

  MADDE 13 - (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, engellilik indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki İl Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Dairesi olmayan illerde ise İl Defterdarlığına gönderilen rapor esas alınır.

  Atıflar

  MADDE 14 - (1) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mülga mevzuat hükümlerine erişkin açısından yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.

  Kazanılmış haklar

  MADDE 15 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemez. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin uygulamasında, 1/8/2002 tarihinden önce alınmış sağlık kurulu raporları ile süresinin bitmesine altı aydan az kalmış sağlık kurulu raporları hariç yeniden rapor düzenlenemez.

  (2) Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen;

  a) Süreli engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin yeniden sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemleri uyarınca düzenlenecek raporlar,

  b) Engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin ilgililer veya kurumlarca yapılan itirazlar,

  c) Hakkında engelli sağlık kurulu raporu düzenlenen kişi, vasisi veya kurumlarca yapılan yeni rapor başvuruları, kontrol muayeneleri,

  bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

  Elektronik imzalı veri paylaşımı

  MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliğe ilişkin sistem Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulur ve yürütülür.

  (2) Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen raporlara ait kayıtlar sistemde tutulur. Birey veya vasisinin yazılı rızası alınarak raporlar sistem üzerinden, ilgili kamu kurumlarınca paylaşılır.

  Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun ücreti

  MADDE 17 - (1) Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun ücreti ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri kurumlarca karşılanır. Rapora itiraz edilmesi halinde rapor ücreti ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri itiraz eden kişi ise kişi tarafından, kurum ise kurum tarafından karşılanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 18 - (1) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Raporların elektronik ortamda düzenlenmesi

  GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair sistemlerini bir yıl içerisinde tamamlar. Elektronik imzalı veri paylaşım sisteminin gerçekleşmesini müteakiben kurumlara yazılı belge düzenleme işlemleri sonlandırılır.

  Birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranları

  GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair sistemlerin oluşturulmasına kadar geçen sürede; birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranları Ek-2'de yer alan, alan kılavuzunda aksi belirtilmedikçe Balthazard formülü ile toplanarak kişinin engel oranı hesaplanır.

  (2) Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:

  a) Engel oranları ayrı ayrı tespit edilir.

  b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.

  c) En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100'den çıkarılır.

  ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek engel oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı bulunmuş olur.

  d) Engel ikiden fazla ise birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki engel oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.

  (3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak Ek-3'te yer alan Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilir.

  Yürürlük

  MADDE 19 - (1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  May 2017
  Mesajlar
  138
  Bahsedilme
  6 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Rapor oranı belirleme sistemi değişmiş ayrıca raporun sürekli dahi olsa kurumların senden yeni rapor isteme haklarına sahip.
  Çok ilginç,sorunlu ve bir cok insanı madur edici yönetmelik yasalaşmış.Kısacası bu.

 3. #3
  rahim
  Guest


  18 yaşını dolduranlar yeni rapor mu alacaklar. Raporları sürekli de olsa

  FIG-LX1 cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi

 4. #4
  rahim
  Guest


  Halil bey yeni yasaya göre 18 yaşından küçükken alınan sürekli raporlar 18 yaşını doldurun a yenilecek mi acil cevaplarsanız sevinirim

  FIG-LX1 cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi

 5. #5
  Yalnız Kartal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2011
  Şehir
  istanbul
  Mesajlar
  465
  Blog Mesajları
  22
  Bahsedilme
  11 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  engelli oloraktan yine şaşkınlığa uğradık anlayanlardan özet olarak acıklama rica ediyorum

 6. #6
  Üye
  nezih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2018
  Mesajlar
  11
  Bahsedilme
  2 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Cok bisey yok yine olan bize acik ve net daha oncede akrabasi olan rapor aliyor dendi raporu veren doktorlara birsey yapmadilar zararli biz ciktik simdide her yerden engelli vatandas cikiyor diye farkli bi sistem uyguluyolar ben surekli rapor almissam bidaha neden gidip rapor cikarayimki zaten surekli deki ozaman yilda bir kontrole git yada 5 senede bi git dersin olur biter biz hak sahibi olucaz diye beklerken daha cok yokusa suruyolar bakalim ne olacak bitecek yasayip gorucez yasayabilirsek tabi

  nezih
  knckl bunu beğendi

 7. #7
  rahim
  Guest


  arkadaşlar biz % 90 ağır engelli sürekli raporumuzu 15 yaşındayken almıştık. şu anda 19 yaşındayız. yani 18 yaşını bitirdik.şimdi bizim bu rapor geçersiz mi oluyor. acil cevap bekliyoruz.

  (6) Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 yaşını doldurmaları sebebiyle raporları geçersiz hale gelenler, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren üç ay içerisinde yeniden engellilik durumunun tespiti için başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanlar için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenecek engelli sağlık kurulu raporları, Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları hariç ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren geçerli sayılır.

  bizim raporumuz çocuklar için özel gereksinim raporu değil ki, bildiğimiz engelli raporu ne olacak bilmiyoruz ki
  dinarli.03 bunu beğendi

 8. #8
  Üye
  halil3333 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Şehir
  mersin
  Mesajlar
  323
  Bahsedilme
  8 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Yukarda metninde vücut foksiyon kaybı alan raporlulardan tekrar rapor istenemez diyo dikkat ederseniz bu yürürlükten önce alinin vücut foksiyon. Kaybı alan kişilerden tekrar rapor istenemez açıklaması yapılmış

 9. #9

  Üyelik tarihi
  Nov 2018
  Mesajlar
  43
  Bahsedilme
  29 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Alıntı halil3333 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yukarda metninde vücut foksiyon kaybı alan raporlulardan tekrar rapor istenemez diyo dikkat ederseniz bu yürürlükten önce alinin vücut foksiyon. Kaybı alan kişilerden tekrar rapor istenemez açıklaması yapılmış
  aynen öyle halil beyy

  SM-J120F cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi

 10. #10
  Üye

  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  1
  Bahsedilme
  1 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Merhaba Arkadaşlar daha öncede buna benzer bir başlık açmıştım ama benimle aynı sorunu yaşayanlar vardır belki diye yazmak istedim.


  Ben 2016 Kasım ayında takipli hastası olduğum Çapa Araştırma Hastanesinden hastalığım olan " HODGKİN LENFOMA EVRE 2A TEDAVİ SÜRECİNDE " den %80 oranında 2 yıl geçerli engel oranı aldım.

  Daha sonra rapor bitimine az kala çapada 2018 Haziranda tekrar rapor başvurusu yaptım. Bu sefer " HODGKİN LENFOMA EVRE 2A REMİSYONDAN" dan %20 rapor aldım.

  Bu rapora itiraz ettim. Ardından Tekrar başka hastaneye gönderildim. Bağcılar araştırma devlet hastanesi de %20 rapor uygun gördü. %40 Rapor alamıyormuşum artık demek ki diye bu konuyu kapattım.


  20 şubat 2019 da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK

  DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK degişince hastalığımın oranına tekrar baktım. %60 a çıkmış.

  Sonra tekrar başvurmak istedim. Bursada yaşamaya başladığım için önce Gemlik Devlet hastanesi sağlık kuruluna gittim.

  Burada bana %20 geçerli raporunuz var süresi hala devam ediyor dediler. Bende 20 şubat 2019 da erişkin engel oranları degişti benim de engel oranım arttı dedim. Bir hekimin " HASTALIK DURUM DEĞİŞİM VEYA TANI degişikliği " raporu yazmadığı sürece beni sağlık kuruluna alamayacaklarını söylediler. Bende hastalığım degişmedi ya da başka bir rahatsızlık geçirmedim sadece hastalığıma verilen engel oranı arttı böyle bir raporu alamayacağımı söyledim. Seni anlayacak hekim bulursun illa yazarlar dedi.

  Sonra Yüksek ihtisas araştırma hastanesi hematolojiden randevu aldım. Doktor beni anladı ama durum degişim raporu yazmadı sadece sağlık kuruluna tekrar girmesi uygundur yazılı bir kağıt yazdı.

  Ben bu yazıyla 22 ağustosta (yani bugün ) tekrar sağlık kurulu için gittim.

  Elimdeki kağıdı verdim ama Bunun yeterli olmadığını söyledi oradaki memur aynı şeyleri tekrarladı.

  Sonra sağlık kurulunda yetkili biriyle görüştüm. Bana durumun degişmeden seni tekrar sağlık kuruluna alamam mevzuatta sadece durum degişikliği ya da tanı degişikliği olduğu durumlarda hasta sağlık kuruluna girmeye hak kazanır yazıyor. Engel oranı değişti diye böyle bir hakkı yok hastanın dedi. Ayrıca çocuk şeker hastalarının engel oranı %40 dan %90 a çıkarıldı. Şu an araba bile alabiliyorlar. Napcaz her geleni sağlık kuruluna mı sokcaz dedi.


  Ardından SABİM 184 ü aradım şikayet kaydı oluşturdum. Beni geri aradılar. Bu durumun hekim inisiyatifinde olduğunu beni tekrar kurula sevk edip etmemeye hekim karar verir dediler. Bu konuda bir şey yapamayız dediler.
  O kadar üzüldüm ki. Bu ülkede engelliler neler çekiyor bir sağlık kurulu raporu için bile bize etmedikleri hakaret kalmıyor.

  Benim isteğim ne araba ne başka bir şey. Sanki kurnazlıkmış bu hak degilmiş gibi aşağılandım. Sadece bana eziyet etmedikleri raporumun beni koruduğu bir yerde çaışmak için istiyorum raporumu. İyileşsem de aynı değilim. Otolog nakilde geçirdim. İnanın çok zorlanıyorum. Özel sektör çalışma koşulları çok ağır.

  Çok uzun yazdım kusura bakmayın. İnşallah hak ettiklerimizi zorlanmadan aldığımız günler görürüz.

  Halil Yılmaz, septik ve Ahmet Sert bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş