Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veyaaylık hakkından faydalanmayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza görenafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarınınaylık ortalaması, 2022 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilen göstergerakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha azgeliri olan (01/07/2008 tarihiitibariyle 83,08TL) vatandaşlarımıza,Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınınınbakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarındaödenen aylıktır.


İstenilen Belgeler:


a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan;aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan özürlüyakını tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâhilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce aylık talebindebulunan özürlü yakını adına doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)


b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırmasıve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğinceÖzürlü çocuk adına düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu.


c) Aylık talebinin vasi tarafındanyapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı