Bağlanan aylıklar veya aylık farkları, aylık sahibininveya uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen özürlünün;


a) Ölümü,

b) Türkvatandaşlığından çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi

(Türk vatandaşlığını muhafaza edenlerhariç)

c)Muhtaçlığının kalkması,

ç) Özürlü olmasınedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,

d) Bir akitle gerçekveya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,

e) Daimi olmayanözürlülük oranının % 40'ın altına düşmesi,

f) Evlenmesisebebiyle muhtaç durumdan çıkması,

g) Uygulama yönetmeliğinin 2 ncimaddesinin (ç) bendinde belirtilen özürlünün 18 yaşını tamamlaması,

ğ) Uygulamayönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendi kapsamındaolanlar açısından bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,

h) Uygulamayönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen durumların mevcut olduğununtespiti,

ı) Sosyal güvenlikkurumlarından özürlü olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim aylığı veyagelirinin kesilmesi,

hallerinde, bu durumlarının meydana geldiğitarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.


Birinci fıkranın (ç)bendi uyarınca aylığı kesilmesi gerekenlerden, bir takvim yılı içerisindetoplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayan çalışması bulunanlar hakkındaaylık kesme işlemi uygulanmamaktadır

sgksorgulama