Bu konudan haberdar edilenler

 1. #1
  Fırtına
  Guest

  Ölüm aylığı kimlere verilir ve nasıl bağlanır?

  Sponsor Bağlantılar


  2008 yılı Ekim ayı başından sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine;

  a) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

  b) Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanmaktadır.

  SSK’lılarda 900 gün gerekli;

  Yani en az 1800 gün primi bildirilmiş veya 4-1/a bendi kapsamında (SSK) sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilecek.

  4-1/a bendi kapsamında (SSK) sigortalı sayılanların hak sahiplerine ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanabilmesinde 900 günün veya 5 yıllık sigortalılık süresinin hesabında askerlik veya yurtdışı borçlanması gibi sürelerin dikkate alınmayacak olması sosyal güvenlik ruhuna uygun değildir.

  4-1/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) ve 4-1/c bendi kapsamında (Kamu görevlisi) olan sigortalıların hak sahiplerine ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanabilmesi içinse 1800 gün primi bildirilmiş olması gereklidir.

  Kimlere aylık bağlanıyor?

  Ölüm aylığı;

  a) Ölüm tarihinde sigortalı ile yasal evlilik bağlantısı bulunan eşine,

  b) 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödeyerek çalışmayan (Örneğin çıraklık okuluna devam edenler, zorunlu staj yapan üniversite öğrencileri prim ödemediğinden yetim aylığı alabilecektir) veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

  1) Evli olup olmadığına bakılmaksızın, 18 yaşını, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocuklarına,

  2) Evli olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklarına,

  3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklarına,

  c) Aylıkta hak sahibi eş ve çocuklardan artan;

  1) Hissenin bulunması halinde, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babasına,

  2) Hisseye bakılmaksızın, gerekli şartları taşıyan ve 65 yaşın üstünde olan ana ve babasına, aylık bağlanmaktadır.

  Aylık bağlanacak statü;

  4-1/a, 4-1/b ve 4-1/c bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olan sigortalıların hak sahiplerinin aylıkları, sigortalının en son tabi olduğu sigortalılık hali esas alınarak bağlanmaktadır.

  4-1/b bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Ölüm aylığı prim borçlarının ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır.

  Ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği SGK tarafından hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile Kurumun ilgili ünitesine başvurması şarttır. Tahsis talep dilekçesine;

  a) 18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

  b) 15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere bir adet belgelik fotoğraf,

  c) Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu,

  d) Ana ve babaların hak sahipliği konusunda SGK tarafından tebliğde talep edilen diğer belgeler, eklenmelidir.


  Resul Kurt


 2. #2
  Fırtına
  Guest

  Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir?

  Sponsor Bağlantılar


  1. Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları;

  a) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

  b) 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,

  c) Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

  Durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.

  2. Haksahipleri;

  Vefat eden sigortalının dul eşi hak sahibidir. Evlendiği takdirde evlendiği tarihten itibaren hak sahipliğini kaybeder ve aylığı kesilir.

  Erkek çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar, orta öğrenim yapıyorlarsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar hak sahibi sayılırlar. Çalışamayacak durumda malül olan erkek çocuklar ise, kendi çalışmalarına bağlı olarak herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almıyor olmaları şartı ile hangi yaşta olduklarına bakılmaksızın hak sahibi sayılırlar.

  Kız çocuklar ise, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmamak ve buralardan kendi çalışmalarından dolayı aylık almamak ve evli olmamak şartı ile yaşlarına bakılmaksızın hak sahibi sayılırlar. Evli olduğu için hak sahibi sayılmayan kız çocuklar dul kalırsa bu defa hak sahibi sayılırlar.

  Vefat eden sigortalının ana ve babasının hak sahibi sayılabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gereklidir. Bunlardan ilki, sigortalının ölüm tarihi itibariyle eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamının sigortalının aylığından az olması, ikincisi ise geçiminin sağlığında sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesidir. Sigortalının ölümü tarihinde eş ve çocuklarına bağlanacak aylıkların toplamı sigortalının aylığına eşit ise ana ve babanın aylık alma hakkı ortadan kalkmaktadır. Hak sahiplerinden birinin daha sonra aylıktan çıkması halinde dahi ana ve babaya aylık bağlanamamaktadır. Birinci koşul gerçekleşse dahi ayrıca herhangi bir geliri veya malvarlığı bulunduğu tespit edilen ana ve babalar yine hak sahibi sayılmamaktadırlar.

  3. Ölüm Aylığına Talepte Bulunma Ve Aylığın Başlangıcı;

  Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin, sigortalının en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta müdürlüğüne, Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekir.

  Sigorta Müdürlüklerimize sigortalının eşi, 18 yaşından büyük kız ve erkek çocukları ile ana ve babalarının dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze, emekli sigortalının eşi ile ana ve babasının (Ek 13), 18 yaşını doldurmuş kız çocuklarının 18 yaşını dolduran erkek çocuklarının ise ekteki dilekçe ile yazılı olarak başvurmaları gerekir.

  Ölüm aylığı talep dilekçelerine nüfus müdürlüğünden alacakları, sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin, 12 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının, eşi ile 18 yaşından büyük kız çocukların beyan taahhüt belgesini,18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir belgelerini, ana ve babaların ise beyan taahhüt belgesini doldurarak dilekçelerine eklemeleri gerekir. Ölüm aylığının başlangıcı sigortalının durumuna göre değişkenlik gösterir.

  Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak sahipleri askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanıyor ise bağlanacak ölüm aylıkların borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar.

  Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda, ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar. Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerinin aylıkları ise sigortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği tarihten başlar.

  4. Ölüm Aylığının Hesaplanması;

  a. Malullük veya Yaşlılık Aylığı Almakta İken Ölen Emeklinin Hak Sahiplerinin Aylığının Hesaplanması,

  Ölen sigortalının almakta olduğu malüllük veya yaşlılık aylığı hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılır.

  b. 01/01/2000 Tarihinden Sonra Çalışmaya Başlayan ve Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerinin Aylığının Hesaplanması,

  Çalışırken ölen sigortalının ise sigortalının her takvim yılına ait prime esas kazancı, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren aylık talep tarihine kadar geçen takvim yılları için her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılarak bulunan takvim yıllık kazançlar toplamının toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazancın 360 katı aylığın hesaplanmasına esas ortalama yıllık kazancı oluşturur.

  Bu şekilde bulunan ortalama yıllık kazancın % 60’nın 1/12’si alınarak hesaplanan aylık hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında dikkate alınır. % 60 olan aylık bağlama oranı sigortalının 8100 ila 9000 gün arasında primi ödenen her 360 gün için 2, 9000 günden sonra ödenen her 360 gün için de 1,5 artırılır.

  Bakıma muhtaç durumda malüllük aylığı almakta iken vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı oranı % 60’dır.

  c. 01/01/2000 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlayıp Bu Tarihten Sonra Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Aylığının Hesaplanması,

  01/01/2000 tarihinden önce çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra ölen sigortalının hak sahiplerine sigortalının ölüm tarihine kadar toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 01/01/2000 tarihine kadar ve bu tarihten sonra geçen gün sayılarıyla orantılı iki kısmı aylığın toplamı kadar ölüm aylığı bağlanır.

  01/01/2000 tarihine kadar olan prim ödeme gün sayısı ile orantılı aylık, 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki, 01/01/2000 tarihinden sonraki prim ödeme günsayısı ile orantılı aylık ise 506 sayılı Kanunun anılan Kanunla değiştirilmiş hükümlerine göre (b) maddesinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

  Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması;

  Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı, sigortalı için hesaplanan aylığın % 50’sidir. Şayet sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu yoksa hak sahibi eşine % 75 oranında aylık bağlanır. Çocukların her birine bağlanacak aylığın oranı ise % 25’dir. Bu durumda sigortalının hak sahibi durumunda eşi ve iki çocuğu varsa, aylığın % 100’ü bunlara bağlanacaktır. Bir eşi ve bir çocuğu varsa eşe % 50, çocuğu % 25 oranında aylık bağlanır. Bir eşi ve ikiden fazla çocuğu varsa bunlara ödenecek aylıklar toplamı, aylığın % 100’ünü aşacağından, bu defa aylığın % 100’ünü aşmaması için eş ve çocukların aylıklarından orantılı şekilde indirim yapılır.

  Vefat eden sigortalının ölümü ile hem anasız hem de babasız kalan çocuklara bağlanacak aylığın oranı ise % 50’dir.

  Sigortalının ana ve babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için, öncelikle sigortalının eşi ve çocuklarına bağlanan aylıklardan sonra artan bir miktar olması sigortalının sağlığında temin ettiği kazançlarıyla ana ve babanın geçimlerini sağladığının belgelenmesi gerekmektedir. Hem annesinden hem de babasından ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanan çocuğa aylıklardan fazla olanın tamamı az olanın yarısı bağlanır. Hem babasından hem de kocasından ölüm aylığına hak kazanan kız çocuklara, fazla ödemeye imkan veren dosyadan ölüm aylığı bağlanır. İki defa evlenen ve iki eşi vefat edenlere de en fazla ödemeye imkan veren dosyadan ölüm aylığı bağlanır.

  (Tahsisler Daire Başkanlığı)

  Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar Nelerdir?

  ° Hak sahiplerine aylık bağlanması,

  ° Hak sahiplerine toptan ödeme yapılması,

  ° Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi,

  ° Ölüm aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına evlenme yardımı yapılması,

  Ölüm Aylığı Hangi Şartlarda Bağlanır?

  a) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış durumda veya,

  b) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda yahut,

  c) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda,

  İken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır.

  Kimler Hak Sahibidir?

  Hak sahibi, sigortalının eşi, çocukları ile ana ve babasıdır.

  Eş: Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için ölüm tarihinde sigortalı ile arasında Medeni Kanuna uygun olarak evlilik bağının bulunması gerekmektedir.

  Erkek Çocuklar: Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi, öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapılması halinde 20, yüksek öğrenim yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şartına bağlıdır.

  Kız Çocuklar: Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi; bunların evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması ve bu kuruluşlardan dolayı gelir veya aylık almaması koşullarına bağlıdır.

  Malul Çocuklar: Çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklara aylık bağlanması, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaması şartına bağlıdır.

  Ana veya Baba: Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; sigortalının öldüğü tarihte, eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamının sigortalıya ait aylıktan aşağı olması ve ana-babanın herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmaması ve 2022 sayılı Kanun hariç olmak üzere bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun gelir aylık almaması gerekmektedir.

  Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Hangi Belgelerle Başvurulmalıdır?

  a) Sigortalı olarak çalışmakta iken ölenlerin hak sahiplerinin aylık bağlama işlemleri sigortalının son defa çalışmalarının geçtiği sigorta il/sigorta müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır.

  b) Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan ya da herhangi bir prim ödemesine (isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, tarım sigortası) son verdikten sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlama işlemleri hak sahiplerinin ikamet ettikleri ildeki sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılmaktadır.

  c) Pasif ölüm ilk karar işlemlerinin yetki devri çalışmaları çerçevesinde müdürlüklere devredilmesi nedeniyle Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin aylıkları sigortalının son defa çalışmalarının bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüklerince bağlanmaktadır.

  Ölüm aylığı talep belgesinin örneği Kurumca hazırlanmış olup, hak sahiplerinin Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeye, hak sahiplerinin nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin, 18 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının, eş, 18 yaşından büyük kız çocuklar ile ana ve babaların dolduracakları beyan ve taahhüt belgelerinin, 18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir öğrenim belgelerinin ve vesayet veya kayyımlık ilamının eklenmesi gerekir.

  Ölüm Aylığı Ne Zaman Başlar?

  a) Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlar. Hak sahiplerince toptan ödeme ihyası ve/veya askerlik borçlanması ile ölüm aylığına hak kazanılıyor ise bağlanacak ölüm aylıkları, borcun ödendiği tarihi izleyen aybaşından başlar.

  b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları, ölüm tarihini izleyen ödeme döneminden başlar.

  c) 5561 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 93’üncü madde ile 18/10/2006 tarihinden önce ölen ve 1800 gün veya ortalama 180 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmediği için aylık bağlanmayan sigortalıların hak sahiplerine 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması durumda, aylık bağlama imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan sigortalıların hak sahiplerinin talepleri halinde, 17-26/11/2006 tarihlerinden itibaren başlatılmak üzere ölüm aylıkları bağlanacaktır.

  Ölüm sigortasından hak kazanılan aylıkların hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda, ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından başlar.

  Ölüm Aylığı Hak Sahiplerine Ne Şekilde Paylaştırılır?

  Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılmasında eş, çocuk, ana ve babalara ödenen aylıklar farklılıklar göstermektedir.

  Dul eşe yüzde 50, aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanır.

  Çocuklara bağlanacak ölüm aylığının oranı her çocuk için yüzde 25′tir.

  Anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşen çocuklar ile, ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan ya da sigortalı babanın ölüm tarihinde evlilik bağlantısı olduğu halde anası sonradan evlenen çocukların her biri için ölüm aylığı oranı yüzde 50′dir.

  Sigortalının ölüm tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı, hesaplanan ölüm aylığından aşağıda olursa, artan bölümü hak sahibi durumundaki ana ve babasına eşit olarak ödenir. Ancak, ana ve babanın her birinin hissesi ölüm aylığının tümünün yüzde 25′ini geçemez.

  Sigortalının ölümü ile hak sahibi eş ve çocuklarına bağlanacak ölüm aylıklarının toplamı, sigortalıya ait ölüm aylığının tutarını geçemez, bu durumda hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirim yapılır.

  Kurum ine ödenmekte olan sosyal yardım zammının aylık tutarı, hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılarak aylıkları ile birlikte ödenir.

  Ölüm Aylığı Hangi Hallerde Kesilir Ve Yeniden Bağlanır?

  Eş: Evlendiğinde ölüm aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine neden olan evlenmenin, ölüm veya boşanma nedeniyle son bulması halinde kesilmiş bulunan aylık yeniden bağlanır.

  Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan yüksek olanı ödenir.

  Erkek Çocuk: 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu, bu yaşları doldurmadan önce öğrencilik niteliğinin kaybedildiği tarihi takip eden dönem başında aylığı kesilir. Aylığı bu yaşları doldurmadan önce kesilen erkek çocukların yeniden öğrenime başlamaları halinde, öğrencilik belgesi ile birlikte yazılı başvuruları gerekir..

  Kız Çocuk: Yurtiçi veya yurtdışında sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya ve buralardan gelir veya aylık almaya başladıkları ya da evlendikleri takdirde aylıkları kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan nedenin ortadan kalkması halinde yeniden aylık bağlanır.

  Evliliğin son bulması ile kocasından da aylık bağlanmasına hak kazanan kız çocuğa bu aylıklardan yüksek olanı ödenir.

  Kız çocukların 18 yaşını doldurmaları nedeniyle durdurulan aylıklarının yeniden ödenmeye başlanabilmesi için, Tahsis Talep ve Beyan ve Taahhüt Belgesi doldurularak ikişer adet fotoğrafla birlikte bir dilekçe ekinde Tahsisler Daire Başkanlığına gönderilmelidir.

  Aylık alma koşullarını yitiren hak sahiplerin, durumu derhal Kuruma bildirmeleri halinde, varsa diğer hak sahiplerin aylıklarında gerekli yükseltmeler yapılır.

  Malul Çocuk: Sigortalının ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malül bulunan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan çocukların aylıkları yukarıda belirtilen yaşlara geldikten sonra da kesilmez.

  Ölüm aylığı bağlanmış bulunan çalışamayacak durumdaki malül çocuklar, Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. Kontrol muayenesi sonucunda malüllük durumuna göre işlem yapılır.

  Ana-Baba: Ana ve babaya bağlanan gelir ve aylıklar, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlamaları ya da bu kuruluşlardan gelir veya aylık almaya başlamaları halinde kesilir. Bunun için de yeni durumlarına ait belgelerin bir dilekçe ile birlikte Tahsisler Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekir.

  Evlenme Yardımı Kimlere Ödenir?

  Sigortalının ölümünden dolayı aylık almakta olan kız çocuklara, evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere evlendiği tarihte almakta olduğu aylığının iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak ödenir. Bu yardımın hesabında sosyal yardım zammı dikkate alınmaz.

  Evlenme yardımından yararlanan kız çocuğun, evlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde boşanması veya dul kalması halinde, bu süre için tekrar aylık ödenmez. Bunların aylıkları, evlendiği tarihten sonraki iki yılı izleyen dönem başından itibaren başlatılır.

  Evlenme yardımından yararlanılabilmesi için, bir dilekçe ile birlikte evlendiği tarihi gösterir nüfus kayıt örneği veya evlenme cüzdanının bir örneğinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, gerekmektedir.

  Sosyal Sigortalar Kurumu’na Tabi Hizmetleri ile Birlikte Bağ-Kur veya T.C. Emekli Sandığı’na Tabi Hizmetleri de Bulunanların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Hangi Kurumca Bağlanır?

  Ölen sigortalılardan birden fazla sosyal güvenlik kuruluşuna tabi hizmetleri bulunanların hak sahiplerinin ölüm aylığı, sigortalının hizmetlerinin sonuncusunun tabi olduğu Kurumca bağlanır. Ancak, hak sahiplerine ölüm aylığının sigortalının son defa tabi olduğu Kurumca bağlanamaması halinde her kurum kendisinde geçen hizmet sürelerini ayrı ayrı değerlendirir.

  Ölüm Toptan Ödemesi Hangi Hallerde Kimlere Ödenir?

  Sigortalının ölümü ile hak sahiplerinden hiç biri ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanamadıklarında, sigortalının kendisinin ve işverenlerinin ödedikleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı toptan ödeme şeklinde hak sahiplerine verilir.

  Genel olarak hak sahiplerine toptan ödeme yapılmasında aranacak koşullar, ölüm aylığı bağlanması sırasındaki koşullarla aynıdır.. Kız çocukların ölüm toptan ödemesine hak kazanabilmelerinde, sigortalının güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaları veya bu kuruluşlardan kendi çalışmalarından dolayı gelir ya da aylık almaları toptan ödemeden yararlanmalarına engel oluşturmaz. Çalışamayacak durumda malul bulunan çocukların toptan ödemeden yararlanmaları, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarından kendi çalışmalarından dolayı aylık veya gelir alıp almamalarına bağlı değildir.

  Hesaplanan toptan ödeme tutarı, hak sahiplerine, ölüm aylığı bağlanması sırasında uygulanan oranlara göre dağıtılır.

  Hak sahiplerine ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, ölüm aylığı bağlaması sırasında istenen belgelerle (fotoğraf hariç) ölen sigortalının son defa bağlı bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

  Cenaze Masrafı Karşılığı Kimlere Ödenir?

  Cenaze masrafı karşılığı; sigortalı olarak çalışmakta iken veya malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine ödenir.

  Cenaze masrafı karşılığı, sırası ile eşine, yoksa beraber yaşadığı en büyük çocuğuna, oda yoksa beraber yaşadığı babasına veya anasına, onlarda yoksa beraber yaşadığı en büyük kardeşine verilir.

  Ancak, cenaze gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kaldırılmışsa, masrafların belgelere dayanan ve cenaze masrafı karşılığı tutarını geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Yapılan masraflar bu tutardan az olursa, artanı sigortalının ailesine verilir.

  Bu yardımdan yararlanmak için, cenazenin defni ile ilgili belgelerle, ölen sigortalının son defa bağlı bulunduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne başvurulmalıdır.

  Hak Sahipleri Aylıklarını Bankalardan Nasıl Alabilirler?

  Dul ve yetimler aylıklarını bankaların veznelerinden alabilecekleri gibi, bankamatik kartları ile otomatik para makinalarından (ATM) da alabilmektedirler. Haksahiplerinin istemeleri halinde bankalarca bankamatik kartları verilmektedir.

  Aylıkları Kanuni Temsilcilerine Ödenen Hak Sahiplerinin Aylık Alma Hakkının Devam Edip Etmediği Nasıl Tespit Edilir?

  Gelir ve aylıkları kanuni temsilcilerine (veli, vasi, kayyum veya vekil) ödenen dul ve yetimlerin gelir/aylık alma hakkının devam edip etmediğinin saptanması için yılda bir defa Kasım ayına ait gelir ve aylıkların ödenmesi sırasında banka şubelerince Yoklama Belgesi alınır.

  Kanuni temsilciler, gelir ve aylığı almaya başlayacakları ilk ayda vesayet ve kayyumluk ilamları ile vekaletnamelerinin noter tasdikli iki örneğini Yoklama Belgesi ile birlikte banka şubelerine verirler.

  Kanuni temsilciler tarafından izleyen yoklama dönemlerinde (her yıl Kasım ayı) sadece Yoklama Belgesinin gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak doldurulup imzalandıktan sonra ilgili banka şubesine verilmesi yeterlidir. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunan kanuni temsilcilere yapılan fuzuli ödemeler % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Ayrıca, bunlar hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine göre kovuşturma yapılır.

  Gelir Ve Aylıklar Hangi Tarihlerde Ödenir?

  Kurumumuz emekli, dul ve yetimlerin gelir ve aylıkları;

  ° Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17′nci gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18′inci gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19′uncu gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20′nci gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21′inci gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22′nci gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23′üncü gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24′üncü gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlara her ayın 25′inci gününden,

  ° Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26′ncı gününden,

  İtibaren birer aylık dönemler halinde ve peşin olarak ödenmektedir.

  Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

  Gelir Ve Aylıkların Ödeneceği Banka Şubesi Nasıl Belirlenir?

  Kurumca ilk defa bağlanan gelir ve aylıklara ilişkin perakende veya birikmiş ödemeler, gelir/aylık sahibinin ikametgahına en yakın PTT şubesi aracılığıyla yapılmaktadır. Gelir ve aylık sahibini gelir ve aylığının hangi banka şubesi kanalı ile ödeneceğini belirleme hakkına sahiptir. Bunun için en yakın sigorta il/sigorta müdürlüğüne müracaat edebileceği gibi Kurumumuzun web sayfası kullanılarak emekli, dul ve yetimler tahsis numaralarını ve T.C. kimlik numaralarını yazarak ikametgah adreslerini ve aylık aldıkları banka/PTT şubelerini değiştirebilmektedir.

  Söz konusu değişiklik, T.C. Sosyal G adresinden “Interaktif Uygulamalar” seçilerek, “Adres ve Banka/PTT Değişikliği” menüsü aracılığıyla yapabilmektedirler. (Söz konusu işlem ayın ilk 10 günü hariç tüm ay boyunca her yerden her zaman gerçekleştirilebilmektedir)

  Hak sahibi çocuklar kontrol muayene tarihinden sonraki sürede gelir/aylıklarının durdurulması için ne yapmalıdır?

  Gelir/aylık almakta olup gelir/aylıkları kontrol muayenesi nedeniyle durdurulan hak sahibi çocukların kontrol muayene tarihinden önceki ay içerisinde hastaneye sevk için sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvurmaları halinde gelir veya aylıklarının 3 ay daha ödenmesine imkan sağlanmıştır.

  Söz konusu uygulama ile 01/07/2005 tarihi itibariyle başlatılan provizyon sisteminden gelir/aylıkları kontrol muayenesi yapılması nedeniyle durdurulduğu için sağlık yardımlardan yararlanma imkanı ortadan kalkan ve bu nedenle uzun süreli tedavi ve pahalı ilaç kullanılmasını gerektiren kanser, kalp ile böbrek rahatsızlığı nedeniyle sürekli olarak diyalize giren hak sahiplerinin kontrol muayenesine tabi tutuldukları sürede sağlık yardımlarından yararlanmasına imkan sağlanarak mağduriyetleri önlenmesi amaçlanmıştır.


  Turan Dağlıoğlu


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Yetim aylığı alanlar muhtaçlık aylığı da alabilecek
  By Mehmet Yalçın in forum Dul Yetim Aylıkları
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 29-04-2013, 21:18:05
 2. Evde bakım ücreti nedir, kimlere verilir kimler yararlanır?
  By ENB ÜYESİ in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-06-2010, 16:03:50
 3. H sınıfı ehliyet kimlere verilir
  By ENB ESKİÜYESİ in forum ÖTV İndirimli Engelli Aracı / Sürücü Belgesi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-06-2010, 14:24:02
 4. Tek hak sahibi yetime hangi oranda yetim aylığı bağlanır?
  By ENB ÜYESİ in forum Dul Yetim Aylıkları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21-05-2010, 13:18:33
 5. SSK dan dul aylığı alan birinin aylığı hangi hallerde kesilir?
  By ENB ÜYESİ in forum Dul Yetim Aylıkları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21-05-2010, 12:08:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş