Bu konudan haberdar edilenler

Like Tree2Likes
 • 2 Post By septik

Konu: Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli Birey'e 36 bin Hibe Verilecek

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  15,223
  Blog Yazıları
  168
  Bahsedilme
  30 Gönderi
  Etiketleme
  2 Konu

  Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli Birey'e 36 bin Hibe Verilecek

  Sponsor Bağlantılar


  Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ve hazırlanacak projelere ilişkin usul ve esaslar, “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik [1]” ile belirlenmiştir.

  Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlere ve hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amacı ile “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge” [2] yayımlanmıştır.

  Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında hazırlanan bu rehber ile, Komisyona sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

  1- Proje Başvurusu Yapabilecekler

  Yönetmeliğin 9. maddesine göre, gerçek ve tüzel kişiler proje teklifi sunabileceklerdir.

  Anılan maddeye göre, gerçek kişiler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilirler. Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli olan gerçek kişiler sunabileceklerdir. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir.

  Tüzel kişiler (merkez ve yerel kuruluşlar dahil kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.), kendi işini kurma dışındaki projeleri hazırlayabileceklerdir. Tüzel kişilerin bir ilde proje sunabilmesi için o ilde kurulu olmaları veya şubelerinin olması gereklidir.

  2- Desteklenebilecek Projeler ve Uygun Bulunacak Maliyetler

  Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan engellilere yönelik hazırlanacak projelerin temel özelliklerine aşağıda yer verilmiştir.

  a) Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

  Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projede, Komisyon değerlendirmesi sonrasında aşağıdaki maliyetler uygun bulunabilecektir:

  a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.

  b) İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

  c) Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.

  Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir.

  Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması gereklidir. Proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğu miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.

  Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

  b) Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler

  Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir.

  Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir:

  · İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği,

  · Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler,

  · Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak diğer alet ve teçhizatlar.

  Hazırlanacak projede, engellinin iş bulmasını ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojisinin amacı, işlevi, miktarı, bedeli, istihdam taahhüt oranı ve süresi ile projenin uygulanmasına ilişkin bilgilere ve sürece yer verilmelidir.

  Fatura karşılığı verilecek destek miktarı faturanın tamamı olabileceği gibi belirli bir yüzdesi de olabilir.

  c) Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler

  Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerde, esas olarak bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir iş planı ve görev tanımları ile proje sürecine yer verilmelidir.

  Bu kapsamdaki projelerdeki temel hususlar aşağıdadır:

  Projenin hedef kitlesi olan engelli gruplarının ve engelli sayısının belirtilmesi gereklidir. Projede hedef kitleyi oluşturan engellilerin kimlik bilgilerinin yer aldığı listenin projeye eklenmesi halinde proje öncelikli olarak değerlendirilecektir.

  Projede görevli olan kişilerin isimleri ile bu alandaki tecrübelerini de ortaya koyan bilgi ve belgelere proje ekleri arasında yer verilmelidir.

  Proje kapsamında engellilerin; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti alması zorunludur.

  Hazırlanacak projelerde mutlaka istihdam taahhüt oranı ve asgari istihdam süresi ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin de bilgileri yer almalıdır. İstihdamda iken ayrılan engellinin yerine kalan süre, danışmanlık hizmeti almış bir başka engelli tarafından tamamlanabilecektir.

  Proje kapsamında Komisyon tarafından proje sahibi kuruma, yaptığı giderleri karşılaması için engelli başına uygun görülecek miktarda idari gider ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunanlar için de ayrıca brüt ödeme yapılacaktır. Projede idari gider olarak yapılan ödemelerin belirtilmesi gereklidir. Görevlilere yapılan ödemeler nedeni ortaya çıkabilecek her türlü mali ve yasal yükümlülük proje sahibine aittir.

  Proje kapsamında yapılacak ödemelerde, proje sahibine başka mevzuatlar kapsamında Devletçe yapılan/yapılacak her türlü teşvik uygulaması da dikkate alınacaktır.

  d) Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri

  Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelerin öncelikle o ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekir. Her bir projede sadece bir mesleğin yer alması ve bu meslekte başvuru sahibinin devam eden bir mesleki eğitim kursunun olmaması gerekir.

  Hazırlanacak projelerde mesleki eğitim kursuna katılacak engellilerin bilgilerine ve varsa istihdam taahhüt oranına ve istihdamın süresi ile istihdam edilecek işyerlerinin bilgilerine yer verilmesi halinde bu kapsamdaki projelere diğer projelere göre öncelik verilecektir. İstihdam edilmesinde çeşitli zorluklar bulunan engel grupları (zihinsel engelliler gibi) için hazırlanacak projelerin mesleki eğitimle birlikte rehabilitasyon amacının ayrıca ortaya konulması beklenmektedir.

  Hazırlanacak projelerde Komisyonca uygun görülen maliyetler (idari gider, temrin, görevli ücretleri vb.) proje dikkate alınarak belirlenecektir.

  3- Başvuru Tarihi ve Yeri

  Başvuruların son teslim edilme tarihi ile Komisyonda değerlendirme tarihi aşağıda yer almaktadır.

  Başvuru Son TarihiKomisyon Toplantı Zamanı

  12.09.2014Kasım 2014

  Proje teklifleri, Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.

  Bu tarihten sonra teslim edilen ve postaya verilmesine rağmen belirtilen tarihten sonra başvuru yerine ulaşan başvurular ile rehberde belirtilen teslim yerinden başka yere teslim edilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz ve iade edilir.

  Başvurular, kapalı (mühürlü) zarfla iadeli taahhütlü posta ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Başvurular, A4 boyutunda bir (1) asıl ve bir (1) kopya matbu (il müdürlüğünce muhafaza edilecektir) olarak ve ayrıca elektronik formatta (1 adet CD) sunulmalıdır. Elektronik format içeriğindeki belgelerin PDF formatında ve matbu olan format ile bire bir aynı içeriğe sahip olmalıdır.

  4- Başvuru İçin Gerekli belgeler:

  Başvuru yapacak istekliler aşağıdaki belgelerden kendileri ile ilgili olanları başvuru dosyasına eklemek zorundadır:

  1-Kendi İşini Kurmaya Yönelik Projelerde

  1- Talep dilekçesi

  2- Başvuru Formu ve ekleri

  3- Başvuru Sahibinin Beyanı

  4- İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,

  5- Proje ekibi hakkında bilgi (özgeçmiş ve deneyimi gösterir),

  6- Daha önce tamamlanan proje bilgileri (varsa),

  7- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),

  8- Ayrıntılı proje faaliyet takvimi,

  9- Ayrıntılı bütçe tablosu,

  10- Kendi işini kurmaya yönelik projelerde proje sahibi tarafından imzalı ikametgah adres beyanı.

  2-Diğer projelerde

  1- Talep dilekçesi,

  2- Başvuru Formu ve ekleri

  3- Başvuru Sahibinin Beyanı

  4- Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya onaylı örneği (Ticari işletmeler için),

  5- Sivil toplum kuruluşlarına ait iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya onaylı örneği,

  6- İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,

  7- Vergi, SGK prim ve idari para cezası olmadığına ya da yapılandırıldığına dair belgeler,

  8- İstihdam taahhüdü içeren projelerde bu taahhüde ilişkin belgeler,

  9- Proje ekibi hakkında bilgi (özgeçmiş ve deneyimi gösterir),

  10- Daha önce tamamlanan proje bilgileri (varsa),

  11- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),

  12- Ayrıntılı proje faaliyet takvimi,

  13- Ayrıntılı bütçe tablosu,

  14- Engellilere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarından, bir üst kuruluşa bağlı olanlardan üst kuruluş değerlendirme raporu,

  Önemli Notlar:

  · Mesleki eğitime yönelik projelerde onaylı eğitim programı kabul edilen projelerde sözleşme imza aşamasında istenilecektir.

  · İl müdürlüğünce asıl belgelerin görülmesi halinde örneklerin onaylanması mümkündür. Belgelerde eksiklik bulunması veya proje teklifi kapsamında sunulan belgelerde ve belgeleri oluşturan sayfalarda isteklinin imzaya yetkili kişisinin ıslak imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür ve kaşenin bulunmaması halinde proje değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  5- Diğer Hususlar

  Projenin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ile ilgili usul ve esasların belirlendiği ekli Yönetmelik ve Genelgenin, başvuru sahibi tarafından proje hazırlanmadan önce okunduğu ve anlaşıldığı varsayılacaktır.

  Komisyon, bu başvuru rehberinde belirtilen hususları, Yönetmelik ve Genelgeye aykırı olmamak şartı ile işgücü piyasasının ihtiyaçları, bütçe imkânları gibi kriterler çerçevesinde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

  Ayrıntılı Bilgi için: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, www.iskur.gov.tr, 444 75 87

  EK: TİP PROJE BAŞVURU FORMU

  KOMİSYONA SUNULACAK PROJEYE AİT BİLGİLER

  1. Projenin Adı

  Bu bölüme gerçekleştirilecek olan projenin adı yazılacaktır. Proje adının kısa ve anlaşılır olması gerekir.

  2. İstekli kurumun unvanı

  İstekli veya isteklilerin unvanları

  3. İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar (varsa)

  Projenin uygulanması için varsa işbirliği yapılan veya izin alınan kurum ve kuruluşlar ile bunların projedeki yeri ve önemi ile hak ve yükümlülükleri

  4. Projenin Gerekliliği

  Bu bölümde projenin neden yapıldığı hangi ihtiyacı giderdiği, ilin bu kapsamdaki mevcut durumu, projenin katkıları gibi hususlara yer verilecektir.

  5. Projenin Engelli Hedef Kitlesi ve Kursiyer Sayısı

  Bu bölüme uygulanan proje ile ulaşılmaya çalışılan engelli hedef kitle belirtilecektir. Hedef kitle kapsamındaki kişilerin (kursiyer veya engellilerin) isim, TC kimlik ve iletişim bilgilerinin projede yer alması halinde öncelikli olarak değerlendirilecektir.

  6. Projenin Amacı ve Hedefleri

  Bu kısımda teklif edilen proje ile amaçlanan sosyal faydanın neler olduğu ve temel hedefler ifade edilecektir.

  7. Projenin konusu, uygulaması ve faaliyetler

  Projenin konusu ve uygulaması, faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

  8. Projeden Beklenen Sonuçlar

  Bu bölümde projenin uygulanmasından dolayı beklenen çıktıların neler olduğu, ne gibi sonuçlara ulaşılacağı anlatılacaktır.

  9. Projenin Uygulanacağı Yer

  Bu kısımda projenin gerçekleştirileceği yer (il/ilçe) hakkında bilgi verilecektir.

  10. İstihdama etkisi

  Projenin uygulanması ile engellilerin istihdamına yönelik katkılar hakkında bilgiler verilecektir. Bu alanda projenin somut olarak istihdam ile ilişkisinin kurulması gereklidir. İstihdamı kanıtlayıcı belgeler ile işveren taahhütlerine ilişkin yazılar proje eklenmelidir.

  11. Daha önce tamamlanan projeler

  Daha önce tamamlanan proje var ise ayrıntılı olarak bilgi veriniz.

  12. Diğer açıklamalar

  Bu kısımda ise projenin nasıl uygulanacağına dair açıklamalar ile varsa diğer belirtilmek istenen hususlara yer verilecektir.

  İSTEKLİYE AİT BİLGİLER
  Başvuru Sahibinin
  Adı / Unvanı
  TC Kimlik / Vergi Kimlik No / SGK İşyeri Tescil No
  Posta Adresi
  Telefon Numarası
  GSM Telefon Numarası
  Faks Numarası
  İsteklinin İnternet Adresi (varsa)
  Proje Sorumlusunun / Başvuru Sahibinin / Yetkilisinin
  Adı Soyadı
  E-Posta Adresi
  Telefon Numarası
  GSM Telefon Numarası
  Faks Numarası


 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  15,223
  Blog Yazıları
  168
  Bahsedilme
  30 Gönderi
  Etiketleme
  2 Konu

  Proje Başvuruları 12 Eylül'de Sona Erecek  TÜRKİYE İş Kurumu'nun (İŞKUR) başlattığı ve ikinci dönem başvurularının sürdüğü proje kapsamında kendi işini kurmak isteyen engellilere, 36 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Projeye başvurular 12 Eylül'de sona erecek.


  İşini kurmak isteyen engelliye 36 bin lira hibe

  İŞKUR tarafından bu yıl başlatılan proje kapsamında kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere, karşılıksız hibe desteği verilecek. Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarının oluşturduğu fondan karşılanacak hibe desteğinden girişimcilik eğitimi alan veya kuracağı meslekte eğitim almış engelliler yararlanabilecek.

  36 BİN LİRAYA KADAR HİBE

  Hibe desteği kuruluş işlemleri için 2 bin lira, işletme gideri desteği için 4 bin lira, işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30 bin lira şeklinde verilecek. Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şartı getirilirken, aksi durumda yapılan ödemeler yasal faiziyle geri alınacak.

  YÜZDE 40 ENGELLİ ŞARTI

  Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporları ile belgeleyen ve çalışabilir durumda olan engelliler, ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere sunacakları projelerle hibe desteğinden yararlanabilecek. Engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecek, emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecek.

  İSTİHDAMA DÖNÜK PROJELER

  Merkez ve yerel kuruluşlar dahil kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri ve üniversitelerin engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeleri, engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projeleri, engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projeleri de hibe desteğinden yararlanabilecek.

  İKİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI

  Hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin 12 Eylül 2014 tarihine kadar başvuruda bulunabileceğini söyleyen Antalya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Veli Tekkanat, Antalya'da şu ana kadar herhangi bir başvuru olmadığını, ancak bunun hiç olmayacağı anlamına gelmediğini aktardı. Yapılacak başvuruların genel müdürlük bünyesinde kurulan komisyon onayından geçmesi halinde kabul edilebileceğini aktaran Tekkanat, bu yıl Türkiye genelinde başlatılan projenin ikinci dönem başvurularının devam ettiğini anlattı.

  GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

  İlk dönemde Antalya'da Down Sendromlular Derneği'nin projesinin kabul edildiğini ve 8 Ağustos'ta bu konuda bir eğitim başlatıldığını belirten Veli Tekkanat, engellilerin projeye katılımını artırmak için 1 Eylül'de Antalya'da girişimcilik eğitimi başlatacaklarını sözlerine ekledi.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  54
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  ben hıc bırşey anlamadım.
  bu 36 bın tl yı kendı ısını açması ıcın vermıyormu herhangı bır dukkan ıs yerı

 4. #4
  Kategori Yöneticisi
  septik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Bilecik
  Mesajlar
  1,614
  Blog Yazıları
  3
  Bahsedilme
  4 Gönderi
  Etiketleme
  2 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  En az %40 engelli olmak, girişimcilik sertifikası almış veya iş kuracağı alanda meslek eğitimi sertifikası olmak, kuracağınız işle ilgili bir projeniz olacak ve bir komisyon tarafından değerlendirilecek, ve iş yeri giderler öngörülen maliyetlere uygun olması gerekiyor,

  Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.

  İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

  Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.

  En az 2 yıl faaliyetlerin devam etmesi gerekiyor aksi halde size ödenen paraları yasal faizleri ile geri ödüyorsunuz.

  Kısaca anlatırsak bu şekilde diğer ayrıntılar yukarda zaten verilmiş. Aslında al şu parayı bir işletme aç durumu değil bir iş yapmak istiyorsanız ve cebinizde biraz paranız varsa devletçe sizi destekleriz gibi bir durum.

  Murat.Y and Gazoz Agacı like this.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Evlenen Engellilere 200 Bin TL Hibe: Engelli Açılımı
  By DÜŞ GEZGİNİ in forum Engelsiz Geyik
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 09-11-2016, 11:34:42
 2. Engelli girişimcilere KOSGEB'ten 30 bin TL hibe
  By gülümse_hayata in forum Basında Engelliler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19-09-2014, 10:13:07
 3. Kendi İşini Kurmak İsteyen Engellilere Bayilik İmkanı
  By gülümse_hayata in forum Çalışma Yaşamı Öncesi ve Sonrası
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-08-2013, 11:45:52
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25-05-2012, 21:49:46
 5. Bakırköy Ram Engelli Birey Aile Destek Programı
  By gülümse_hayata in forum Diğer
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21-03-2011, 18:53:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş