Özürlü Sağlık Kurulu Rapor Ücretleri hakkında

Mehmet Yalçın

Üye
Üye
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
5,327
Tepkime Puanı
1
Puanları
0
Değerli arkadaşlar, aşağıda yayınlanan yönetmelik doğrultulusunda bundan böyle “engelli bireylerin alacakları özürlülük oranı tespiti” raporu (sağlık kurulu raporu) için herhangi bir ücret ödemeyecekleri açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Rapor almak için müracaat ettiğinizde hastane sizden para talep ederse ilgili yönetmeliği göstererek bu talebi geri çevirin.

Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 tarihli ve 5409.567 sayılı yazısında;


Engellilik haklarından faydalanmak üzere talep edilen sağlık kurulu raporlarında %1 dahi olsa engel oranının belirlenmiş olması halinde ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin "Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz" başlıklı 10'uncu maddesinde;

(1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.

(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir."

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları'nın; Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi başlıklı 6'ncı bölümünde;

c) 08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur.

Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerin Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararıyla istisna tutulan kişilere kanuni düzenlemelerden kaynaklanan haklardan yararlanmak amacıyla düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları için ücret talep edilmeyecek, bulundukları durumun gereğine uygun olmayan özel amaçla talep edilen raporlar için ücret alınacaktır.

Örneğin; ... Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı raporları gibi özel amaçlı raporlar için ücret talep edilecektir.

Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere 'Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu' (EK-4) nun imzalatılarak bilgilendirilmesi, engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücretinin tahsil edilmesi, tahsilatın yapılamaması halinde ise kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca bakınız:> http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/939746c2030f46e28b9ce7af4f0cf6c9.pdf
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

rabia

Üye
Üye
Katılım
Kas 26, 2010
Mesajlar
9
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
bugün gidip rapor aldık ve 122 lira ödedik aynen senin yazını söledim fakat adam tamam özürlülerden para alınmıyor fakat hani belgen dedi sonuc olarak ilk kez bi belge alındığı icin ve özürlü diye bi kağıdın olmadığından parayı alıyorlar bu ne yaman celişki :) ozaman bu acıklamada bi eksiklik var
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,113
Tepkime Puanı
16
Puanları
38
Yaş
47
Açıklamada eksiklik yok. Gerekli yerlere şikayet etseydiniz o parayı sizden alamazdılar.
 

rabia

Üye
Üye
Katılım
Kas 26, 2010
Mesajlar
9
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
özürlümü evet hani belge yok kime göre neye göre özürlü ozamanda ben işte bak körmsün özürlümü değilmi karar ver diyemedim :)
 

sercan1988

Üye
Üye
Katılım
Tem 21, 2011
Mesajlar
148
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
(14) Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-8 Listesinde
yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi
düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen
kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenle-
nen sağlık raporları dışında kalan; özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri (özürlülük raporu, ehliyet
raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb.) ile bu durumların
tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca ödenmez.

Sayın DAĞIDAN,Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere,özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ( özürlülük raporu .ehliyet raporu vasi tayini raporu portör muayeneleri ve işlemleri vs. işlem bedelleri kurumca ödenmez deniliyor.Bu bağlamda özürlülük ölçütlerini belirlemek amacıyle düzenlenen raporlar dışındaki raporlardan ücret talep edilebilmelktedir.Geniş bilgi için SGK'na başvuruda bulunabilirsiniz.Bilgilerinize rica olunur.

Bu itibarla mezkur genelgelerde belirtildiği üzere;06.02.1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan , Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu

Raporları Hakkında Yönetmelik’te de belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarına özürlü sağlık kurulu raporu almak için başvuran vatandaşların raporlarından bağış veya evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi, muayene, tetkik ve sağlık kurulu raporu işlemleri neticesinde doğan hizmet bedellerinin;

a) İlgilinin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışması halinde bu kurum veya kuruluşça,

b) SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu olmaları veya emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca karşılanması,

c) Yeşil kartı bulunan özürlülerin 3816 sayılı Kanun uyarınca özürlü sağlık kurulu raporu ile ilgili iş ve işlemlerine ait giderlerinin (poliklinik muayene ücreti hariç) ise, bağlı bulundukları Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımıza aktarılan avans sisteminden karşılanmak üzere Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilmesi,

d) Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayıp ödeme gücü bulunmayan özürlü vatandaşlarımızdan 28.01.2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 03.12.2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca muayene, tetkik, ve rapor ücreti alınmaması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğini önemle rica ederim.
 

merve.

Üye
Üye
Katılım
Tem 3, 2012
Mesajlar
18
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
bizde rapor icin basvuru yaptık haseki egitim arastırma hastanesine 81.5 tl saglık kuruluna muayene olmaya gelirken getir dediler nereye sikayet edilmeli bunları
 

Mehmet Yalçın

Üye
Üye
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
5,327
Tepkime Puanı
1
Puanları
0
Sağlık müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz, raporu ne için alacaktınız?
 

merve.

Üye
Üye
Katılım
Tem 3, 2012
Mesajlar
18
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
bizi malmüdürlügü gönderdi raporu kabul etmedi altında 2022 maası alabılır yazmıyomus
 

Mehmet Yalçın

Üye
Üye
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
5,327
Tepkime Puanı
1
Puanları
0
Malmüdürlüğünün sevkiyle yada sevksiz olarak gidip 2022 maaşı için alacağınız rapor için para isteyemezler oraya gidince sözlü olarak bu raporun ücretsiz oldugunu belirtin hatta mümkünse benim yukarda verdigim dilekçeyi çıktı olarak alıp yanınızda götürün ücret almayacaklardır yine ısrarla para isterlerse sağlık müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz kesinlikle ücret ödemeyin.
Ayrıca o hangi malmüdürlüğüyse 2022 maaşı alabilir yazması gerekmiyor %lik olarak oran yazması yeterli bunların yönetmeliktende haberi yok, al birini vur ötekine...
 

Mehmet Yalçın

Üye
Üye
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
5,327
Tepkime Puanı
1
Puanları
0
Neticeyi burdan yazmanızı rica ediyorum konuyu okuyan üyelerimiz için emsal teşkil etmesi yol gösterici olması açısından.
 

merve.

Üye
Üye
Katılım
Tem 3, 2012
Mesajlar
18
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
haklısınız buradan yazıcagım sonucu
 

murat23351

Üye
Üye
Katılım
Tem 31, 2012
Mesajlar
1
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Malmüdürlüğünün sevkiyle yada sevksiz olarak gidip 2022 maaşı için alacağınız rapor için para isteyemezler oraya gidince sözlü olarak bu raporun ücretsiz oldugunu belirtin hatta mümkünse benim yukarda verdigim dilekçeyi çıktı olarak alıp yanınızda götürün ücret almayacaklardır yine ısrarla para isterlerse sağlık müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz kesinlikle ücret ödemeyin.
Ayrıca o hangi malmüdürlüğüyse 2022 maaşı alabilir yazması gerekmiyor %lik olarak oran yazması yeterli bunların yönetmeliktende haberi yok, al birini vur ötekine...

Bende doğumda oksijensiz kalan bebeğim için üniversite hastanesinde rapor çıkarmak için mal müdürlüğünden yazı alınnca 110 tl verilmeyeceğini söylediler gidip aldım 193. gelirler vergisi kapsamında diye bunu üniv. sağlık kuruluna verdiğimde bu geçersiz bununla vergi indirimden faydalanabilirsiniz dedi peki 110 tl ödememek için ne yapmamız lazım dedim oda mal müdürlüğünden 2022 sayılı kanun olarak düzenlenmesi lazımdır dedi bu verdiği kağıdı. gidip durumu anlattım onlarda sizin çalışan olduğunuzdan dolayı 2022 ye giremeyeceğini söylediler. baktım bu işler kafa ağrıtıyor uğraştırıyor 110 tl ödedim sorunsuz sorgusuz raporumu aldım. daha sonra öğrendim ki 193 gelirler vergisi kapsamında aldığım bu kağıtla birinci devlet hastanesine gidilip oradan üniveriste hastanesine sevk ettirilmiş olsaydım şayet üniv. hastanesi rapor için 110 tl para vermeyecektim. çıkarmak isteyen olursa bu yazdıklarımı göz önünde bulundursun.
 

gülümse_hayata

Üye
Üye
Katılım
Kas 9, 2010
Mesajlar
16,301
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Yaş
46
Sağlık Kurulu Raporu engellilere ücretsiz

2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özürlülere Ücretsiz Sağlık Kurulu Raporu Verilmesi

08.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmış ve 2022 sayılı Kanuna göre yürütülen aylık işlemleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmek üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir.


FTEFSVXQWZYDJKENWSEZ.jpg

Bununla birlikte Bakanlığımızca yayınlanan 03.03.2004 tarih ve 2004/30 sayılı

Genelge'de "08.02.2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28.01.2002/3654 sayılı Kararnamenin eki karar ile gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 4736 sayılı Kanunun l'inci Maddesi l'inci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur. Diğer bir ifade ile, verilen hizmetler karşılığında ücret alınmaması veya indirimli uygulama yapılabilmesi imkanı getirilmiştir." ifadesi yer almaktadır.

Önceki uygulamada, özürlü vatandaşlarımızın 2022 sayılı Kanun uyarınca aylık talebinde bulunmaları halinde özürlü sağlık kurulu raporlarını hastanelerden ücretsiz alabilmeleri için Mal Müdürlükleri ve Defterdarlıklardan sevk kağıdı almaları gerekmekteydi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün ilgi sayılı yazısı ile, 2022 Sayılı Kanuna ilişkin tüm iş ve işlemler SYD Vakıfları tarafından yürütüleceğinden SYD Vakıflarınca bu kapsamda sevk edilen vatandaşlarımıza sağlık tesislerimizden ücretsiz rapor verilmesi uygulamasına devam edilmesi ve bu değişikliğin Kurumumuza bağlı 2022 Sayılı Kanun kapsamında özürlülere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

zemferi

Üye
Üye
Katılım
Ocak 25, 2013
Mesajlar
120
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
merhaba.daha önceki bir genelge alınmayacağına dair valiliklere gönderilmişti.ama artık engelli sağlık rapor alımlarında ücret ödüyoruz.bunun dayanağı nedir...bu konuyu bilen varmı .teşekkürler
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,113
Tepkime Puanı
16
Puanları
38
Yaş
47
Artık sağlık kurulu raporlarına ücret ödüyoruz derken bunun dayanağı nedir? Yeni bir yönetmelikmi çıktı?
 

zemferi

Üye
Üye
Katılım
Ocak 25, 2013
Mesajlar
120
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
yönetmelik değil.az önce ALO 170 i aradım..Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.(14) maddesine göre özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ( özürlülük raporu,ehliyet raporu,vasi tayini aporu, portör muayene işlemleri vs. ) ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri kurumca karşılanmamaktadır. dedi cevap olarak..ama bunun yazılı halini SUT içinde bulamıyorum.
GATA da iki poliklinik için 94 lira ödedik. üniversitelerde alınıyor.bazı devlet hastaneleri alırken bazıları almıyor diyor aileler.konuyu çözmedim.dayanağı bulamıyorum
 
R

rahim

Guest
2015 yılı sut en son hali
İKİNCİ BÖLÜM
Tanı ve Tedavi


2.1 - Tedavi kategorileri ve ilişkili tanımlar
2.1.1 - Ayakta tedaviler
(1) SUT’un 2.1.2 maddesinde açıklanan durumlar dışında kalan ve hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanması ayakta tedavi olarak kabul edilir.
2.1.1.A - Evde sağlık hizmetleri
(1) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” doğrultusunda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan birimlerce verilen sağlık hizmetleridir.
2.1.2 - Yatarak tedaviler
2.1.2.A - Yatan hasta tedavisi
(1) Sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedavidir.
2.1.2.B - Günübirlik tedavi
(1) Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen işlemlerdir.
a) Kemoterapi tedavisi,
b) Radyoterapi tedavisi,
c) Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,
ç) Hemodiyaliz tedavileri,
d) Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu,
e) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi” nde yer alan işlemler,
f) Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimliği uygulamaları.
2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları
(1) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki listelerde belirtilmiştir. SUT ve eki listelerde yer almayan teşhis ve tedavi yöntemlerinin bedellerinin Kurumca karşılanabilmesi için Kurum tarafından uygun olduğunun kabul edilmesi ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi gerekmektedir.
(2) Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin SUT’ta belirtilen teşhis ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra teşhis ve tedavi ile ilgili diğer kurallar ile sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirleyebilir ve bu amaçla ihtisas komisyonları kurabilir.
(3) Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak yapılanlar hariç estetik amaçlı yapılan sağlık hizmetleri Kuruma faturalandırılamaz. Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz.
(4) Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, Kurumla sağlık hizmeti sunucuları arasında sağlık hizmeti satın alımı sözleşmeleri yapılması suretiyle karşılanır. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından ise acil hallerde alınan sağlık hizmetlerinin bedelleri Kurumca karşılanır.
(5) Ancak, tıbbi malzeme tedarikçileri ve kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmek suretiyle, serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki diş üniteleri ile sözleşme yapılıncaya kadar ise bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurum mevzuatı (SUT’ta düzenleme yok ise diğer düzenlemeler) dahilinde kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.
(6) (Değişik:RG-26/09/2013-28777/ 1 md. Yürürlük:26/09/2013) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez. İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde hizmet akdi ile çalıştırılanlara, bu işyerlerinin kamu kurumu niteliğinde olması halinde ise o iş yerinde hizmet akdiyle çalıştırılanlar ile birlikte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır. Özel polikliniklerce ve ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetleri ve düzenlenen reçete bedelleri Kurumca karşılanmaz. İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez. İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılara, bu işyerlerinin kamu kurumu niteliğinde olması halinde ise, bu sigortalılara ek olarak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır. Özel polikliniklerce ve ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetleri ve düzenlenen reçete bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(7) Sağlık Bakanlığı dışındaki birinci basamak resmi sağlık kuruluşları ile kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez. Bu birimlerde görevli hekimler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç ve görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanır.
(8) (Mülga: RG-24/12/2014-29215 / 2 md. Yürürlük:01/01/2015) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri, yetkilendirildikleri kişiler haricindeki kişilere reçete düzenlemeleri halinde Kurumca ödenen reçete bedelleri bu reçeteyi düzenleyenlerden tahsil edilir.
(9) Sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları, ayakta ve yatarak tedaviler ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlilleri, bünyelerinde veya başka bir sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile sağlamak zorundadırlar. Hizmet alımı yoluyla sağlanan Kuruma fatura edilebilir tetkik ve/veya tahlil bedelleri, sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde üretilen hizmetlerden ayrımı yapılmaksızın, hizmet alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından Kuruma faturalandırılır ve SUT hükümleri doğrultusunda karşılanır. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hizmet alımına ilişkin bilgi ve belgeler istenildiğinde Kuruma ibraz edilecektir.(Ek: RG-24/12/2014-29215 / 2 md. Yürürlük:01/01/2015) Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşları, genel anestezi altında yapılması gerekli görülen tetkik, tahlil ve tedavileri bünyelerinde veya başka bir resmi sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile sağlayabilirler. Bu hizmetleri sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde üretilen hizmetlerden ayrımı yapılmaksızın, hizmet alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından Kuruma faturalandırılır ve SUT hükümleri doğrultusunda karşılanır. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hizmet alımına ilişkin sözleşmeleri Kuruma teslim edeceklerdir.
(10) Sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedaviler ile ilgili olarak kişilerce Kuruma ibraz edilen tetkik ve/veya tahlile ilişkin fatura bedelleri sevk/istem belgesine dayanılarak kişilere ödenir ve sevk/istem belgesini düzenleyen sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşunun alacağından mahsup edilir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global bütçe ödemesinden mahsup edilir.
(11) (Değişik:RG-10/04/2014-28968/1 md. Yürürlük:10/04/2014) Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşları, bir başka sağlık kurum ve kuruluşundan hizmet alımı yoluyla sağladıkları tetkik ve/veya tahlil dışındaki tedavilere ait giderleri Kuruma faturalandıramazlar. Hekim veya diş hekimlerinin, özel sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde çalışması halinde, bu hekimler tarafından fatura düzenlenerek alınan/sunulan sağlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmez. Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşları, bir başka sağlık kurum ve kuruluşundan hizmet alımı yoluyla sağladıkları kuruluş ve faaliyetiyle ilgili olarak bağlı bulunduğu mevzuat gereği düzenlenmiş olan ruhsat/faaliyet veya uygunluk belgesinde yer alan tetkik ve/veya tahlil dışındaki tedavilere (gastroskopi, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi, rektoskopi, bronkoskopi, anjiyografi gibi işlemler de dahil olmak üzere) ait giderleri Kuruma faturalandıramazlar. Hekim veya diş hekimlerinin, özel sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde çalışması halinde, bu hekimler tarafından fatura düzenlenerek alınan/sunulan sağlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmez.
(12) Başka bir sağlık kurum veya kuruluşundan laboratuvar hizmeti alınması durumunda, hasta hastane dışına numune almak için gönderilmez, alınan numunenin transferi veya sonucu hasta veya yakını aracılığı ile istenilemez. Görüntüleme hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla sağlanması halinde acil ve yatan hastaların transferi sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılacaktır.
(13) Kurum ile sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları, tetkik, tahlil ve tedaviye ait her türlü bilgi, belge ve raporu, istenildiğinde Kuruma ibraz edeceklerdir. İbraz edilememesi durumunda Kuruma faturalandırılan ilgili tetkik, tahlil ve/veya tedavi bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(14) Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan rapor puanları esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb nedenlerle sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan; özürlülük raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(15) Kişilere sağlanan tıbbi malzeme, ilaç, tedavi vb sağlık hizmetleri için SUT gereği düzenlenmesi gereken sağlık kurulu raporu ile ilgili olarak sadece bir adet muayene bedeli faturalandırılabilir. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb nedenlerle sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık kurulu raporları ile ilgili olarak, kurula katılan her bir uzmanlık dalı için muayene bedeli faturalandırılabilir.
(16) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen Kurumca ödenecek bedeller SUT ve eki listelerde yer almaktadır. Ancak Komisyonca SUT eki EK-2/B, EK-2/C ve EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemler için ödemeye esas puanlar ile katsayı (0,593) belirlenmiş olup işlem bedeli ilgili puan ile katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutardır.
(17) Sağlık hizmeti sunucularınca gerçekleştirilecek check-up, kampanya ya da tarama kapsamında yapılan işlemler Kuruma faturalandırılmaz.
(18) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C listelerinde yer alan işlemlerin laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılması halinde yapılan işlem, SUT’ta yer alan işlem puanı esas alınarak Kurumca karşılanır. Ancak ayrı kodu bulunan laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılan işlemler kendi puanı esas alınarak Kurumca karşılanır. (Mülga:RG-24/12/2014-29215 / 2 md. Yürürlük:01/01/2015) Ayrıca P618690, P621410, P619490, P618680, P618840, P618550, P618560, P601930, P601940, P602410, 605070, P604710, P604690, P605000, P604940,
 

zemferi

Üye
Üye
Katılım
Ocak 25, 2013
Mesajlar
120
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
kaç kez baktım bu kısma...çok teşekkür ederim size
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,113
Tepkime Puanı
16
Puanları
38
Yaş
47
Rahim bu önemli bilgi için teşekkürler. İnan ben dahil bu durumdan kimsenin haberi yoktur. Devletin son dakka gölü olsa gerek.
 
Üst