Sigorta statüleri 4a/4b/4c nedir?

Sağlık Teknikeri

Üye
Üye
Katılım
Haz 8, 2010
Mesajlar
1,021
Tepkime Puanı
23
Puanları
38
Sosyal güvenlik alanında reform niteliği taşıyan 5510 Sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sigorta statüleri de değişiklik gösterdi. Bağ kur, ssk emekli sandığı kapsamında sigortalılık statüleri de değişmiş oldu. Bu değişiklikler 657 sayılı kanun ve 5510 sayılı kanundur.
İsterseniz ilk önce eski kanundaki statülere bakalım

657 Sayılı Kanunda Sigorta Statüleri

4 a memur demektir 4 b sözleşmeliler demektir 4 c ise geçici personel demektir . 4 A 4B ve 4 C li olarak nitelendirilmelidir. .Dikkat ederseniz harfler büyük.birde 4 D li geçici işçiler vardır.

5510 Sayılı Kanunda 4 A 4 B 4 C Nedir?

4 a ssk lılar demektir 4 b bağkurlular demektir 4 c emekli sandığına tabi çalışanları temsil eder ve memurlar demektir. 5510 sayılı Kanuna göre 4 a 4 b 4 c aslında 4 1a 4 1b 41c olarak nitelendirilmektedir.Not olarak düşelim 01.10.2008 den önce emekli sandığına tabi olanlar hakkında 5434 sayılı kanuna göre işlemler yapılır.
Toparlama adına kısaca yazalım tekradan

  • 4 A SSK Mensubu sigortalı demektir
  • 4 B Bağ kur mensubu sigortalı demektir
  • 4 C Emekli sandığı mensubu (657 ye tabi) sigortalı demektir.


Kanunlara görede gerekli açıklamayıda ekleyelim:

5510 sayılı kanun Madde 4 – (Değişik madde: 17/04/2008-5754 S.K./2.mad)
Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,
c) Kamu idarelerinde;
1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,
sigortalı sayılırlar.

657 sayılı Kanuna göre 4a 4 b ve 4 c liler
657 sayılı Kanun madde 4 – (Değişik:30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

(Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.)
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (….)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Ka¬nu¬na tâbi ka¬mu ida¬re¬le¬rin¬de ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (3)(4)
(Ek paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009-5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. (5)

C) Geçici personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.
 

Hakanx

Üye
Üye
Katılım
Eki 7, 2022
Mesajlar
9
Tepkime Puanı
1
Puanları
3
Merhaba. Bilgilendirme için teşekkürler. Kamu'da sürekli işçi olarak çalışanlar 4/a mı 4b mi sayılıyor. Kafam karışıyor hep o konuda. :)
 

İsen Buga

Üye
Üye
Katılım
May 31, 2010
Mesajlar
3,350
Tepkime Puanı
362
Puanları
83
Merhaba. Bilgilendirme için teşekkürler. Kamu'da sürekli işçi olarak çalışanlar 4/a mı 4b mi sayılıyor. Kafam karışıyor hep o konuda. :)
4-A (657 değilde 5510 yasaya tabiisiniz)
söyle ifade edelim 5510 yasaya tabii 4-A çalışanı (İşçi)
5434 ve 657 yasaya tabii 4-A çalışanı (Memur)
sizinki 2004 girişli olduğu için 5510 yasaya tabiisiniz.
 

ahmet34

Üye
Üye
Katılım
May 15, 2013
Mesajlar
1,385
Tepkime Puanı
106
Puanları
63
ilk kez sigorta baslatan kısı
sıgortası baslaması ıcın en az 1 ay olarak ıse gırıp,ıs veren tarafından mı baslatılması şart
yoksa kendı kendıne bagkur olarak actırıp kapatsa sayılırmı

kımı dıyorkı ılk olarak ssk baslangıc ıcın ıs veren baslatması şart,bagkur ıle baslangıc olmaz..

ama ılerleyen yıllarda gecmıste baslangıcı varsa,bagkur acılır kapanır o ayrı dıyorlar hangısı dogru acaba
 

ahmet34

Üye
Üye
Katılım
May 15, 2013
Mesajlar
1,385
Tepkime Puanı
106
Puanları
63
yani ilk sıgorta baslangıcı ıcın ıse gırmek sartmı...bagkur ıle sıgorta ılk baslatılamazmı
 
Tekerlekli Sandalye
Üst