• Ana Sayfa

  by Published on 15-01-2011 13:07:00
  1. Kategori
  2. Flash Haber
  Article Preview


  Avrupada yaşayan engelli bireylere devletin yaptığı ekonomik destekleri zaman zaman hepimiz okuyor duyuyoruz. Bu seferki haber dudak uçuklatan cinsten bir haber. Danimarka'nın Kopenhag'a bağlı Hallerup kasabasında yaşayan yürüme engelli Sabit Tüfekçi isimli bir türk'e belediye her ay 75 bin kron (10 bin 500 Euro) yardım yapıyormuş. Türk parasına çevirecek olursak 20 bin TL nin üzerinde bir para eder. Deli para yani. Üstelik bu parayı bir belediye ödüyor.

  Sabit Tüfekçi belediyenin kendisine her ay ödediği bu parayla kardeşine bir Lambarghini satın alıyor. Ve olan oluyor. Belediye Sabit Tüfekci'ye yapılan yardım parasıyla kardeşine Lombarghini satın aldığını öğrenince polise suç duyurusunda bulunuyor. Belediyenin sosyal yardım daire başkanı bizler bu parayı engellilere kendilerine iyi bakılması için ödüyoruz. Bu parayı bakımlarının yapılması için harçamak yerine lüks bir araç almak için kullanılmasının doğru olmadığını o nedenlede ...
  by Published on 14-01-2011 20:51:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview


  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN;

  Kanun Numarası: 2022
  Kabul Tarihi: 1/7/1976
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 10/7/1976 Sayı: 15642
  Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 15 Sayfa: 3254

  Madde 1 –
  (Değişik birinci fıkra: 5/3/1992 - 3783/1 md.)

  65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

  (Mülga ikinci fıkra: 1/7/2005-5378/25 md.)

  Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlaması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.

  (Mülga dördüncü fıkra: 1/7/2005-5378/25 md.)

  65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.
  ...
  by Published on 10-01-2011 22:38:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  content/attachments/16-bagkurluengelli.jpg/


  1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunu gereği Bağ-Kur'lu engellilerde erken emekli olabilecek. Bu tarihin öncesinde SSK mensubu engelliler erken emekli olabilirken Bağ-Kur mensubu engelliler olamıyordu.

  Bağ-Kur mensubu engelliler için bir milad olarak kabul edilen 5510 sayılı yasanın 28. maddesi bu haksız uygulamaya bir son vererek Bağ-Kur mensubu engellilere de erken emeklilik hakkı tanıdı. Aynı zamanda ilk sigortalı olunan tarihinde %60 oranında işgücü kayıp oranı olmayıp daha sonradan bu oran %60 ve üzerine çıkmışsa "malulen emekli" hakkı tanındı.

  Bağ-Kur'lu Engellilerin Emeklilik Süreleri

  Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %60 ve daha çok olanlar: 15 yıl, 3960 gün
  Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %50 – %59 arası olanlar: 16 yıl, 4320 gün
  Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %40-%49 arası olanlar: 18 yıl, 4680 gün
  primle emekli olurlar.

  Not: Bağ-Kur mensubu engellilerin emekliliğine dair sormak istediğiniz sorular varsa forumda Engelli Emekliliği başlıklı ...
  by Published on 09-01-2011 20:40:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  Article Preview

  SSK mensubu olup 1 ekim 2008 tarihi öncesi işe giren engelliler sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alacakları usulüne göre düzenlenmiş %40 ve üzeri rapor almaları halinde ilk işe giriş tarihleri ve sakatlık (iş gücü kayıp oranı) oranlarına göre engelli erken emekliliğinden yararlanabilmekteler. 1 ekim 2008 öncesi işe girmiş SSK mensubu engellilerin yasal tabiriyle "kademeli engelli erken emekliliğinden" yararlanabilmeleri için sakatlık indirimi (vergi indirimi) belgesi almaları gerekmektedir.

  Aşağıdaki tabloda SSK'lı engellilerin işe giriş tarihleri ve engel derecelerine göre kaç yılda emekli olacakları gösterilmiştir.

  SSK'LI ENGELLİLERİN EMEKLİLİK TABLOSU


  2008 Sonrası İşe Giren Engellilerin Emekliliği  Not: Engelli emekliliği hakkında sormak istediğiniz soru varsa forumumuzda bulunan Engelli Emekliliği başlıklı kategori altında sorunuzu dile getirebilirsiniz. ...
  by Published on 06-01-2011 21:16:00
  1. Kategori
  2. Forumda Öne Çıkanlar
  content/attachments/12-sicakkonu_engellilergentr.jpg/

  Değişik platformlar da 'Engellilerin Sorunları' hakkın da bir yığın tartışmalar yapıl dı, bu konuyla ilgili çeşitli çevreler tarafın dan değişik fikirler öne sürülerek engellilerin en büyük sorunu bu denil di.
  Bu sorunların tesbiti genellikle engelli olmayan kişiler tarafından yapılıyor. Tabir caizse masa başın da kulaktan dolma bilgilerle o sorunları yaşayan kişilerle görüşülmeden yapılan bir sorun tesbiti. Tabi kulaktan dolma bilgilerle yapılan tesbitler le o sorunları yaşayan kişilerin konuya dair tesbitleri ve görüşleri arasın da dağlar kadar fark olabiliyor.

  Bizde üyelerinin çoğunluğunun engellilerden oluşan bir site olduğumuz için gelin bu sorunları birde bu sorunları bizzat yaşayan insanların ağzından duyun demek için, forumlarımız da Engellilerin En Büyük Sorunu Nedir, Neden? diye bir tartışma başlattık. Başlatmış olduğumuz bu tartışma da konuyla ilgili görüşlerinizi belirtebilir tartışmaya eklenen anket sayesinde oyunuzu kullanabilirsiniz. ...
  by Published on 05-01-2011 21:34:00
  1. Kategori
  2. Engellilerin Yasal Hakları
  content/attachments/11-oz/

  Özürlüler Kanunu

  ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


  Kanun No : 5378
  Kabul Tarihi : 1.7.2005


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar
  Amaç
  MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
  Kapsam
  MADDE 2.- Bu Kanun özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsar.
  Tanımlar
  MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında;
  a) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
  b) Özürlülük ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan ve gerek duyuldukça revize edilen ölçütleri,
  c) Hafif özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, hafif özürlü olarak tanımlanan kişiyi,
  d) Ağır özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, ağır özürlü olarak tanımlanan kişiyi,
  e) Bakıma muhtaç özürlü: Özürlülük sınıflandırmasına göre resmi sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişileri,
  f) Korumalı işyeri: Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için meslekî rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve malî yönden desteklendiği ve çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyerini,
  g) Korumalı işyeri statüsü: Çalışanlarının yönetmelikle belirlenen oranını özürlülerin oluşturduğu veya özürlülere yönelik çalışmaları ile korumalı ...
  by Published on 04-01-2011 20:17:00
  1. Kategori
  2. Hakkımızda
  Article Preview

  Sayıları bile kesin olarak bilinmeyen, kimine göre sakat kimine göre özürlü kimine göre engelli diye tabir edilen yaşamın her alanından itilmiş yok sayılmış milyonlar topluluğu...

  Bizim hakkımız da bizden başka herkesin söz söyleme, karar alma yetkisini kendinde gördüğü bir ortam da 21. yüzyılın yeni iletişim ve etkileşim aracı olan interneti kullanarak bu çarpık ve sağlıksız duruma dur demek, engelliler hakkın da engellileri ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel sorunları bizzat bu sorunları yaşayan kişilerin ağzından aktarmak için kurulmuş bir internet sitesiyiz.

  Amacımız

  Bildik manada sağlam insanlar için tasarlanmış mimari düzenlemeler karşısın da çaresiz kalan yaşamı bir cam ın arkasından izlemeye mahkum edilmiş engelliler olarak insanlığın ortak vicdanına seslenerek BİZDE VARIZ diyerek toplum bilincinde engelliler adına farkındalık yaratmak istiyoruz.

  Sanal ortam da başlatılıp reel hayata geçmesini umduğumuz bu özgürlük mücadelesinde engelli - engelsiz haksızlıklara karşı ...

  Sayfa 7 Toplam 7 Sayfadan Birinci ... 567

Giriş

Giriş