2022 maaşı almak için gerekli evraklar

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,511
Tepkime Puanı
190
Puanları
63
Yaş
50
Muhtaç durumdaki engelli vatandaşlara her ay ödenen kanun numarası olan 2022 ile anılan 2022 engelli maaşının nasıl alınacağı, bakıma muhtaç özürlü maaşı için hangi belgelerin gerektiği aşağıda yazıldığı şekildedir.

ENGELLİ.jpg

Nereye, Nasıl Başvurulur?

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlıikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.
Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.
2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.

Aylıktan faydalanamayacak kişiler?

Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,
Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,
Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),
Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar.

Özürlü Aylığı ve Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Kimlere Bağlanır?

%40-69 Özürlü aylığı:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
%40-%69 arası özürlü olan,
%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
18 yaşından büyük olan,
%70 ve üzeri özürlü olan,
Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan
Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2022 yılı için 1417 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.

Aylık bağlama süreci nasıldır?

1.Adım: SYDV'den alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)
2. Adım: Başvuru sırasında başvuran tarafından EK-1 'de yer alan Aylık Başvuru Formu imzalanır.
3. Adım: Başvuruda bulunan kişilere EK-1 'de yer alan Başvuru Alındı Belgesi verilir.
4.Adım: Sosyal incelemesi yapılır (Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen bilgilerden oluşur.Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.).
5.Adım: Değerlendirmesi yapılır ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilir.
6. Adım: Mütevelli Heyetinin kararları sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Gerekli işlemlerden sonra aylık bağlanır.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

Gerekli Belgeler?

Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu

Uyarı:

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir.
Başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi esastır.
Özürlü ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı başvurularında, özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.
18 yaş altıözürlü yakını aylığı başvurularında; özürlü sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,
Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,
Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,
Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,
Başvurunuzun ilgili SYDV'ye teslim edildiğinden,
Emin Olunuz!

Aylık Miktarı ?

Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylığı bağlanan kişilerin aylığa hak kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır. •
Tüm ödemeler (Başvuru tarihi itibarıyla hak ettiği ödemeler, dönem ödemleri, ek ödemler vb.) ödeme ayında toplu olarak yapılır.

Aylıkların Artırımı?

2022 sayılı Kanuna göre % 40- % 69 arası özürlü aylığı bağlanmış olanlardan, % 70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, % 70 ve üstü bakıma muhtaç özürlü aylıklarının seviyesine çıkartılarak arttırılır. (06/12/2021) tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı ( % 70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 1298 ) TL’ dir.

Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim? Mütevelli Heyeti kararı ile muhtaçlığı tespit edilerek aylık bağlanan kişilerin aylığa hak Aylığa hak kazanma başlangıç tarihinden ilk aylık ödemesinin yapıldığı ödeme dönemine kadar olan aylık hakları için, aylığın bağlandığı tarihi takip eden ilk ödeme döneminde defaten ödeme yapılır.

Aylıkların ödeme gün ve dönemleri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenen gün ve dönemlerde ödemeler; hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre vekillerine, vasilerine, kayyumlarına veya velilerine peşin olarak yapılır.
kazandıkları tarih, başvuru tarihini takip eden aybaşıdır.
• İlk ödeme, Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Her ay aylık olarak ödenmektedir.

Ödeme Günleri :

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
• Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın7 inci günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
• Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
Ödeme yapılmaktadır.

Uyarı!
Aylıkların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılan bütün belgeler, her türlü vergi ve resim ödemelerinden muaftır.
Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.

Aylık Kesme Nedenleri?

Adres değişikliği (Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylığı durdurulur.)
Ölüm
Feragat (Aylık sahibinin kendi isteği ile aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı olarak bildirilmesidir. )
Muhtaçlığın kalkması (Merkezi ve sosyal incelemelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda muhtaç olmadığına karar verilen kişilerin aylıkları Mütevelli Heyet Kararı ile “Muhtaç Olmama” nedeniyle feshedilir.)
Özürlülük oranının % 40'ın altına düşmesi
Sosyal Güvenlik kaydının tespit edilmesi
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaşını doldurması
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin tespit edilmesi
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılan aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın özürlü için kullanılmadığının tespit edilmesi
Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi
Aylığın 1 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması

Bildirim Yükümlülüğü?

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Vakfa bildirmekle yükümlüdürler.
Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek, takip ve tahsili sağlanır. Süresi içinde bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olmakla veya aylık hakkından feragat talebinde bulunulmakla birlikte, süresinde aylık kesme işlemi yapılmayarak aylıkların ödenmeye devam olunması durumunda geri tahsil olunacak aylık tutarları için kanuni faiz veya Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranlarına göre ayrıca bir fark alınmaz.

Yersiz Ödemelerin Tahsili?

Aylığın kesilmesi gereken ödeme dönemi başından itibaren her nesuretle olursa olsun, istihkaklarından fazla veya yersiz ödenen aylıklar ileilgili hüküm gereği tahakkuk ettirilmiş faiz, borcun tahsilinden önce aynı kişiye tekrar aylık bağlanmış olması durumunda aylıklarından mahsup edilir. Toplam özür oranı, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenlerin aylıkları özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren kesilir. Raporun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilir ve takibi sağlanır.Toplam özür oranı, aylık türünü değiştirecek şekilde azalanların aylıkları, özürlü sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren azaltılır. Raporun, Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor tarihinden itibaren üç ay içinde yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aldıkları yersiz ödemeler daha sonra ödenecek aylıklardan 1/4 oranında mahsuben tahsil edilir.Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halinde Bakanlık tarafından takibi sağlanır.Borçların mahsup yoluyla tahsil imkânının kalmaması halinde Bakanlık tarafından takip ve tahsili sağlanır.

İdari yaptırımlar?

Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için Türkiye İstatistik Kurumunca her ay için belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarıyla birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek takip ve tahsili sağlanır.Hak sahibinden tahsiliim kanının kalmadığı durumlarda, Bakanlık tarafından tahakkuk edilen borç,aylığın ödenmesinde kasıt, kusur veya ihmali olduğu tespit edilenlerden müteselsilen tahsil edilir.Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

Muayene ve Tedavi?

Aylık bağlama işlemi tamamlananlara ait bilgiler, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin üç numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları amacıyla Genel Müdürlük tarafından sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve bu bildirim sonrasında ilgililer genel sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil olunurlar. Aylıkları durdurulan veya aylıkları kesilenler de aynı yöntemle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

2022 Engelli Maaşı İle İlgili Sın Sorulan Sorular

Soru
: 2022 engelli aylığı başvurumun onaylanıp onaylanmadığı ve maaş durumunu nereden öğrenebilirim.

Cevap: Önceleri 2022 maaşı başvuruları ve başvurunun hangi aşamada olduğu internet üzerinde sorgulanıyordu ancak şimdi bu sorgulama sadece e devlet üzerinden sgk nın resmi sayfasından yapılabiliyor. 2022 maaşı sorgulama yapmak için e devlet şifresi almanız gerekir. Not: e devlete girebilmek için e devlet şifresi almak zorundasınız e-devlet şifreleri bulunduğunuz il ilçe deki PTT şubelerinden alınabilir.

Soru: Emekli olanlar 2022 engelli aylığı alabilir mi?

Cevap: Emeklilik durumunda veya başka bir sigortalılık durumunda ( ssk bağkur emekli sandığı gibi) 2022 engelli maaşı alınamaz. 2022 maaşı almak için hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmamanız gerekir..

Soru: Evde bakım maaşı alanlar aynı zamanda 2022 engelli aylığı alabilir mi?

Cevap: Evet alabilir, hem evde bakım maaşı hemde 2022 özürlü aylığını birlikte almak mümkün. 2022 maaşı almak için sağlık kurulu rapor oranı yüzde 40 olması gerekirken evde bakım maaşı almak için sağlık kurulu rapor oranının %50 ve raporda ağır özürlüdür ibarelerinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde 2022 maaşı almak için SYDV ( sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı na ) müracaat edilirken evde bakım maaşı için ise SHÇ e ( sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu) müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Poyraz_7485

Üye
Üye
Katılım
Ara 19, 2015
Mesajlar
43
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Abi benim 2022 maaşım 2015 kasım ayın da onaylandı aralık ayında maaş almadım mart ayında alırsın dediler ben ne kadar maaş alırım sizce yardımcı olurmusunuz...
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,511
Tepkime Puanı
190
Puanları
63
Yaş
50
Sakatlık oranın %kaç? Ve ilk başvuru tarihin nedir?
 

septik

Editör
Editör
Katılım
Şub 9, 2012
Mesajlar
3,379
Tepkime Puanı
435
Puanları
83
Kasım ayında onaylandığı zaman aylığınız aralık ayından itibaren içerde birikmeye başlar mart maaşıyla birlikte yaklaşık iki dönem parası alırsınız.
 

ikinci_hayat

Üye
Üye
Katılım
Şub 11, 2016
Mesajlar
12
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
Merhaba ben ve eşim 2022 maaşı alıyoruz.Fakat ben ocak 2016 iş girişi yaptıgımdan e_devlette 2022 sorgulamasında Reddedildi/Feshedildi (SSK Tespiti Nedeni İle) yazıyor.
Benım tamam alamam kesınlıkle.Ama eşimin halen saglık guvencesı
Tescil Kapsamı:60/c3 2022 65 Yaş
GSS Kapsamı60/c-3 kapsamında sigortalı
olanlar göruluyor ve maaş devam ediyor yazıyor.Eşim mart 2016 da 2022 maaşını çekebilir mi?
 

septik

Editör
Editör
Katılım
Şub 9, 2012
Mesajlar
3,379
Tepkime Puanı
435
Puanları
83
[MENTION=14906]ikinci_hayat[/MENTION]Değişen bir kaç durum oldu eşinizin geliri muhtaçlık sınırı kişi başı bölümü 392 tl üstü ise engelliliğinzin devletçe önemi kalmadı.
 
Son düzenleme:

gülümse_hayata

Üye
Üye
Katılım
Kas 9, 2010
Mesajlar
16,299
Tepkime Puanı
13
Puanları
0
Yaş
49
[MENTION=18688]murat132[/MENTION]

2022 engelli maaşında %40-69 kadar rapor oranı olanlar 3 ayda bir 1132, 98 TL almaktadır.

Şartlarınız uyması halinde maaş için başvurabilirsiniz. 2022 maaşı alabilmek için hiç bir sosyal güvencenizin olmama şartı vardır. Ayrıca eve giren bütün gelir buna alıyorsanız evde bakım maaşıda dahil edilerek toplanmalı ve evdeki kişi sayısına bölünmesi halinde kişi başı 423 TL aşmamalıdır. Bu şartlara uyuyorsanız SYDV başvurabilirsiniz.

Ayrıca evde bakım maaşı almıyorsanız raporunuzda ağır engelli ibaresi varsa ve bir takım ihtiyaçlarınızı gideremez haldeyseniz eve giren gelir evdeki kişi sayısına bölündüğü zaman 847 TL aşmıyorsa bir aynı haneden bir bakıcı seçerek evde bakım maaşı için başvurabilirsiniz.
 

gülümse_hayata

Üye
Üye
Katılım
Kas 9, 2010
Mesajlar
16,299
Tepkime Puanı
13
Puanları
0
Yaş
49
Askerlik konularında yeteri kadar bilgi sahibi değilim bu nedenle cevap veremeyeceğim bilgi sahibi olan arkadaşlarım mutlaka sorunuza yanıt verecektir.
 

Halil Yılmaz

Admin
Yönetici
Katılım
May 19, 2010
Mesajlar
14,511
Tepkime Puanı
190
Puanları
63
Yaş
50
Merhaba aynur, 3 ayda bir ödenen 2022 engelli maaşı almak için tek başına rapor oranı yeterli değil. Aynı zamanda hane içerisinde kişi başı gelirin 483 TL'yi geçmemesi gerekiyor. Bu şartları karşılıyorsanız alabilirsiniz.
 

aynur9

Üye
Üye
Katılım
Mar 4, 2018
Mesajlar
7
Tepkime Puanı
0
Puanları
0
ailede dört kisiyiz cocuklarim okuyor üniversitesi biri lise esim asgari ucretli baska gelir yok gitti k evrakları verdik ama alamazsın diyorlar
 

gülümse_hayata

Üye
Üye
Katılım
Kas 9, 2010
Mesajlar
16,299
Tepkime Puanı
13
Puanları
0
Yaş
49
[MENTION=20609]aynur9[/MENTION]


Maaşı alamazsın dediklerinde alamamanız için neyi sebep gösterdiler?
2022 engelli maaşı alabilmek için belli şartlar var. Öncelikle %40 ve üzeri rapor sonrasında hiçbir sosyal güvencesi olmaması gerekiyor. Diğer önemli husus ise kişi başına düşen miktar evinize giren bütün gelir evdeki kişi sayısına bölünmesi halinde 483 TL geçmemesi gerekiyor. Bu şartlar size uyuyorsa maaşı bağlamak zorundalar.
 
Tekerlekli Sandalye
Üst